ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Sunday, December 22, 2013

တံုးေအာက္က ဟစ္္သံ


  ۩ဗမာျပည္က ႏွလံုးေရာဂါ


   ဒီေရာဂါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး (စစ္ေဆးၾကည့္ႏိုင္ဖို႔ရာ) နမူနာအခ်က္အလက္ေလးႏွစ္ခု ခ်ျပပါ့မယ္ ။