ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Education

Liberal Arts အျမည္း
International Trade – Certificate IV မိတ္ဆက္

Cultural Shock
S.W.O.T လုပ္မလား ၊ P.E.S.T လုပ္မလား
တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ျပင္ဆင္မႈမ်ား၊
တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ျပင္ဆင္မႈမ်ား (ေနာက္ဆက္တြဲ - ၂)

လူသားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ - တရုတ္ႏိုင္ငံ (၁)
လူသားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ - တရုတ္ႏိုင္ငံ (၂)
ေဆြမ်ိဳး ဆာမိနဲ႔ အမီနာတို႔ဆီမွာ (အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဇာတ္ခြဲျခားခ်က္)


Critical Thinking အပါအဝင္ မွတ္သားစရာ “လင့္” မ်ားစြာပါတဲ့ Webpage
Critical Thinking မိတ္ဆက္ (၁)
Critical Thinking မိတ္ဆက္ (၂)
Critical Thinking မိတ္ဆက္ (၃-၁)
Critical Thinking မိတ္ဆက္ (၃ -၂)ေအာက္စ္ဖို႔တကၠသိုလ္ ျငင္းခံုမႈဆိုင္ရာ ပို႔ခ်ခ်က္အခ်ိဳ႕ (အသံ)
Oxford: Faculty of Philosophy: Critical Reasoning for Beginners


စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ - မိတ္ဆက္ (Entrepreneur -An Introduction)

ႏိုင္ငံေရး ကႀကီးခေခြး (၁)ပညာေရး လင့္အခ်ိဳ႕

ေမာကၡ - ပညာေရးမဂၢဇင္း
ကြန္ျပဴတာ ၊ သခ်ၤာႏွင့္ စာဖတ္ျခင္း အေျခခံ သင္ခန္းစာမ်ား ၊
Stephen Wolfram သခ်ၤာႏွင့္ သိပၸံ ဘေလာ့ ၊
TUFTS Open Courseware ~ TUFTS University
Open Culture ~ 400 free online courses from top universities
businessballs.com ~ ethical work and life learning
Learners TV
aussie educator ~ a total education page for Australia
Khan Academy
freeonlineeducation.com
Open Courseware Consortium
Open Yale courses
Academic Earth
Wikiversity
Wikibooks
Open Learning Initiative

http://www.lifehacker.com.au/2010/08/where-to-get-the-best-free-education-online/

No comments:

Post a Comment