ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Friday, April 22, 2011

လူသားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ - တရုတ္ႏိုင္ငံ (၂)

(အပိုင္း ၁ မွ အဆက္)


ေရထု

     တရုတ္ႏိုင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေျမေအာက္ေရအရင္းအျမစ္အမ်ားစုသည္ အဆင့္အတန္းနိမ့္
က်ေနသည့္အျပင္ ပို၍ပင္နိမ့္က်ေလ်ာ့နည္းလာေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္ ။ ၇၅% ေသာ အင္း
အိုင္မ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ကန္းရိုးတန္းေဒသအားလံုးလိုလိုသည္ ညစ္ညမ္းသည့္အဆင့္တြင္ရွိေနၾက
သည္ ။ ၁၉၅၀ ႏွင့္ ၁၉၉၀ အၾကားတြင္ ပီကင္းၿမိဳ႕၏ေရသံုးစြဲမႈသည္ အဆ ၁၀၀ တိုးတက္လာခဲ့
ၿပီး ေျမေအာက္ေရရရွိႏိုင္ေသာအနက္သည္ မီတာ ၄၀ နိမ့္ဆင္းသြားခဲ့သည္ ။ ေရမ်ားအလြန္အ
ကၽြံစုပ္ယူသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအေရွ႕ဖက္စြန္းရွိၿမိဳ႕မ်ားသည္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္အေနအထားျဖင့္တိုင္း
တာပါက ေျမမ်က္ႏွာျပင္ႏွစ္မီတာအထိ နိမ့္ဆင္းသြားခဲ့ၾကသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္ ။

     ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားမွစ၍ ျမစ္ဝါျမစ္သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လေပါင္းအေတာ္ၾကာခန္းေျခာက္ေနခဲ့ၿပီး
မိလႅာေရစီးသည့္ သဲတူးေျမာင္းတစ္ခုသကဲ့သို႔ ျဖစ္လာခဲ့သည္ ။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ တရုတ္
ႏိုင္ငံတြင္းလူဦးေရ သန္း ၇၀၀ ခန္႔သည္ မသန္႔ရွင္းေသာမိလႅာေရဆိုးထုတ္စနစ္ျဖင့္ ေနထိုင္ေန
ရသည့္အျပင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးစုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ ေလးပံုတစ္ပံုသည္ သန္႔ရွင္းေသာေသာက္သံုးေရ
မ်ား မရရွိၾကပါ ။

ေျမထု

     တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ေျမလႊာတိုက္စားမႈဒဏ္ကို အဆိုးရြားဆံုးခံစားေနခဲ့ရေသာ
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းေျမဧရိယာ ၁၉% အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေနပါသည္ ။ ထိုတိုက္
စားစီးဆင္းသြားေသာအနယ္မ်ားက ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကို တိမ္ေကာလာေစခဲ့ၿပီး ေရေၾကာင္းျဖင့္
သြားလာႏိုင္ေသာ ခရီးမိုင္မ်ား ၅၀% အထိ ေလ်ာ့က်ေစခဲ့ပါသည္ ။ ၄င္းျပင္ ဓါတ္ေျမၾသဇာႏွင့္
ပိုးသတ္ေဆးမ်ား ေရရွည္အသံုးျပဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာေကာင္းသည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္
စိုက္ပ်ိဳးေျမစုစုေပါင္း၏ ၅၀% သည္ အဆင့္အတန္းနိမ့္က်လာေနပါသည္ ။ စိုက္ပ်ိဳးေျမႏွင့္စား
က်က္ေျမ အလြန္အက်ဴးခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ကႏၱာရေျမမ်ားတိုးပြားလာျခင္းကလည္း တစ္
ႏိုင္ငံလံုး၏ ေလးပံုတစ္ပံုေသာ အက်ယ္အဝန္းအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေနပါသည္ ။

စားက်က္ေျမအရင္းအျမစ္မ်ားဖ်က္ဆီးမႈ

     ဤသည္ကို သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈအျဖစ္ အဓိကေတြ႕ႏိုင္ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏
၁၆% မွ်ေသာ ေျမအက်ယ္အဝန္းေပၚတြင္သာ သစ္ေတာမ်ားက်န္ရွိပါေတာ့သည္ ။ ေျမလႊာတိုက္
စားမႈ ၊ မိုးေခါင္မႈ ၊ ျမက္ခင္းႏွင့္ ေရျမဳပ္ေတာမ်ားပ်က္စီးေစမႈမ်ားတြင္လည္း အထင္အရွားေတြ႕ႏိုင္
ၿပီး ယေန႔တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ၉၀% ေသာ ျမက္ခင္း (စားက်က္) မ်ားသည္ လံုးဝသို႔မဟုတ္ တခ်ိဳ႕တ
ဝက္ပ်က္စီးေနသည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္ ။

အပင္ႏွင့္ သက္ရွိမ်ားဆံုးရံႈးမႈ

     ေယဘုယ်အားျဖင့္တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့အပင္ႏွင့္ေက်ာရိုးရွိသတၱဝါအမ်ိဳးအစားစုစုေပါင္း၏
၁၀% ေက်ာ္မွ် မီွတင္းေနထိုင္ၾကေသာ နယ္ေျမျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သက္ရွိစံုလင္ေသာ ေဒသျဖစ္ေပ
သည္ ။ သို႔ရာတြင္ ၄င္းတို႔အထဲမွ အမ်ားအျပားကို မူလေရေျမအေနအထား ညစ္ညမ္းပ်က္စီးလာ
မႈမ်ားေၾကာင့္ ဆံုးရႉံးေနရေပသည္ ။ နမူနာအေနျဖင့္ ယၡင္ကေပါမ်ားခဲ့ေသာ ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္း
တစ္ေလွ်ာက္ ပုဇြန္ႏွင့္ငါးမ်ားဖမ္းဆီးရမိမႈသည္ ၉၀% အထိက်ဆင္းခဲ့ၿပီး သြင္းကုန္အျဖစ္သို႔ပင္
ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈ၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ယာဥ္မ်ား
(အထူးသျဖင့္ သေဘာၤမ်ား) ျဖင့္ပါလာသည့္ ျပင္ပေဒသမွ အၾကမ္းခံအပင္ႏွင့္သက္ရွိမ်ား ေရာက္
ရွိေပါက္ပြားမ်ားကာ မူရင္းေဒသခံအပင္ႏွင့္ ပိုးမႊားေကာင္မ်ားအေပၚ လြမ္းမိုး ေနရာယူလာမႈပင္
ျဖစ္သည္ ။

ဧရာမစီမံကိန္းမ်ား

     သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို သက္ေရာက္မႈမ်ားတြင္ ျမင္သာသည့္လုပ္ရပ္တစ္ခုမွာ ဧရာမစီမံကိန္း
ႀကီးမ်ားပင္ျဖစ္သည္ ။ Three Gorges Dam ဟုေခၚေသာ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္
လုပ္ေရးေရကာတာႀကီးသည္ ပ်က္စီးဆံုးရံႉးမႈမ်ားအတြက္ နမူနာေကာင္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္ ။ ေရ
ကာတာႀကီးတည္ေဆာက္ေနခဲ့ခ်ိန္တြင္ လူတစ္သန္းေက်ာ္ေရႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ရၿပီး ၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္
ၿမိဳ႕ႀကီး ၁၃ ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕ငယ္ ၁၄၀ ႏွင့္ ရြာေပါင္း ၁၃၅၀ တို႔ ေရေအာက္သို႔ေရာက္ရွိသြားခဲ့ေလသည္ ။
ထို႔ျပင္ ကိန္းကဏန္းမ်ားျဖင့္ တိုင္းတာ၍မလြယ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေနရာမ်ား ေရျမဳပ္ခဲ့
သည္သာမက ၿမိဳ႕ရြာေဟာင္းမ်ားမွ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ရွင္းလင္းပစ္ရန္မွာလည္း စိန္ေခၚမႈႀကီး
တစ္ရပ္ျဖစ္ေလသည္ ။

အျခားအေရးကိစၥမ်ား

     ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ခန္႔မွန္းေျခအရ တရုတ္ျပည္၏ လူတစ္ဦးျခင္းအတြက္ ႏွစ္စဥ္ထြက္ရွိလာမည့္
ပ်မ္းမွ် အမိႈက္ပမာဏသည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ၁၇၆၀ ကီလိုစီရွိလာလိမ့္မည္ျဖစ္သည္ ။ ထိုမွ်
သာမက အသံုး ျပဳၿပီးေသာ ပလပ္စတစ္ႏွင့္ စကၠဴမ်ားကို ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္ျပန္လည္ထုတ္လုပ္
ရန္ (recycle လုပ္ရန္) ျပည္ပမွတင္သြင္းလာမႈမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္တန္ခ်ိန္ ၁၅ သန္းဝန္းက်င္ရွိ
ၿပီး ဆက္လက္တိုးတက္လ်က္ရွိရာ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းေစသည့္ ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းရင္း
တစ္ရပ္ ျဖစ္ေလသည္ ။

     တရုတ္ႏိုင္ငံစီးပြားေရးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားမွ စက္ရံုႏွင့္နည္းပညာ
မ်ားပါ ေရာက္ရွိရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလာၾကရာတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚအေထာက္အကူျဖစ္
ေစသည့္ နည္းပညာအပိုင္းမ်ားပါဝင္သလို ညစ္ညမ္းသည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား [pollution-
-intensive industries (PIIs)] လည္းပါဝင္ခဲ့ၾကေပရာ ထိေရာက္ေသာထိန္းခ်ဳပ္ေရးစည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈမ်ားရွိဖို႔ရာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္အျဖစ္တည္ရွိေန
ပါသည္ ။

     တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္အတြင္း အႀကီးအက်ယ္ေရလြမ္းမိုးမႈႀကီးျဖစ္ၿပီးေနာက္ တႏိုင္
ငံလံုး သစ္ပင္ခုတ္လွဲမႈမ်ားကို တားျမစ္ခဲ့ပါသည္ ။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ သစ္ကိုအျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ အ
မ်ားအျပားတင္သြင္းခဲ့ရာ အိမ္နီးျခင္းႏွင့္ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ား၏ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးဖို႔ရန္အား
ေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္ ။ ထို႔အျပင္ စီးပြားေရးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ကို အျခားႏိုင္ငံမ်ားထံ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမ်ားရွိလာေလရာ ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီး
ညစ္ညမ္းမႈမ်ားသည္ ပို႔ကုန္တစ္ရပ္သဖြယ္ ျဖစ္လာေစခဲ့ပါသည္ ။

     ၄င္းျပင္ ဇီဝမ်ိဳးရိုးျပဳျပင္ထားေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွံ (GM) မ်ားကို အႀကီးအက်ယ္စိုက္ပ်ိဳးသည့္
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ရာ လူအပါအဝင္ သက္ရွိႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ခန္႔မွန္း၍မရႏိုင္ေသာ
ေရရွည္သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာႏိုင္ေပေသးသည္ ။

လူထုအျမင္ ၊ အစိုးရႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား

     ဥကၠ႒ႀကီးေမာ္လက္ထက္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က႑သည္ အနည္းငယ္
မွ်သာ အေလးထားျခင္းခံခဲ့ရပါသည္ ။ အစပိုင္းတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားက စက္မႈ
ေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ လူမႈေရးမညီမွ်မႈမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ယိုယြင္းမႈ
မ်ားတို႔သည္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ၏ ေရွာင္လြဲ၍မရေသာအပိုင္း သို႔မဟုတ္ လိုအပ္သည့္
မေကာင္းဆိုးရြား (necessary evil) ကဲ့သို႔ သေဘာထားခဲ့ၾကေလသည္ ။

     ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွစ၍မူ ရလဒ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ
အားထုတ္မႈမ်ားကို အာဏာပိုင္တို႔က တျဖည္းျဖည္းစတင္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကသည္ ။ ပတ္ဝန္း
က်င္ထိန္းသိမ္းေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕ကို ၁၉၇၃ တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ္လည္း စီးပြားေရးတိုးတက္
မႈမွာမူ ပထမဦးစားေပးျဖစ္ေနခဲ့ပါေသးသည္ ။ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာဥပေဒကို ၁၉၇၉ တြင္ အစမ္း
ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒမ်ားကိုလည္း ၁၉၈၀ ႏွင့္ေနာက္ပိုင္း၌ ဆင့္ကဲ
ထုတ္ျပန္လာခဲ့သည္ ။ ယေန႔တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အကာအကြယ္ေပးေရးပိုင္း
တြင္ တိုးတက္လာေနၿပီး ဤသည္ကို တိုးပြားလာသည့္သစ္ေတာဧရိယာ (၁၉၈၈ တြင္ ဟက္
တာ ၁၂၅ သန္းမွ ယေန႔တြင္ ဟက္တာသန္း ၁၆၀) မ်ားက သက္ေသထူေနေပသည္ ။

     သို႔ရာတြင္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ့လာခ်က္အရ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာဆံုး
ရံႉးမႈႏွင့္ ညစ္ညမ္းမႈတန္ဖိုးသည္ ႏိုင္ငံ့ထုတ္ကုန္တန္ဖိုး၏ ၁၀% ႏွင့္ညီမွ်ၿပီး ယခုထက္ပိုမို၍အရင္း
အႏွီးစိုက္ကာ စီမံကာကြယ္မႈမ်ားလည္းလိုအပ္ေနေသးသည့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသ
ျပေနေပသည္ ။ ဆက္လက္၍လည္း ႏိုင္ငံႏွင့္အဝွမ္း က်ယ္ျပန္႔လွေသာအေနအထားကို ျမင္ေတြ႕
သံုးသပ္ႏိုင္ဖို႔ရန္ ျပည့္စံု၍ စည္းစနစ္က်ေသာ အခ်က္အလက္ေကာက္ခံမႈမ်ိဳးမ်ားလည္း မရွိေသး
သည္ကို ေတြ႕ေနရေပသည္ ။

နိဂံုး

     အာရွေဒသ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သမိုင္းဆိုင္ရာဘာသာရပ္သည္ ႏုနယ္ေသးေသာ္လည္း
တရုတ္ႏိုင္ငံအတြက္မူ လူႏွင့္သဘာဝေလာကတို႔အၾကား ဆက္စပ္မႈမွတ္တမ္းမ်ားသည္ ရွည္လ်ား
စြာ ေျခရာခံ၍ ရႏိုင္ေပသည္ ။ ဤႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ လူမႈစိတ္ထားဘဝတို႔သည္
၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ကြန္ျမဴနစ္တို႔အာဏာရလာခ်ိန္မွစ၍ ဟန္႔တားလမ္းလြဲခံခဲ့ရၿပီး လူဦးေရတိုးတက္မႈ
ႏွင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈတို႔က ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဆုတ္ယုတ္မႈမ်ားကို အရွိန္
ျမွင့္ျဖစ္ေပၚေနေစခဲ့ေပသည္ ။ ပ်က္စီးဆံုးရံႉးသြားေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အေရးကိစၥ
မ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ အားထုတ္မႈမ်ားရွိေနခဲ့ေသာ္လည္း တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ခန႔္မွန္း၍မရ
ႏိုင္ေသာ အနာဂါတ္ကာလဆီသို႔ဦးတည္ေနၿပီး ႏိုင္ငံေရရွည္ရပ္တည္ေရးအတြက္ ႀကီးမားေသာ
စိန္ေခၚမႈႀကီးမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရေပသည္ ။


မန္းကိုကို
၂၀၊ ၀၄၊ ၂၀၁၁

ရည္ညြန္းကိုးကားစာရင္း

Andrews, S, Hwang, L, Tianjie, M, Perelman, M, Chen, C, Karmann, M & Gilbert, S
2009, China Environment Series, Issue 10, 2008/2009, pp20, 30, 58, 100 & 178.
Diamond, J 2006, Collapse: how societies choose to fail or survive, Penguin, London.
Fairbank, J, Reischauer, E & Craig, A 1973, East Asia: Tradition and Transformation,
George Allen & Unwin, London.
Griffith, B 2001, The Gardens of Their Dreams: Desertification and Culture in World
History, Fernwood Publishing, Nova Scotia.
Hartwell, R1994, Fifteen Centuries of Chinese Environmental History: Creating A
Retroactive Decision-support System, The University of Pennsylvania, Philadelphia.
International Rivers 2010, Three Gorges Dam, viewed 12 October, .
Kaiming, S 1986, 1840-1983 Modern China: a topical history, 2nd edn, New World
Press, Beijing.
Lee, Y, Tao, W, Wei, W & Seymour, J 2005, China’s Environment and the
Challenge of Sustainable Development, M.E. Sharpe, Inc., Armonk.
McNeill, J, Krech, S & Merchant, C 2003 (eds),  Encyclopaedia of World Environmental
History: China, Routledge, Oxford.
Rourke, J 2005, International Politics on the World Stage, 10th edn, McGraw-Hill,
New York.
Vervoorn, A 2006, Re Orient: Change in Asian Societies, 3rd Edn, Oxford University
Press, South Melbourne.
Vidal, J. 2004, The UK’s new rubbish dump: China, guardian.co.uk, The Guardian,
20 September, viewed 10 October 2010, .

5 comments:

 1. ႏွေျမာလုိက္တာ.. ကြန္မင့္ အရွည္ႀကီးေပးၿပီးမွ ပတ္ဘလစ္ရွ္လုပ္လုိက္ေတာ့ အဲ့ရာေပၚၿပီး ေပ်ာက္သြားေရာ။

  မုိကန္းကန္းရဲ့ သုေတသန စာတမ္းထင္တယ္။ အေတာ္ေလးကုိ အားစုိက္ လုပ္ထားတာဘဲ။

  မုိကန္းကန္းေျပာသလုိပါဘဲ။ တရုတ္က လူလည္ေလ။ သူတုိ႔ရဲ့ ဆုိးက်ိဳးေတြကို ေသခ်ာေပါက္ ေရႊျမန္မာျပည္ဘက္ ေဘာလီေဘာ ပုတ္လာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဂလုိဘက္လုိက္ေဇးရွင္းရဲ့ ေကာင္းက်ိဳးကုိ အျပည့္အ၀မခံစားရေပမဲ့ ဆုိးက်ိဳးကုိေတာ့ ေရႊေတြ ခံစားရေလာက္တယ္။

  တရုတ္ႏုိင္ငံ တစ္စိပ္တစ္ေဒသရဲ့ ေျမအေနအထားဟာ ႏွစ္မီေလာက္ ေအာက္ကို နိမ့္က်သြားတယ္ဆုိေတာ့ ငရဲနဲ႔ ပိုနီးကပ္လာတဲ့ သေဘာေပါ့။ တရုတ္ဘက္က ႏွစ္မီေလာက္ ေျမေအာက္ကို ကၽြံက်သြားတဲ့အတြက္ သေဘာတရားအရ ေရႊေတြဘက္မွာ ႏွစ္မီေလာက္ အေပၚ ျမင့္တက္လာတယ္ဆုိ ေတာ္ေသး။ း--
  အင္း... ဒါေပမဲ့ ႏွစ္မီတာျမင့္တက္လာရင္လဲ ေရရဖုိ႔ ႏွစ္မီတာေလာက္ ပုိတူးရမွာဘဲ အဖတ္တင္မွာပါေလ။ ဟုတ္တယ္ မဟုတ္လား။ း))

  အခုလုိ ရွာရွာေဖြေဖြ ေဖြေဖြရွာရွာ သုေတသနလုပ္ထားတာကုိ ခ်ီးက်ဴးမိပါတယ္။

  ေပ်ာ္ရႊင္အဆင္ေျပပါေစ။

  ခင္မင္လ်က္
  ကုိကိုေမာင္(ပန္းရနံ႔)

  ReplyDelete
 2. စိတ္၀င္စားပါတယ္။ ေနာက္မွ (၁) ကေနၿပီး ျပန္လာဖတ္မယ္ေနာ့္။

  ReplyDelete
 3. @ မNge Naing
  လာဖတ္တာ ဝမ္းသာပါတယ္ဗ်ာ ၊ စိတ္ဝင္စားတယ္ဆိုေတာ့ ပိုပိုၿပီးဝမ္းသာရမွာပဲ ။

  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို စိတ္ဝင္စား သိနားလည္တဲ့သူေတြ ျမန္မာျပည္မွာ ကြက္လပ္ျဖည့္ဖို႔ လိုေနေသးတယ္လို႔ေတာ့ ထင္တာပါပဲ ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းဖို႔ လိုတာသိၿပီး သစ္ပင္ေလာက္ စိုက္ေနတာမ်ိဳးထက္ ပိုသာတာေတြ လုပ္ႏိုင္မယ့္ လူနဲ႔ အေနအထားမ်ိဳးေတြကို ဆိုလိုတာပါ ။

  @ ကုိကုိေမာင္(ပန္းရနံ႔)
  ေအးဗ်ာ ၊ ဆရာသမားအစား ကြန္မန္႔အရွည္ႀကီးကို ဝိုင္းႏွေမွ်ာေနမိၿပီ ။
  ျမန္မာျပည္ဆီကို ေဘာ္လီေဘာပုတ္မယ့္သူက ေပါက္ေဖၚႀကီးတင္ မဟုတ္ပါဘူး ၊ ခ်စ္လွစြာေသာ အေရွ႕ယြန္းယြန္းက ေရႊဂက္စ္ရည္ေတြ ေသာက္သံုးေနတဲ့ ညီေနာင္ႏိုင္ငံလည္း ပါပါတယ္ဗ်ာ ။ သူတို႔ကမွ လတ္တေလာ အာလူးပူပူေလးကို ထားဝယ္မွာ လာထိုးထည့္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကတာေပါ့ ။ ခုေတာင္ အာလူးပူေလး လက္ထဲမွာကိုင္ထားရတာ ပူလြန္းလို႔ ထြန္႔ထြန္႔လူးေနတာ ။ အျခား ဆြမ္းႀကီးဝိုင္းေလာင္းမွာေတြလဲ အမ်ားႀကီး ေမွ်ာ္လင့္လို႔ ရပါေသးတယ္ ။

  ဗဟုသုတ မရွိတဲ့ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ပညာရွင္ေတြကို ေနရာမေပးမယ့္ စနစ္နဲ႔ ဆက္သြားဖို႔ အဲဒီလူေတြက ဆုေတာင္းေနၾကမွာပါ ။ globalisation ရဲ့ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးကို သိခ်င္ရင္ က်ေနာ္တို႔အတြက္ အလကားမတ္တင္းနဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြ ရႏိုင္ေပမယ့္ ျမန္မာျပည္က ထိုင္ေနရင္းငုတ္တုတ္ကို ပိုင္ဆိုင္သမွ် အပါအဝင္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ အေထာက္အကူပစၥည္းေတြ အားလံုးဆံုးရံႉးခံရၿပီး ဘဝပ်က္မယ့္သူေတြနဲ႔ စီးပြားရွာပြဲေတာ္ႀကီးကေန ခ်န္ရစ္ေပးခဲ့မယ့္ အမိႈက္ အညစ္အေၾကးထုပ္ႀကီးေတြကို ႀကိဳျမင္ေယာင္မိတယ္ ။ ဒါကလည္း လက္ညိွဳးထိုးျပန္ေတာ့ တစ္ပတ္လည္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးဖက္ ျပန္ေရာက္ရဦးေတာ့မယ္ ။

  တရုတ္မွာ ေျမနိမ့္တဲ့ကိစၥကေတာ့ သိၿပီးသားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ ၊ ေျမေအာက္ေရလႊာ (water table) နိမ့္သြားလို႔ ေရျမွဳပ္ထဲ ေရမရွိေတာ့သလိုျဖစ္ၿပီး ျပားခ်ပ္သြားတဲ့ သေဘာသဘာဝေလးပါ ။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာျပည္မွာ ႏွစ္မီတာျမင့္ဖို႔ေတာ့ ဆုမေတာင္းလိုက္ပါနဲ႔ ဆရာရယ္၊ အညာက ကန္ေရေသာက္သံုးေနရသူေတြ ဒုတ္ဒါးေတြနဲ႔ လိုက္ေနပါဦးမယ္ ... :-)

  အခုေရးတဲ့ စာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ သုေနသနစာတန္းတို႔ ၊ သီးျခားရွာေဖြ ေရးခဲ့တာတို႔လို႔ေတာ့ ေျပာရခက္ပါတယ္ ။ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေတြထဲကေန ေရြးလုပ္ရင္း သုေတသန အလုပ္လြန္သြားတဲ့ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းအဆင့္ အိမ္စာ (assignment) ေလးတစ္ပုဒ္လို႔ ဆိုၾကပါစို႔ ။

  ReplyDelete
 4. အားေပးေနပါတယ္ ဆရာမန္းေ၇ ဆက္ေ၇းေပးပါ အကို့စာေတြအသစ္ တင္တိုင္းလာဖတ္ၿဖစ္တယ္ တိုင္းၿပည္အတြက္လူမ်ိဳး အတြက္ လိုအပ္တဲ့စာေတြ အေတြးေတြ ဆက္ၿပီးေရးနိုင္ပါေစဗ်ာ

  ReplyDelete
 5. လာအားေပးတာ ဝမ္းသာပါတယ္ ။
  ကိုယ္ဘာလိုလည္းဆိုတာ ျမင္ႏိုင္သူရွားတာမို႔ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ျမင္ရင္လည္း အားမနာတမ္း ေထာက္ျပလို႔ရပါတယ္ ။

  ဗဟုသုတေရာ ၊ အထင္အျမင္ေတြပါ ထပ္ေရးသြားဦးမွာပါ ။
  ဒါေပမယ့္ အရည္အေသြးပိုင္းေတာ့ အျမဲတမ္းထိန္းထားဖို႔ လြယ္မယ္မထင္ဘူး ။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ရွာေဖြေလ့လာ ၊ စဥ္းစားေတြးေတာ ၊ စီကံုးျဖန္႔ေဝ ဖလွယ္တာေတြကို လုပ္ႏိုင္သူေတြ မ်ားေလ ၊ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ၾကေလ ေကာင္းေလပါပဲ ။ ကိုယ္သန္ရာ သန္ရာေပါ့ ။

  ဆႏၵျပဳ ဆုေတာင္းေပးတာကိုလည္း ေက်းဇူးတင္တယ္ ။

  ReplyDelete