ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Socio-Media

စိတ္ႀကိဳက္ေရြးထားတဲ့ ေဆာင္းပါးစာရင္းပါ ၊ ေဆာင္းပါးတိုင္းက အက်ိဳးတစ္စံုတစ္ခု
ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္ ။ ရက္ လ ႏွစ္နဲ႔ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို
ခ်ံဳ႕ထားတယ္လို႔ ယူဆႏိုင္ပါတယ္ ။


* စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသိုင္းကြက္ (ဘိုဘိုေက်ာ္ၿငိမ္း)
* စစ္အစိုးရ၏ ငရဲသို႔သြားရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္း (မန္းအိုင္ဖန္း)
* လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မွဳ ဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမွဳမ်ား (ခင္မမမ်ိဳး)
* ဗမာေတြရဲ႕ ကိုယ္တြင္း မေကာင္းဆိုး၀ါးမ်ား - (ေဒါက္တာ ဇာနည္)
* သာကီႏွင့္ နာဇီ (ဘိုဘိုလန္းစင္)
* အရပ္သားအျမင္နဲ႔ စစ္သားအထင္ (ဦးေအာင္ခင္) - (ယာယီပိတ္ထားဆဲ)
* ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ ... (ဗိုလ္မွဴးေအာင္လင္းထြဋ္)
* ေရြးေကာက္ပြဲ ႏႈိင္းယွဥ္ ေလ့လာခ်က္မ်ား (၁၉၉၀ – ၂၀၁၀) - (ေမာင္ကိုး)


* သတင္းမွားမ်ားႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း
* ေရာ့ခ္အသစ္နဲ႔ ေရာ့ခ္အေဟာင္းမွ အျပန္

* စပါး ငါးကန္ (ၿငိမ္းေဝ)
*

* ဒုတိယ ကမၻာစစ္နဲ ့ဗမာျပည္ အပုိင္း ၁ - ၂

No comments:

Post a Comment