ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Monday, August 15, 2011

S.W.O.T လုပ္မလား ၊ P.E.S.T လုပ္မလား   S.W.O.T နဲ႔ P.E.S.T ဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြလုပ္ကိုင္ရာမွာ အင္မတန္အသံုးဝင္တဲ့ ကရိယာ
ေတြလို႔ ေခၚဆိုႏိုင္ပါတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ လုပ္ကိုင္ေလ့လာ ေအာင္ျမင္မႈရွိလာတဲ့ စီးပြား
ေရးသမားေတြအတြက္ေတာ့ အက်ံဳးမဝင္ဘူးလုိ႔ ထင္ခ်င္စရာ ရွိႏိုင္ပါတယ္ ။ အမွန္ကေတာ့ သူတို႔
ေတြလည္း သံုးတာပါပဲ ။ စနစ္တက်ေလ့လာလို႔ရေအာင္ ပညာရွင္အခ်ိဳ႕က နာမည္တပ္ၿပီး စုစည္း
ေပးလိုက္လို႔ “သင္ညာ” ရွာေဖြသူေတြအတြက္ အသံုးခ်စရာ ကရိယာေတြရယ္လို႔ သတ္သတ္မွတ္
မွတ္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းေတြမွာ သင္ၾကားလာၾကတာပါပဲ ။

   ေယဘုယ်ေျပာရင္ေတာ့ P.E.S.T ဟာ ထုထည္ႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္တဲ့ကိစၥရပ္မ်ိဳးေတြ - ဥပမာ ေဒ
သတစ္ခုရဲ့ ေစ်းကြက္တစ္ခုကို ထိုးေဖါက္ရာမွာ တိုင္းတာသံုးသပ္ဖို႔ရာ အသံုးျပဳရတတ္ပါတယ္ ။

   S.W.O.T က်ျပန္ေတာ့ ေနရာတိုင္းလိုလိုမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔ရာ အသံုးခ်လို႔ရႏိုင္ၿပီး ဥပမာ - စီး
ပြားေရးလုပ္ငန္း အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ၊ အဆိုျပဳခ်က္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းတစ္ခုကို တိုင္းတာသံုးသပ္
ရာမွာ သံုးႏိုင္ပါတယ္ ။

ပထမ P.E.S.T ကို ေမႊၾကည့္ရေအာင္ ။

   ဒီသံုးသပ္ဆန္းစစ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုရဲ့ ဦး
တည္ခ်က္နဲ႔ မူဝါဒေတြအေပၚ သက္ဆိုင္ရာေနရာေဒသရဲ့ သက္ေရာက္မႈေတြကို ပထမ စုစည္းေဖၚ
ထုတ္ပါတယ္ ။ ၿပီးေတာ့ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္ေတြကို ခ်ိန္ထိုးၿပီး ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ဆံုးျဖတ္
ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔ရာမွာ အသံုးျပဳတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္ ။

   ဒီနည္းမွာ သံတူေၾကာင္းကြဲေတြ ရွိေနေပမယ့္ အသံုးမ်ားမယ့္ ပံုစံတစ္ခုကိုပဲ ေရြးထုတ္ထားပါတယ္ ။
အဲဒါကေေတာ့ P.E.S.T.L.E analysis ပါပဲ ။ စေျပာတုန္းကေတာ့ (၄) လံုးထဲပါေပမဲ့ ၊ ခုေတာ့ “L” နဲ႔
“E” ႏွစ္လံုး ပိုလာပါတယ္ ။ အမွန္ေတာ့ အရင္က “၄ လံုးပဲရွိခဲ့ေပမယ့္ ၊ ေခတ္ေတြေျပာင္းလာလို႔ ပို
က်ယ္ျပန္႔လာတဲ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၊ က်င့္ဝတ္ ၊ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔
ဥပေဒ စတာေတြေၾကာင့္ ေနာက္က စာႏွစ္လံုးထပ္တိုးလာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

   ပံုပမာျပရရင္ေတာ့ ေအာက္ကအတိုင္းပါပဲ ။ တဆက္ထဲမွာပဲ သက္ဆိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ေလး
တခ်ိဳ႕ကိုလည္း စာရင္းအက်ဥ္း ထည့္ေပးထားပါတယ္ ။* Political (ႏိုင္ငံေရး)   - သက္ဆိုင္ရာေဒသက အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့အစိုးရ ၊ အခြန္ ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ အျခား
                                  မူဝါဒေတြ ၊
* Economy (စီးပြားေရး)- ဘဏ္တိုးႏႈန္း ၊ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ၊ အလုပ္လက္မဲ့ အေျခအေန ၊ ဝင္ေငြ ၊ စီး
                                  ပြားေရးစက္ဝန္း ၊ ေႂကြးၿမီပမာဏနဲ႔ စီးပြားေရးမူဝါဒေတြ ၊
*  Social (လူမႈေရး)     - ေဒသတြင္း လူဦးေရအေနအထား ၊ လူေနမႈစနစ္ ၊ ပညာေရး ၊ လူမႈေရး သ
                                  ေဘာသဘာဝနဲ႔ ဦးတည္ရာ ၊ ဝင္ေငြအခ်ိဳးအစား ၊
*  Technology (စက္မႈနည္းပညာ) - နည္းပညာအသစ္ ရွာေဖြတီထြင္မႈ ၊ ေတြ႕ရွိမႈႏွင့္လြဲေျပာင္းေပးမႈ ၊
                                  ကုန္ပစၥည္းသစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးထုတ္လုပ္မႈ ၊ မူပိုင္ခြင့္ ၊ စက္မႈနည္းပညာမ်ား ရရွိသံုးစြဲ
                                  ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ ၊
*  Legal (ဥပေဒ)        - လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ၊ က်န္း
                                  မာေရးဆိုင္ရာ ၊ လူမႈဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာနဲ႔ အျခားေသာ အာမခံ အကာအ
                                  ကြယ္ေပးမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြ ၊
*  Environment (သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္) – သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ၊ စြမ္း
                                  အင္သံုးစြဲမႈ ၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ၊ ဓါတ္သတၱဳအညစ္အေၾကးေတြနဲ႔ ပတ္
                                  သက္တဲ့  ကန္႔သတ္ကိုင္တြယ္မႈ ၊ နည္းပညာ လုပ္ကိုင္ပံုစနစ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့
                                  ဥပေဒေတြ - စတာတို႔ ျဖစ္ပါတယ္ ။
   သံုးသပ္မႈလုပ္ခ်င္တဲ့ အလုပ္တစ္ခုအတြက္ (ဥပမာ - ျမန္မာျပည္ကို အိတ္ေဆာင္ ကြန္ျပဴတာတစ္
မ်ိဳး တင္သြင္းမယ္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ဆိုပါစို႔ ) အခ်က္အလက္ေတြရွာ ၊ သက္ဆိုင္ရာအကြက္ေတြမွာ
ျဖည့္သြင္းရပါမယ္ ။

   အဲဒီအခ်က္ေတြအေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့မွ ေဒသအဆင့္ ၊ ႏိုင္ငံတြင္းအဆင့္နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ေတြ
မွာ သံုးသပ္မႈလုပ္ခ်င္တဲ့ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းရဲ့ အေနအထားကို အားသာခ်က္နဲ႔ အားနည္းခ်က္ေတြ
ယွဥ္ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်ႏိုင္ဖို႔ရာ ညႊန္းဆိုခ်က္ေလးေတြ ရလာမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ ေဒ
တစ္ခု ၊ ႏိုင္ငံတစ္ခုကိုဝင္ၿပီး စီးပြားေရးနဲ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေတြလုပ္တဲ့အခါမ်ိဳးမွာ အံဝင္မဝင္ သံုးသပ္ဖို႔
အလြန္အသံုးဝင္တဲ့ ကရိယာစနစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္ ။

ဆက္ၿပီးေတာ့ S.W.O.T ဆိုတာကို ၾကည့္ရေအာင္ ။

   “လုပ္ငန္းတစ္ခု ၊ စီမံကိန္းတစ္ခု စတာေတြမွာ ရွိေနတဲ့ အားသာခ်က္ ၊ အားနည္းခ်က္ ၊ အခြင့္အ
လမ္းနဲ႔ အႏၱရာယ္ေတြကို တန္ဖိုးျဖတ္ဖို႔အသံုးျပဳတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာက် စီမံမႈနည္းလမ္းတစ္မ်ိဳး ” လို႔ အ
ၾကမ္းျဖင္း ထပ္ၿပီးအဓိပၸါယ္ထပ္ခ်ဲ႕လို႔ ရႏိုင္ပါလိမ့္မယ္ ။

   ဒီလိုလုပ္ရာမွာ ဦးတည္ခ်က္တစ္ရပ္ရဲ့ အတြင္းအျပင္မွာ ရွိေနၾကတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ေဖၚ
ထုတ္ၿပီး ၊ ဆက္လုပ္ဖို႔ အလားအလာေကာင္းမေကာင္းကို သံုးသပ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔ အေထာက္
အကူလမ္းညႊန္မႈေတြအျဖစ္ သံုးတာျဖစ္ပါတယ္ ။ သတိျပဳစရာတစ္ခုကေတာ့ S.W.O.T နည္းလမ္း
ဟာ စီးပြားေရးတစ္မ်ိဳးထဲမွာသာ အသံုးျပဳတာမဟုတ္ပဲ အျခားအဖြဲ႕အစည္းအမ်ိဳးအမ်ိဳး ၊ လူမႈေရးသိပၸံ
ဘာသာရပ္နဲ႔ လူတစ္ဦးစီရဲ့ ဘဝအစိတ္အပိုင္းေတြအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာေတြမွာလည္း က်ယ္
က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳေနၾကတာပါပဲ ။

   အေသးစိတ္ ပံုပမာနဲ႔ျပရရင္ -

*  Strength (အားသာခ်က္)     - ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုရဲ့ အရည္အေသြးေကာင္းမႈ ၊ လူသိမ်ားမႈ ၊ ေစ်း
                                             ကြက္မွာ အခိုင္အမာ ေနရာယူထားႏိုင္မႈေတြဟာ အားသာခ်က္
                                             အျဖစ္ မွတ္ယူႏိုင္ပါတယ္ ။
*  Weakness (အားနည္းခ်က္) - ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုကို ဘက္စံုအျပည့္အဝ မျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ဘူး ၊ အေရာင္း
                                            ဌာနက အလုပ္ေရာင္းအားမရွိ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ ဒါကို အားနည္း
                                            ခ်က္လို႔ သေဘာထားႏိုင္ပါတယ္ ။
*  Opportunity (အခြင့္အလမ္း)- ကုန္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳး ဝင္ေရာက္ေရာင္းခ်မႈမလုပ္ရေသးတဲ့ ေစ်းကြက္
                                            နဲ႔ ကိုယ့္ကုန္ပစၥည္းကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြက စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားတာ
                                            ေတြဟာ အခြင့္အလမ္းကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္ ။
*  Threat (အႏၱရယ္)             - တူညီတဲ့ကုန္ပစၥည္းကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈ သို႔မဟုတ္ ထုတ္လုပ္
                                            ေရာင္းခ်သူေတြနဲ႔ နည္းပညာအသစ္ ၊ ကန္႔သတ္မႈဥပေဒအသစ္
                                            ေတြဟာ အႏၱရယ္အျဖစ္ မွတ္ယူႏိုင္တာေတြပဲ ျဖစ္ၾကပါတယ္ ။   အေပၚက သရုပ္ျပအကြက္ေတြထဲမွာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္ေတြကို ျဖည့္
သြင္းေရးထည့္ျခင္းအားျဖင့္ ၊ အဖြဲ႕အစည္းရဲ့ အေေနအထားကို ယွဥ္တြဲ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ၾကည့္ၾက
လို႔ ရပါတယ္ ။ အထူးသျဖင့္ အားနည္းခ်က္နဲ႔ အႏၱရယ္ကို ဘယ္လိုေလ်ာ့နည္းေအာင္ လုပ္မွာလဲ
ဆိုတာနဲ႔ အားသာခ်က္နဲ႔ အခြင့္အလမ္းေတြကို ဘယ္လို အျမင့္မားဆံုးအေနအထားေရာက္ေအာင္
အသံုးျပဳရမလဲဆိုတာကို ဆက္သံုးသပ္ဆုံးျဖတ္ လုပ္ကိုင္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

   အဲဒီ (၄) ခ်က္ထဲမွာမွ Strength (အားသာခ်က္) နဲ႔ Weakness (အားနည္းခ်က္) ေတြကို အတြင္း
ပိုင္း (အတြင္းစည္း - internal factors) လို႔သတ္မွတ္ၿပီး ၊ Opportunity (အခြင့္အလမ္း) နဲ႔ Threat
(အႏၱရယ္) ေတြက်ေတာ့ ျပင္ပပိုင္း (အျပင္စည္း - external factors) အေၾကာင္းအခ်က္ ေတြနဲ႔ ပို
ဆိုင္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားျပန္ပါတယ္ ။ ဥပမာ - (ရာသီဥတု ==> Threat ==> External)
(အေတြ႕အၾကံဳ ==> Strength ==> Internal) စသည္ျဖင့္ ခြဲျခားသိျမင္ႏိုင္ပါတယ္ ။

   ဒီဆန္းစစ္ခ်က္ႏွစ္ခုလံုးကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာေတြမွာသံုးတာမွန္ေပမယ့္
S.W.O.T ကေတာ့ အဆင့္တိုင္း ေနရာတိုင္းလိုလိုမွာ သံုးႏိုင္တာေၾကာင့္ ပိုၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
သံုးျပဳတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရတဲ့အျပင္ ေနာက္တစ္ဆင့္ျမွင့္ၿပီး strength & opportunity (S/O), weakness
& threat (W/T) ...... စသည္ျဖင့္တြဲၿပီး သံုးသပ္မႈေတြလုပ္လို႔ ရႏိုင္ပါေသးတယ္ ။ မိတ္ဆက္အဆင့္
ျဖစ္တဲ့ ဒီေနရာမွာေတာ့ မေဖၚျပေတာ့ပါဘူး ။

(အတိုခ်ဳပ္ကေတာ့ ~ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ - အားသာခ်က္ကို ျဖန္႔ေဝျမွင့္တင္ ၊ အားနည္းခ်က္
ကိုေလွ်ာ့ခ် ၊ အခြင့္အလမ္းကို ရယူ ၊ အႏၱရယ္ကို “ပ”ထုတ္ ဆိုၿပီး ေဆာင္ပုဒ္တိုကေလးအျဖစ္ နား
လည္ထားလို႔ ရမယ္ထင္ပါတယ္ ။)

   အဆံုးသတ္အေနနဲ႔ ခင္ဗ်ားကိုယ္တိုင္ရဲ့ လူမႈေရးဆန္းစစ္မႈတစ္ခု လုပ္ၾကည့္ရေအာင္ဗ်ာ ။ ဥပမာ
ခင္ဗ်ားဟာ အသက္ႀကီးမွ ေက်ာင္းပညာျပန္သင္ဖို႔ စိတ္ကူးမိတယ္ ဆိုၾကပါစို႔ ။ ခင္ဗ်ားလိုခ်င္တဲ့
ပညာေရးပန္းတိုင္ကို ေရာက္ႏိုင္ မေရာက္ႏိုင္နဲ႔ အခက္အခဲေတြရွိရင္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔ ကိုယ္နဲ႔ဆိုင္
တဲ့ အခ်က္ေတြကို ခ်ေရးၾကည့္ရေအာင္ ။

* အားသာခ်က္    - သင္ယူလိုစိတ္ရွိျခင္း ၊ က်န္းမာေရးေကာင္းျခင္း ၊
* အားနည္းခ်က္   - အပ်င္းႀကီးျခင္းႏွင့္ ကေလးငယ္ရွိျခင္း ၊
* အခြင့္အလမ္း    - အားလပ္ခ်ိန္မ်ားရွိျခင္း ၊ အခမဲ့ပညာေပးသင္တန္းမ်ားႏွင့္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္
                           မ်ားရွိျခင္း ၊
* အႏၱရယ္          - “ခၽြန္တြန္း” လႊတ္တတ္သူမ်ားႏွင့္ ဆူဆူပူပူလုပ္တတ္ေသာဇနီး အနားတြင္ရွိျခင္း  :-)

   အေျခခံအက်ဆံုး ျဖစ္တတ္တာအခ်ိဳ႕ကို ေရးခ်ၾကည့္လိုက္တာပါ ၊ ကိုယ့္နဲ႔ မဆိုင္ဘူးလို႔ထင္တာ
ကို ခ်န္ထားလို႔ရပါတယ္ ။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မတူညီတဲ့ဘဝေနာက္ခံ ၊ အလုပ္အကိုင္ အ
ေနအထားနဲ႔ စိတ္ထားေတြေၾကာင့္ ၊ ကိုယ့္ဝမ္းနာကိုယ္သာသိသမို႔ ၊ ကိုယ့္ဖာသာဆက္ၿပီး ေရးျဖည့္
ၾကည့္ၾကပါ ။ ဒီေလာက္ဆို S.W.O.T နဲ႔ P.E.S.T ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေျခခံေလာက္ ျမင္မိလာၾက
မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္ ။


န္းကိုကို
၁၅ ၊ ၀၈ ၊ ၂၀၁၁

7 comments:

 1. SWOT ကို business enterprise, entrepreneurship နဲ႕ corporation ေတြမွာ ုအလြန္ အသုံးတည့္ ၿပီး PEST ကေတာ့ aggregate planning နဲ႕ macro economy မွာ ပို သုံးေလ့ ရွိတယ္ လို႕ ေမ.. ကၽြႏ္ုပ္သည္..၊ ဂဏာမိ.. မွတ္သား မိဘူး ေၾကာင္းပါ။

  ReplyDelete
 2. မွန္ပါတယ္ Datuk.
  တဖက္မွာ အက်ယ္ျပန္ၾကည့္ရင္ အဲဒီႏွစ္ခုရဲ့ အသံုးျပဳတာေတြဟာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု “ထပ္” ေနတဲ့ ေနရာေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိတာကို ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္ ။ အထူးသျဖင့္ P.E.S.T ထဲမွာပါတဲ့ အစိတ္အပုိင္းအားလံုးကို S.W.O.T သံုးၿပီး ပိုင္းျခားသံုးသပ္ရတာမ်ိဳးေတြ ရွိပါတယ္ ။

  ဒီေတာ့ P.E.S.T က macro နဲ႔ S.W.O.T ကို micro လို႔ ေယဘုယ် ေျပာႏိုင္ျပန္ပါတယ္ ။ တခါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းငယ္ေတြ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈနဲ႔ ပို႔ကုန္ေတြတင္ပို႔ဖို႔ P.E.S.T ကို သံုးၾကျပန္ေတာ့ macro သီးသန္႔လို႔ ေျပာလို႔မလြယ္ျပန္ပါဘူး ။

  ေနာင္ကို ေရးမယ့္အထဲေတြမွာ "Harvard case study method" ဆိုတာမ်ိဳးလဲ ပါမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီအထဲမွာလည္း S.W.O.T က တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေနရာယူထားပါတယ္ ။ ဒါ့ျပင္ အျခား marketing နဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာလည္း အားလံုးလိုလိုမွာ S.W.O.T က မပါမျဖစ္ ပါေနျပန္ပါတယ္ ။

  ဒါေပမယ့္ P.E.S.T နဲ႔ မ်ိဳးကြဲေတြျဖစ္တဲ့ STEEPLE နဲ႔ STEEPLED ေတြထဲက အခ်က္အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဘာစီးပြားလုပ္လုပ္ မျဖစ္မေန ေလ့လာသံုးသပ္ဆန္းစစ္ဖို႔ အျမဲလိုေနျပန္ပါတယ္ ။

  ကဲ ဒီေလာက္ ဂ်ာေအး သူ႔အေမရုိက္ျပရင္ သေဘာေပါက္ေလာက္ပါတယ္ေနာ္ ၊ ဆက္ရွင္းမတတ္ေတာ့ဘူး ၊ ရွင္းရင္းနဲ႔ မယ္ဘုတ္ရဲ့ခ်ည္ခင္ျဖစ္လာၿပီ ၊ စီးပြားေရးပညာ ဘယ္ေလာက္ကၽြမ္းက်င္သလဲဆိုတာ ကြဲျပားလာၿပီမို႔ ပါးစပ္ျမန္ျမန္ပိတ္တာပဲ ေကာင္းမယ္ထင္ပါတယ္ ... :-)

  ReplyDelete
 3. ္ပဒိုကအေသးစိ္ပ္ ေလာက္နည္းနည္း ရွင္းထားၿပီး ယွဥ္ျပထားလို႕ ပါ။ SWOT Analysis ကို ၁၉၉၉ ေလာက္ မွာ University Putra Malaysia က ပါေမာကၡ တစ္ေယာက္ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ မွာ လာေဟာေျပာ တုန္း က စ ၿပီးၾကားဖူးခဲ့တာ။ သူ ေျပာခဲ့တာ ေတာ့ SWOT က ယွဥ္ၿပိဳင္စရာ လိုလာတဲ့ ၿပိဳင္ဖက္ (လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း ျဖစ္ျဖစ္) ရွိလာခဲ့ ရင္ သုံးလို႕ ရၿပီ။ ဒါေပမယ့္ PEST ကေတာ့ အဖြဲ႕ အစည္း၊ လုပ္ငန္း နယ္ပယ္ ႀကီး၊ ေဒသတစ္ခု သို႕ တည္းမဟုတ္ ႏိုင္ငံတစ္ခု ရဲ႕ ေဘာဂေဗဒ ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား မွာပဲ အသုံး တည့္တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ခရီးသြား လုပ္ငန္းမွာက်င္လည္ လာတဲ့ အခါမွာလဲ Destination Development ဆိုတဲ့ ကိစၥရပ္ က PEST နဲ႕ အလြန္ အလားသ႑န္ တူတာပဲကိုးဗ်။ ေျပာရရင္ အင္မတန္ပ်င္းစရာ ေကာင္းတဲ့ ဘာသာရပ္ပါ ပဒိုရယ္။

  ReplyDelete
 4. ကိုယ္တိုင္မသင္ယူခဲ့ရတာေတြ ဒီမွာလာရေနလို႕ေက်းဇူးဗ်ာ။ ေခါင္းစဥ္ငယ္တိုင္းကလည္း စဥ္းစားေတြးေတာစရာေတြခ်ည္းမို႕လို႕ မွန္တဲ့အတိုင္းေျပာရရင္ ေခါင္းေတာ့ နည္းနည္းပူသြားတယ္။ အဲ..တစ္ခုေျပာဦးမယ္ thinking မိတ္ဆက္ကို ကြ်န္ေတာ္print ထုတ္ထားတာ သူငယ္ခ်င္း၃ေယာက္ေတာင္ေကာ္ပီလာကူးသြားၾကတယ္။ ေနာက္ထပ္ဘယ္ေလာက္ပြားမလဲေတာ့မသိပါ။ အဲလိုလုပ္တာစိတ္ေတာ့မဆိုးေလာက္ဘူးထင္ရဲ႕။ print ထုပ္ထားတာလည္း ဆရာ႕၀ဘ္ဆိုဒ္လိပ္စာရယ္ ဆရာ့ကေလာင္ရယ္အျပည့္အစံုပါပါတယ္။

  ReplyDelete
 5. အသိေပးတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ကိုစိုးမိုး ။
  ေရးထားတာေတြက ကိုစိုးမိုး နည္းနည္းစိမ္းေနေသးလို႔ပါ ၊ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အသားက်သြားရင္ သူလိုကိုယ္လို ဗဟုသုတေတြ ျဖစ္သြားမွာပါ ။ သတိျပဳစရာက ဒီမွာေရးထားတာေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္ မိတ္ဆက္အဆင့္ေတြပဲမို႔ ပိုသိနားလည္သူေတြ ၊ နီးစပ္ရာ ဝါသနာတူသူေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးတာေတြ လုပ္ႏိုင္မွ ၊ ဆန္းစစ္မႈေတြကို အႀကိမ္ႀကိမ္အဖန္ဖန္ ေလ့က်င့္ပါမွ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ႏိုင္တဲ့ အဆင့္ကို ရလာႏိုင္ပါလိမ့္မယ္ ။

  critical thinking မိတ္ဆက္ကို စိတ္ဝင္စားသူေတြ ရွိတာသိရလို႔ ဝမ္းသာပါတယ္ ။ က်ေနာ္လိုခ်င္တာဟာလည္း ဒီလိုျပန္႔ပြားေစဖို႔ပါပဲ ။ credit ေပးဖို႔မလိုတာ ဘေလာ့အေပၚဆံုးမွာ အသိေပးထားၿပိးသားပါ ၊ နာမည္နဲ႔ ဘေလာ့အမည္မပါပဲ ႀကိဳက္သလိုျဖန္႔ခြင့္ရွိပါတယ္ ။ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္လည္း ေရြးခ်ယ္ဘာသာျပန္ၿပီး လက္ဆင့္ကမ္းရံုပါ ၊ ကိုယ္ပိုင္တီထြင္တာ မဟုတ္တာမို႔ မ်ားမ်ားလက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္ေလ ျမန္မာျပည္မွာ လတ္တေလာ သိဖို႔အခြင့္အလမ္းနည္းတာေတြကို တဖက္တလမ္းက အေထာက္အကူျပဳႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး ဝမ္းသာရဖို႔ပဲ ရွိပါတယ္ ။

  ေနာက္တစ္ႏွစ္နဲ႔ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ယိုးဒယားနဲ႔ မေလးရွားဖက္ကို ပညာေရးနဲ႔ ဗဟုသုတ လက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္မယ့္ ခရီးစဥ္ေတြသြားႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားသြားမွာပါ ။ NGO အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ အေနနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ ၊ အျခားတစ္နည္းနည္းနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ ေရာက္ေအာင္ေတာ့ သြားပါဦးမယ္ ။ အဲဒီက်ရင္ေတာ့ မသိသူေတြကို မွ်ေဝၿပီး ၊ သိၿပီးသူေတြနဲ႔ေတာ့ ေဆြးေႏြးဖလွယ္သြားႏိုင္မယ္ ထင္ပါတယ္ ။

  ReplyDelete
 6. မေလးရွား ကိုလာရင္ေတာ့ လား..ပဒို.. ေတြ႕ မယ္။ :)

  ReplyDelete
 7. ဒါတြတ္ရဲ့ ကြန္မန္႔အေဟာင္းတစ္ခုကို ဒီေန႔မွ spam မွာေတြ႕လို႔ ျပန္ထည့္လိုက္တယ္ဗ်ိဳ႕ ။

  တကယ္တန္းမွာ ဒီ S.W.O.T ဆိုတာကို ဗမာလိုေရးၿပီး တင္ျပထားသူေတြ မနည္းေတာ့ပါဘူး ။ မတူတဲ့ ဟန္ပန္ကေလး ျဖစ္မလားဆိုၿပီး အမွတ္တရ ေရးခ်ထားလိုက္တာပါဗ်ာ ။

  ေျပာခဲ့သလို ပ်င္းစရာေကာင္းတယ္္ဆိုေပမယ့္ သိသူေတြက ေဖၚစားသြားတာ ႏွစ္ေပါင္းမနည္းေတာ့လို႔ က်ေနာ္တို႔ အေတာ္ေလးကို ျပန္လိုက္ယူရဖို႔ ရွိပါတယ္ ။ ဗီဇ ပါရမီ ပါၿပီးသူေတြအတြက္ မလိုလွေပမယ့္ က်ေနာ့္လို သင္ညာနဲ႔ တစ္ဆင့္ခ်င္း တက္ဖို႔လိုတဲ့သူေတြအတြက္ေတာ့ မျဖစ္မေန ေလ့လာ ေလ့က်င့္ အသံုးခ်သြားသင့္ပါတယ္ ။

  ဒါထက္ မေလးရွားလာရင္ေတာ့ စီးပြားေရးေသာင္းက်န္းသူ AATO နဲ႔ ေတြ႕ႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းရွိလွမယ္လို႔ မေမွ်ာ္လင့္ရဲပါဘူးဗ်ာ ... :-)

  ReplyDelete