ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Saturday, June 25, 2011

Critical Thinking မိတ္ဆက္ (၃-၁)   ဆန္းစစ္ေဝဖန္ေတြးေခၚျခင္းဟာ အင္မတန္ပဲအေရးႀကီးသလား ။ ဘာလို႔ ပညာဥာဏ္ျမင့္မားသူ
ေတြအပါအဝင္ လူအေတာ္မ်ားမ်ား ဆန္းစစ္ေဝဖန္ေတြးေခၚဖို႔ရာမွာ ခက္ခဲေနၾကသလဲ ။

   ေယဘုယ်ဆိုရရင္ေတာ့ ေက်ာ္လြႊားဖို႔လိုတဲ့ ရႈပ္ေထြးတဲ့အဟန္႔အတားေတြရွိလို႔ပါပဲ ။ အဲဒီအထဲက
အခ်ိဳ႕ကိုစာရင္းလုပ္ေဖၚျပရရင္ေတာ့ -

   (၁)  သက္ဆိုင္ေသာ ေနာက္ခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရွိျခင္း (lack of relevant background
          information) ၊
   (၂)  စာဖတ္အရည္အခ်င္းမ်ား ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ (poor reading skills) ၊
   (၃)  ဘက္လိုက္ျခင္း (bias) ၊
   (၄)  အေျခအျမစ္မရွိေသာ အစြဲအလမ္း (prejudice) ၊
   (၅)  အယူသီး ၊ အစြဲအလမ္းႀကီးျခင္း (superstition) ၊
   (၆)  အတၱႀကီးျခင္း အေလ့အထ (မိမိကိုယ္ကို ဗဟုိျပဳ ေတြးေခၚျခင္း) [egocentrism (self-centered
          thinking)] ၊
   (၇)  ပတ္ဝန္းက်င္လူမႈအုပ္စုကို ဗဟိုျပဳေသာ အေလ့အထ (အုပ္စုဗဟုိျပဳ ေတြးေခၚျခင္း၊ အုပ္စုစိတ္
          ဓါတ္) [sociocentrism (group-centered thinking)] ၊
   (၈)  အေပါင္းအေဖၚမ်ား၏ ဖိအား (peer pressure) ၊
   (၉)  ထံုးတမ္းစဥ္လာေနာက္လိုက္ျခင္း အေလ့အထ (conformism) ၊
   (၁၀)  ေဒသအစြဲရွိျခင္း အေလ့အထ (provincialism) ၊
   (၁၁)  သေဘာထားက်ဥ္းေျမာင္းျခင္း (narrow-mindedness) ၊
   (၁၂)  ျပင္ပအေတြး အျမင္ အသိမ်ားကို လက္မခံျခင္း (close-mindedness) ၊
   (၁၃) က်ိဳးေၾကာင္းအေပၚ မယံုၾကည္မႈ (distrust in reason) ၊
   (၁၄) ကိုယ္ပိုင္ယူဆခ်က္အေပၚအရင္းခံေသာ အေတြးအေခၚ (relativistic thinking) ၊
   (၁၅)  ပံုေသကားက်ျဖစ္ျခင္း (stereotyping) ၊
   (၁၆)  အေၾကာင္းမဲ့ေသာ ယူဆခ်က္မ်ား (unwarranted assumptions) ၊
   (၁၇)  မဆိုင္သည္ကို အျပစ္ပံုခ်ျခင္း (scapegoating) ၊
   (၁၈)  ရွာၾကံအေၾကာင္းျပျခင္း (rationalization) ၊
   (၁၉)  ျငင္းပယ္ပိတ္ပင္ျခင္း (denial) ၊
   (၂၀)   ျဖစ္ခ်င္ေသာအေတြး (wishful thinking) ၊
   (၂၁)   ေရတိုအေတြး (short-term thinking) ၊
   (၂၂)  ေရြးခ်ယ္ (ဇီဇာေၾကာင္ေသာ) သိျမင္နားလည္ျခင္း (selective perception) ၊
   (၂၃)  ေရြးႏႈတ္မွတ္မိသတိရျခင္း (selective memory) ၊
   (၂၄)   မႊန္ထူေနေသာ စိတ္ခံစားမႈမ်ား (overpowering emotions) ၊
   (၂၅)   မိမိကိုယ္ကုိ လွည့္စားျခင္း (self-deception) ၊
   (၂၆)   မ်က္ႏွာမပ်က္ေအာင္ ကာကြယ္ျခင္း ၊ အသေရဆယ္ျခင္း (face-saving) ၊
   (၂၇)   အေျပာင္းအလဲကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း (fear of change) တို႔ပဲျဖစ္ၾကပါတယ္ ။

   အဲဒီအထဲကမွ အဓိက အဟန္႔အတားျဖစ္ေနၾကတဲ့ အခ်ိဳ႕အခ်က္ေတြကို အက်ယ္ခ်ဲ႕ၾကည့္ၾက
ရေအာင္ ။

အတၱႀကီးျခင္း အေလ့အထ (Egocentrism)

   ဒီအေလ့အထဟာ လူတိုင္းဆီမွာ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ သက္ေရာက္မႈ ရွိတတ္တာမ်ိဳးပါ ။
အတၱႀကီးရင္ႀကီးသလို ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေလာကႀကီးတစ္ခုလံုးရဲ့ အလယ္မွာထားၿပီး ကိုယ္စိတ္ပါ
ဝင္စားရာ ၊ စိတ္ ကူးစိတ္သန္းနဲ႔ ထားရွိတဲ့တန္ဖိုးေတြဟာ အျခားသူေတြထက္သာတယ္လို႔ ယူဆ
တတ္ၾကပါတယ္ ။ ဒီအေလ့အထမွာ ႏွစ္မ်ိဳးခြဲလို႔ရပါတယ္ ။

Self-interested thinking  – လူတစ္ေယာက္ရဲ့ အရာရာကို ကိုယ့္အလိုက် ဟန္ခ်က္ညွိလက္ခံၿပီး
ဒါကိုလည္း ယံုယံုၾကည္ၾကည္ကာကြယ္ဖို႔ဖက္ကို ယိမ္းယိုင္တာမ်ိဳးပါ ။ ဥပမာဆိုရရင္ -

◊ ဆရာဝန္အမ်ားစုက သူတို႔ကို တရားစြဲဖို႔ခက္ေအာင္လုပ္တဲ့ဥပေဒကို ေထာက္ခံၾကပါတယ္ ၊ (ဒါကို
   တရားတေဘာင္နဲ႔ အသက္ေမြးတဲ့ ေရွ႕ေနအမ်ားစုကေတာ့ မေထာက္ခံပါဘူး) ၊
◊ ေက်ာင္းဆရာအမ်ားစုက အလုပ္တည္ျမဲေရး ၊ ခံစားခြင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးရရွိေရး ၊ စာသင္ခ်ိန္နည္းေရးနဲ႔
   ေက်ာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်ရာမွာ ပါဝင္လိုၾကပါတယ္ ၊ (အခြန္ေဆာင္သူေတြနဲ႔ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္
   ေရး တာဝန္ခံေတြကေတာ့ ဒီလိုမေတြးပါဘူး) ၊
◊ အလုပ္သမားေတြက အလုပ္ရံုပိတ္ပစ္တာကို ႀကိဳတင္အသိေပး အေၾကာင္းၾကားေစမယ့္ ဥပေဒ
   ေတြကို ေထာက္ခံပါတယ္ ၊ (အလုပ္ရွင္ေတြကေတာ့ ဆန္႔က်င္ဖက္ေတြးၾကပါတယ္) ၊
◊ မဲေပးသူအေတာ္မ်ားမ်ားက တိုင္းျပည္ရဲ့ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို လိုခ်င္ၾကပါ
   တယ္ ၊ (ေရြးေကာက္ခံထားရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကေတာ့ မႀကိဳက္ၾကျပန္ပါဘူး) ။

   ဒီကိစၥရပ္ေတြမွာ ခုိုင္လံုတဲ့ အရင္းခံအေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ ရွိႏိုင္ၾကပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ စိတ္ပိုင္း
ဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္ကေနၾကည့္ရင္ေတာ့ အတၱအေျချပဳ အေတြးအျမင္ေတြဟာ အတိုင္းအတာတစ္ခု
အထိ ပါဝင္ပတ္သက္ေနၾကပါတယ္ ။

   တစ္ဖက္မွလည္း ကိုုယ္က်ိဳးဖက္အေတြးေတြဟာ နားလည္ခြင့္လြတ္ေပးလို႔ရတယ္လို႔ ျမင္ရႏိုင္ပါ
တယ္ ။ ဥပမာ - ဒါဟာ ငါ့အတြက္အက်ိဳးရွိတယ္ ၊ ဒီေတာ့ ဒီအရာဟာေကာင္းတယ္ဆိုတဲ့ အေတြး
မ်ိဳးေတြဟာ လူေတြကို အျမဲတမ္းဆြဲေဆာင္ေနပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ critical thinking အတြက္ က
ေတာ့ ဒါေတြဟာ အဓိကအဟန္႔အတားေတြ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္ ။ တခါတရံမွာ နာက်င္ေကာင္း
နာက်င္ေစမွာျဖစ္ေပမယ့္ သက္ေသခံေတြနဲ႔ ျငင္းခံုခ်က္ေတြကို မွ်မွ်တတဘက္မလိုက္ပဲ ခ်ိန္ဆဖို႔
လိုပါတယ္ ။

Self-serving bias  - ဒါကေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ရွိတာထက္ပိုၿပီး အကဲျဖတ္တတ္တဲ့ ယိမ္းယိုင္မႈ
   မ်ိဳးပါ ။ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ သူတို႔ကိုယ္ကို ဒီအေနအထားကေန ကင္းလြတ္တယ္လို႔ ထင္တတ္ပါတယ္ ။
အဲဒီလို ထင္မိၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာလွည့္စားေနမိလားဆိုတာ သတိထားရပါေတာ့မယ္ ။ အမွန္
ေတာ့ ကိုယ့္ဘက္ကိုယ္ လိုက္တတ္တာဟာ အေပၚလြင္ဆံုး လကၡဏာတစ္ရပ္ပါ ။

   သုေတသနတစ္ခုရဲ့အဆိုအရ အထက္တန္းေက်ာင္းသားေပါင္း “တစ္သန္း” ကို သူတို႔ရဲ့ “ေပါင္းသင္း
ဆက္ဆံေရး အရည္အခ်င္း” နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းေမးခဲ့ရာမွာ တစ္ေယာက္မွ မိမိကိုယ္ကို ည့ံၾက
တယ္လို႔ မထင္ တာေတြ႕ရပါတယ္ ။ တကၠသိုလ္ပါေမာကၡ ၉၀% က်ျပန္ေတာ့ သူတို႔ရဲ့ စာသင္ၾကား
တဲ့ အရည္အခ်င္းဟာ သာမန္ထက္ပိုတယ္ (ေကာင္းတယ္) လို႔ ေျဖၾကားခဲ့ၾကပါတယ္ ။

   အမွန္တကယ္ လုပ္ကိုင္ေအာင္ျမင္မႈေတြအေပၚ အေျခခံတဲ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယံုၾကည္မႈဟာ ေအာင
ျမင္မႈ အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေပမယ့္ ၊ လြန္ကဲတဲ့ယံုၾကည္မႈကေတာ့ ပုဂၢိဳလ္ေရး
အရေကာ ဥာဏ္ရည္တိုးပြားေရးအတြက္ပါ အတားအဆီးေတြ ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္ ။

ပတ္ဝန္းက်င္လူမႈအုပ္စုကို ဗဟိုျပဳေသာ အေလ့အထ (Sociocentrism)

   ဒီအေလ့အထဟာ critical thinking ကို နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ လြဲေခ်ာ္ေစႏိုင္ပါတယ္ ။ အဲဒီ အထဲ
က အဓိကႏွစ္မ်ိဳးကို ၾကည့္ရေအာင္ ။

Group bias  - လူတစ္ဦးဟာသူ႕မိသားစု ၊ လူမႈအသိုင္းဝိုင္း ၊ ဒါမွမဟုတ္ ႏိုင္ငံနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ပိုပို
  သာသာ ရႈျမင္တတ္ၾကပါတယ္ ။ တဆက္ထဲမွာပဲ အျပင္လူလို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့သူေတြအေပၚ သံ
သယနဲ႔ သို႔မဟုတ္ မ်က္ႏွာသာမေပးတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးေတြနဲ႔ ၾကည့္တတ္တဲ့အေလ့ေတြဟာ အလြယ္တကူ
တြဲပါလာတတ္ပါတယ္ ။ ဒါဟာ သမိုင္းအစဥ္အဆက္တစ္ေလွ်ာက္ မွန္မွန္ျဖစ္ေနခဲ့တဲ့ အေလ့ပါ ။
ဒီစိတ္ထားမ်ိဳးဟာ ငယ္စဥ္ကတည္းက မသိစိတ္ထဲ ဝင္ေရာက္ကိန္းေအာင္းေနတတ္ၿပီး ဆြစ္ဇာလန္
လူမ်ိဳး ပညာရွင္တစ္ေယာက္ကေန စမ္းသပ္မႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ရာမွာ ခုလိုေတြ႕ရပါတယ္ ။

   စဥ္းစားေတြးေတာ တတ္လာကာစအရြယ္ ၊ စကားကိုလည္း အမွန္အတိုင္းေျဖတတ္တဲ့ အရြယ္ျဖစ္
တဲ့ ၈ ႏွစ္သား ဆြစ္ဇာလန္ကေလးေလးတစ္ေယာက္ကို ေရြးခ်ယ္ေမးျမန္း ခဲ့ရာမွာ -

ပညာရွင္     -  အကယ္၍ မင္းကို ႀကိဳက္တဲ့ႏိုင္ငံရဲ့ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ကို ေပးမယ္ဆိုပါေတာ့ ၊ ဘယ္ႏိုင္ငံကို
                    ေရြးမွာလဲ ။
ကေလးငယ္ -  ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသားပါ ။
ပညာရွင္     -  ဘာျဖစ္လို႔လဲ ။
ကေလးငယ္ - က်ေနာ္ဒီမွာေမြးလို႔ပါ ။
ပညာရွင္     -  ဆြစ္နဲ႔ ျပင္သစ္လူမ်ိဳးႏွစ္မ်ိဳးလံုးဟာ စိတ္ေကာင္းၾကတယ္ ၊ သူတို႔စိတ္ေကာင္းတာျခင္း
                    အတူတူပဲလား ၊ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္လူမ်ိဳးက ပိုေကာင္းသလဲ ။
ကေလးငယ္ -  ဆြစ္လူမ်ိဳးပါ ။
ပညာရွင္     -  ဘာျဖစ္လို႔လဲ ။
ကေလးငယ္ -  ျပင္သစ္ေတြဟာ အျမဲတမ္းဆိုးၾကတယ္ ။
ပညာရွင္     -  ဒါနဲ႔ ဆြစ္နဲ႔ျပင္သစ္လူမ်ိဳးေတြ ယွဥ္လိုက္ရင္ ဘယ္လူမ်ိဳးက ပိုဥာဏ္ေကာင္းသလဲကြ ။
ကေလးငယ္ -  ဆြစ္လူမ်ိဳးပါ ။
ပညာရွင္     -  ဘာေၾကာင့္လဲ ။
ကေလးငယ္ -  ဆြစ္လူမ်ိဳးေတြက ျပင္သစ္စကားကို ခဏေလးသင္ရံုနဲ႔ တတ္ၾကတယ္ ။

   ဒီပညာရွင္ကပဲ ျပင္သစ္ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ကို အေမးအေျဖလုပ္ျပန္ပါတယ္ ။
   ထြက္လာတဲ့အေျဖေတြက အေပၚကနဲ႔ မတိမ္းမယိမ္းပါပဲ ။ ျပင္သစ္ေတြက အားလံုးသာတာေပါ့ ။

   ေနာက္ဆံုး ေမးခြန္းေမးဖို႔က ပညာရွင္ကိုယ္တိုင္ကိုပါပဲ ။ ဒီေတာ့ ဘယ္ႏိုင္ငံက ပိုသာသလဲ ။ ဆြစ္
ဇာလန္ပညာရွင္ရဲ့ အေျဖကရွင္းပါတယ္ ။ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံဟာ ျပင္သစ္ထက္ အျမဲတမ္းသာေနခဲ့
တာေၾကာင့္ ဆြစ္ဇာလန္က သာပါတယ္တဲ့ခင္ဗ်ား ။

Conformism  - ဒါကေတာ့ လူေတြရဲ့အုပ္စုေနာက္ကို ယိမ္းၿပီးလိုက္သြားတတ္တဲ့ အေလ့ပါ ။ အုပ္
   စုဝင္ ျဖစ္ခ်င္တဲ့စိတ္ထားဟာလည္း ဒီအုပ္စုရဲ့ ၾသဇာ သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ သတ္မွတ္ထား
   တဲ့ လုပ္ေဆာင္ရမွာေတြကို မစဥ္းစားပဲလိုက္ေလွ်ာက္ဖို႔ လူေတြရဲ့စိတ္ကို ႀကီးႀကီးမားမား ႏႈိးဆြေပး
   ပါတယ္ ။

   စမ္းသပ္မႈတစ္ခုမွာ လူတစ္ေယာက္ကို ရိုးရွင္းလြယ္ကူတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ေျဖေစတဲ့အခါ ၉၉% ကို
မွန္ေအာင္ေျဖႏိုင္တယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရပါတယ္ ။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ အေျဖမွန္ကိုသိေပမယ့္ အ
မွားေတြခ်ည္းေျဖတဲ့ လူ ၈ ေယာက္နဲ႔အတူတူ ေမးခြန္းသစ္ေတြ ေျဖေစတဲ့အခါမွာေတာ့ အေျဖသံုးပံု
ပံုရင္ တစ္ပံုကို မွားေျဖထားတာ ေတြ႕လိုက္ရပါေတာ့တယ္ ။

   ေနာက္ထပ္လူသိမ်ားတဲ့ စမ္းသပ္မႈတစ္ခုမွာေတာ့ ေက်ာင္းသားတစ္စုကို လွ်ပ္စစ္က်င္စက္ခလုပ္
ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ကိုင္တြယ္ေစပါတယ္ ။ ခလုပ္ေတြဟာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္နည္းနည္းေလးလြတ္ႏိုင္တဲ့
အဆင့္ကေနၿပီး အႏ ၱရယ္ရွိတဲ့အဆင့္အထိလႊတ္လို႔ရၿပီး အျခားတစ္ဖက္ခန္းမွာက စမ္းသပ္ခံရမယ့္
လူေတြရွိပါတယ္ ။ ေက်ာင္းသားေတြကိုေတာ့ “က်င္စက္ဒဏ္ ခံႏိုင္ရည္စမ္းတာ”လို႔ပဲ ေျပာထားခဲ့
ပါတယ္ ။

   စမ္းသပ္စဥ္ကာလတေလွ်ာက္မွာ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုဟာ နာက်င္ေအာ္ဟစ္ေနတဲ့ အစမ္းသပ္ခံ
လူေတြကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး အေနာက္ကေနအမိန္႔ေပးတဲ့အတိုင္း လွ်ပ္စစ္လႊတ္တဲ့ခလုပ္ကို အႏၱရာယ္
ရွိတဲ့အဆင့္အထိ ျမွင့္တင္ခဲ့ၾကပါတယ္ ။

   အမွန္မွာေတာ့ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ေတြ တကယ္စီးမေနခဲ့ပါဘူး ။ စမ္းသပ္ခံလူေတြကေန ဟန္ေဆာင္
ေအာ္ဟစ္ ေနခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ အကယ္၍သာ လွ်ပ္စစ္အမွန္တကယ္စီးေနခဲ့ရင္ လူအေတာ္
်ားမ်ား အသက္ပါ ပါသြားမယ့္ အေနအထားရွိပါတယ္ ။ ဒါကိုၾကည့္ရင္ လူေတြဟာ သူတို႔ရဲ့ကိုယ္ပိုင္
တန္ဖိုး ၊ ယံုၾကည္မႈနဲ႔ ေတြးေခၚဆံုးျဖတ္ႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး အမိန္႔အာဏာနဲ႔
ခိုင္းေစမႈေတြအေပၚ မွီခိုလုပ္ေဆာင္တတ္တဲ့ သေဘာသဘာဝကို ျမင္ႏိုင္ပါတယ္ ။

   Critical thinker တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဒီလို အမိန္႔အာဏာအေပၚ မွီခိုတတ္မႈနဲ႔ ညိွဳ႕ယူဖမ္းစားတတ္
တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ဖိအားေတြကို သတိထားၿပီး ၊ ဒါေတြကိုရင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔ လြတ္လပ္တဲ့အေတြး အေလ့ေတြ
ကို ပ်ိဳးေထာင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

Critical thinking မိတ္ဆက္ (၂)

၂၅ ၊ ၀၆ ၊၂၀၁၁
မန္းကိုကို

Reference
Bassham G, Irwin W, Nardone H & Wallace J 2008, Critical Thinking: a student’s introduction, 3rd edn, McGraw-Hill Higher Education, New York.

3 comments:

 1. ကုိကုိေမာင္(ပန္းရနံ႔)July 1, 2011 at 7:52 AM

  ေကာင္းလုိက္တာဗ်ာ။ ဖတ္ရင္းနဲ႔ ဆုံးသြားမွာေတာင္ စုိးမိတယ္။ ဆရာမုိကန္းကန္းက အေတြးဆန္းေလးေတြ ေပးတယ္။

  ခင္မင္လ်က္

  ReplyDelete
 2. အေတြးဆန္းေတြရယ္လို႔ေတာ့ အေျပးမမွန္းလိုက္ပါနဲ႔ သူႀကီးရယ္ ၊ က်ေနာ့္ကိုယ္ပိုင္ အေတြးအျမင္ဆိုလို႔ ဘာသာျပန္တဲ့အခါ ဘယ္ဟာကအေရးႀကီးၿပီး ဘယ္သင္းကေတာ့ျဖင့္ ခ်န္ထားလို႔ရတယ္ဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ရံုေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္ ။

  အရင္ပို႔စ္ေတြတုန္းက လြယ္သေယာင္ရွိေပမယ့္ ခုတစ္ခါေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ နည္းလို႔လားမသိဘူး သံုးလေလာက္ေတာင္ အရွိန္ယူလိုက္ရတယ္ ။ ေနာက္ထပ္ ပို႔စ္ ၃-၄ ခုေလာက္ အနည္းဆံုးရွိဦးမွာဆိုေတာ့ အဆံုးသတ္ဖို႔ကလည္း အခ်ိန္ယူရဦးမွာ ေသခ်ာပါတယ္ ။ အဲဒီၾကားထဲေတာ့ ႏိုင္ငံေရးမိတ္ဆက္နဲ႔ အျခားဟာေလးေတြပါ ေရာေရးဦးမယ္ စိတ္ကူးပါတယ္ ။

  အမွန္မွာေတာ့ critical thinking နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းေတြက လူေတြအမ်ားႀကီး ေရးခဲ့ ၊ ဘာသာျပန္ခဲ့ၿပီးသားပါ သူႀကီးရယ္ ။ က်ေနာ္က ကိုယ္စိတ္သန္ရာ ၊ စာအုပ္ေတြထဲက ရွာရလြယ္တာနဲ႔ နားလည္လြယ္တာ ၊ သူမ်ားေတြ ေရးခဲ့ ဘာသာျပန္ခဲ့တဲ့ စာအုပ္ေတြနဲ႔ မတူတာကို ေရြးခ်ယ္မိသြားရာက သူႀကီးလည္း မသိဖူးတာတစ္ခ်ိဳ႕ပါလာၿပီး သေဘာက်သြားတာ ေနမွာပါ ။

  ေနာင္ကိုလည္း ည့ံကြက္ကေလးေတြ အမ်ားႀကီး ေရးသြားဦးမွာမို႔ စိတ္ပ်က္စရာေတြလည္းရွိေၾကာင္း ႀကိဳတင္အသိေပးလိုက္ရပါတယ္ ၿပိဳင္စံရွားတံုးဖလားသူႀကီးခင္ဗ်ား ... :-)

  ReplyDelete
 3. Half of the Swisses speak French as the mother tongue while another half speak German. In other words, half Swisses are culturual if not ethnic kins to French, another half of Swizerland to Germany.

  ReplyDelete