ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Sunday, July 31, 2011

International Trade – Certificate IV မိတ္ဆက္     အခုတင္ျပမွာကေတာ့ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ Swinburne တကၠသိုလ္က စီစဥ္သင္ၾကားတဲ့
International Trade – Certificate IV သင္တန္းပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ Inernational Business
Diploma ရဲ့ ပထမအစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ၊ သင္တန္းကာလ ၆ လ ၾကာျမင့္ပါတယ္ ။ ဒုတိ
ယ ၆ လမွာေတာ့ ဒီပလိုမာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ၿပီး ဒီသင္တန္းဟာ အျမန္ (fast track) သခၤန္းစာ
အျဖစ္ ၁ ႏွစ္စာ အတိုခ်ံဳးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ RMIT နဲ႔ Victoria University တို႔လို တကၠ
သိုလ္မ်ိဳးေတြမွာေတာ့ ၁ ႏွစ္ခြဲၾကာ တက္ေရာက္သင္ၾကားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ အဲဒီကတစ္ခါ
ေနာက္ထပ္ ေလ့လာသင္ၾကားခ်ိန္ ၆ လ ထပ္ေပါင္းၿပီး Advance Diploma of International
Business ကို အၿပီးသတ္တက္ေရာက္လို႔လည္း ရပါေသးတယ္ ။

     ဒီသင္တန္းကို ၿပီးစီးတဲ့အခါမွာ ၊ Swinburne တကၠသိုလ္ ပင္မစီးပြားေရးဘြဲ႕သင္တန္းဖက္
ကူးေျပာင္းမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တက္ေရာက္မယ့္ ဘာသာရပ္ခြဲေတြအေပၚမူတည္ၿပီး ဒီပလိုမာၿပီးစီး
သူေတြအတြက္ ၁ ႏွစ္နဲ႔ အဆင့္ျမင့္ဒီပလိုမာ ၿပီးစီးသူေတြအတြက္ ၁ ႏွစ္ခြဲအထိ ကင္းလြတ္ခြင့္
(exemption) ရႏိုင္ၿပီး တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕ရဖို႔အတြက္ ေနာက္ထပ္ ၃ ႏွစ္ အျပည့္တက္စရာ မလို
ေတာ့ပဲ ၊ ၁ ႏွစ္ခြဲ ၂ ႏွစ္ေလာက္နဲ႔ ေက်ာင္းၿပီးႏိုင္ပါတယ္ ။ ဒီသင္တန္းရဲ့ အားသာခ်က္တစ္ခု
ကေတာ့ TAFE (Technical and Further Education) လို႔ေခၚ တဲ့ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း
သင္တန္းတစ္ခု ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေလ့လာသင္ၾကားမႈေတြမွာ တကၠသိုလ္ေတြလို မဟုတ္ပဲ ၊ ဆ
ရာ ဆရာမေတြကေန လက္ေတြ႕အသံုးခ်ႏိုင္တဲ့ဖက္ေတြမွာ အာရံုစူးစိုက္ႏိုင္ဖို႔ အနီးကပ္သင္
ၾကားေပးတာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ အဆင္သင့္ပိုျဖစ္ႏိုင္တာပါပဲ ။

     ဒီသင္တန္းမွာ ပါဝင္သင္ၾကားေပးတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြကေတာ့ ေအာက္ကအတိုင္းပါ ။

(၁)   KBINT401B      Research International Business Opportunities (ႏိုင္ငံတကာ
                              စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အခြင့္အလမ္းမ်ားကို သုေတသနလုပ္ျခင္း)
(၂)   KBMKG415A    Research International Markets (ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္မ်ားကို
                             သုေတသနလုပ္ျခင္း)
(၃)   KBMKG510A    Plan Electronic Marketing Communications (လွ်ပ္စစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
                             အေရာင္းအဝယ္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို အစီစဥ္ခ်ျခင္း)
(၄)  KBWRT401A     Write Complex Documents (ခက္ခဲရႈပ္ေထြးေသာ စာရြက္စာတန္း
                             မ်ား ေရးသားျခင္း)
(၅)  KVBQU044       Prepare To Study  (စာသင္ၾကားေလ့လာမႈအတြက္ အသင့္ျပင္ျခင္း)
(၆)  KBCMM401A     Make A Presentation (တင္ျပမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ျခင္း)
(၇)  KBINM401A      Implement Workplace Information System (လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ
                              သတင္းခ်က္အလက္စနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း)
(၈)  KBMKG414A     Undertake Marketing Activities (ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္
                             မ်ားကို တာဝန္ယူျခင္း)
(၉)  KBREL401A      Establish Networks (ကြန္ယက္မ်ား တည္ေထာင္ျခင္း)
(၁၀) KBINT405B      Apply Knowledge Of Imp Exp Int Conventions, Laws And
                             Finance (သြင္းကုန္ ၊ ထုတ္ကုန္ ၊ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ၊
                             ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အသိသုတမ်ားကို က်င့္သံုးျခင္း)
(၁၁) KBINT409B     Plan For International Trade (ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈအတြက္ အ
                             စီစဥ္ခ်ျခင္း)
(၁၂) KBMKG416A    Market Goods And Services Internationally (ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္
                             ဝန္ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေစ်းကြက္တင္ျခင္း)

(၁) Research International Business Opportunities

* ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးလုပ္ငန္း အခြင့္အလမ္းေတြကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ ၊
* စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းေတြကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ စသည္ျဖင့္ အဓိကဦးတည္ထားတဲ့
ဒီဘာသာရပ္မွာ ႏိုင္ငံရပ္ျခားကို ကုန္စည္တင္ပို႔ဖို႔ သင့္ေတာ္ၿပီးျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြထဲ ဥပေဒ ၊
ေစ်းကြက္အစိတ္အပိုင္း ၊ ဆံုးရံႉးႏိုင္ေခ်အႏၱရယ္ ၊ ေဒသတြင္းႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ ၊ ႏိုင္ငံအတြင္းအျပင္
သံုးသပ္ခ်က္ ၊ အၾကံဥာဏ္ရယူႏိုင္တဲ့ အရင္းအျမစ္ဌာနနဲ႔ တင္ပို႔မယ့္လုပ္ငန္းကိုယ္၌ရဲ့ အားနည္း
အားသာခ်က္ေတြနဲ႔ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈေတြကို အစီရင္ခံစာတင္ေစတာမ်ိဳးေတြ ေလ့က်င့္ေပးပါတယ္ ။

(၂) Research International Markets 

     အမွတ္စဥ္ (၁) ဘာသာရပ္နဲ႔ တြဲဖက္သင္ၾကားတဲ့ ဒီဘာသာရပ္မွာ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ
အျဖစ္ -
* ဦးတည္ထားတဲ့ေစ်းကြက္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္းဖို႔ ၊
* ဦးတည္ထားတဲ့ေစ်းကြက္ထဲမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အလားအလာေတြကို စံုစမ္းေဖၚထုတ္ဖို႔ ၊
* ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာမွာ အခ်က္အလက္ေတြကို အသံုးျပဳတတ္ဖို႔ စတာေတြ ပါပါတယ္ ။

     သင္ၾကားမႈမွာေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ၊ သေဘာတူညီမႈေတြ ၊ ေရေျမအေနအထား
ရဲ့သက္ေရာက္မႈ ၊ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ၾကရာမွာ ေတြ႕ၾကံဳရႏိုင္တာ ၊ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ရာမွာ
ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရတာေတြ ၊ အေတြ႕အၾကံဳရွိသူေတြရဲ့ ျပန္ေျပာျပခ်က္ေတြကို ေလ့လာတာက
ေနစၿပီး အေပၚကနံပါတ္ (၁) ဘာသာရပ္နဲ႔တြဲဖက္ သင္ၾကားေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

(၃) Plan Electronic Marketing Communications 

     E-marketing လို႔ ေခၚႏိုင္တဲ့ ဒီဘာသာရပ္မွာ -
* အထူးသျဖင့္အင္တာနက္နဲ႔ အျခားဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းေတြသံုးၿပီး ဘယ္လိုေစ်းကြက္
လႈပ္ရွားမႈေတြလုပ္ဖို႔ မဟာဗ်ဴဟာခ်တာနဲ႔ အကြက္ခ်တာေတြလုပ္တတ္ဖို႔ ၊
* ေစ်းကြက္မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ အင္တာနက္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပင္ဆင္ တန္ဖိုးျဖတ္တတ္ေစ
ဖို႔ေတြကို အဓိကဦးတည္ထားပါတယ္ ။

     ဝက္ဘ္ဆိုဒ္နာမည္နဲ႔ အျခားဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြၾကား သံုးသပ္မႈ ၊ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္
နမူနာတည္ေထာင္မႈ ၊ ဒီဇိုင္းအေျခခံသေဘာတရား ၊ အင္တာနက္ကတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္လုပ္
ကိုင္ ေရာင္းဝယ္ေဖါက္ကားဖို႔ မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ ျပင္ဆင္မႈေတြကို စာေတြ႕လက္ေတြ႕ သင္ၾကားစစ္
ေဆးေပးတာေတြကို လုပ္ပါတယ္ ။

(၄) Write Complex Documents 

     ဒီဘာသာရပ္ဟာ တန္းျမင့္ပညာ စတင္သင္ၾကားတဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနနဲ႔ ၊ စီးပြားေရးပညာ
မွာ တရားဝင္ရံုးသံုးေရးသားပံုနဲ႔ ပညာရပ္ဆိုင္ရာမွာ အေျခခံအထက္တန္းေက်ာင္းထက္ရႈပ္ေထြးတဲ့
စာေရးသားပံုေတြကို အစီအစဥ္တက်ေရးတတ္ေအာင္ အုတ္ျမစ္ခ်ေပးဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္ ။ အထက္
က ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္နဲ႔ အခြင့္အလမ္းရွာေဖြျခင္း စတာေတြအတြက္တင္ရတဲ့ စာတမ္းငယ္ကို
ေရးသားပံုေတြအေပၚ တြဲဖက္ၿပီး အကဲျဖတ္အမွတ္ေပးပါတယ္ ။

(၅) Prepare To Study 

     ဒီဘာသာရပ္မွာ တက္ေရာက္သင္ၾကားလာသူကို ေက်ာင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဗဟုသုတေတြနဲ႔ တကၠ
သိုလ္အဆင့္မွာ လိုက္နာရမယ့္အခ်က္အလက္ေတြကို အကၽြမ္းတဝင္ျဖစ္ေစဖို႔ ဦးတည္ၿပီး ၊ ေရြးခ်ယ္
စရာ ဥာဏ္စမ္းေမးခြန္းေတြနဲ႔ အကဲျဖတ္တဲ့ ဘာသာရပ္ငယ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္ ။ အမွတ္ ၅၀ သာ ရွိ
ပါတယ္ ။

(၆) Make A Presentation 

     စားသံုးသူ ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္သူေတြရဲ့အၾကားမွာ ၊ တနည္းအားျဖင့္ လူေရွ႕သူေရွ႕
မွာ စကားေျပာတာ ၊ ကုန္ပစၥည္းနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာေတြကို စနစ္တက် ျပင္ဆင္တင္ျပတဲ့ အေလ့
အက်င့္ေတြရႏိုင္ေစဖို႔ သင္ၾကားေပးတဲ့ ဘာသာရပ္ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဘာသာရပ္ နံပါ (၈) နဲ႔တြဲဖက္ထား
ၿပီး အဲဒီဘာသာရပ္အတြင္းကေလ့က်င့္ခန္းေတြသာမက အျပင္က စိတ္ႀကိဳက္ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုကို
လိုအပ္တဲ့ေဘာင္အတြင္းက တင္ျပေစတာ ၊ လွ်ပ္တပ်က္ေပၚလာတဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို လက္
တန္း အက်ယ္်ဲ႕တင္ျပေစတာ ၊ ကုန္စည္ျပပြဲတစ္ခုအတြက္ စီမံတင္ဆက္မႈလုပ္ေစတာ စတဲ့ လက္
ေတြ႕ေလ့က်င့္ခန္းမ်ိဳးေတြနဲ႔ ေလ့က်င့္ေပးပါတယ္ ။

(၇) Implement Workplace Information System 

     အဓိကရည္ရြယ္ရင္းေတြအျဖစ္ -
* လိုအပ္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႔ ရရွိႏိုင္မယ့္ ေနရာေတြကို ေရြးထုတ္ႏိုင္ဖို႔ ၊
* သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို စုရံုး ၊ သံုးသပ္ၿပီး အစီရင္ခံႏိုင္ဖို႔ ၊
* သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖၚ အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔ ၊
* သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ ေျပာင္းလဲမႈေတြအတြက္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ေတြ ပါဝင္ပါတယ္ ။

     ဒါေတြကို ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ မိုက္ကရိုေဆာ့ရဲ့ Excel နဲ႔ Access စတဲ့ ၾကားခံစနစ္ေတြ
ကိုအသံုးခ်ၿပီး ၊ ကုပၼဏီ သို႔မဟုတ္ အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္တစ္
ခု တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ရာ အေျခခံအဆင့္ကို သင္ၾကားေပးတဲ့ ဘာသာရပ္ျဖစ္ပါတယ္ ။

(၈) Undertake Marketing Activities 

     ဘာသာရပ္ နံပါတ္ (၆) နဲ႔ တြဲဖက္ထားတဲ့ ဒီဘာသာမွာ ေစ်းကြက္ထဲမွာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔
အဓိကက်တဲ့ ကြန္ယက္တည္ေဆာက္မႈအစီအစဥ္ ၊ ေစ်းကြက္အလိုက္ အပိုင္းက႑ေတြ ခြဲျခားသံုး
သပ္တာ ၊ ေစ်းကြက္တစ္ခုလံုးအလိုက္ ျခံဳငံုသံုးသပ္တာ ၊ ထုတ္ကုန္ဆိုင္ရာနဲ႔ ေစ်းကြက္တင္ေရာင္း
ခ်တာေတြအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပံုေတြကို စာေတြ႕လက္ေတြ႕ မိတ္ဆက္ေလ့က်င့္ေစပါတယ္ ။

(၉) Establish Networks 

     ဒီဘာသာရပ္အတြက္ အဓိကဦးတည္ခ်က္ေတြကေတာ့ -
* စီးပြားေရးကြန္ယက္ေတြကို တည္ေဆာက္ၿပီး ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ဖို႔ ၊
* စီးပြာေရးဆိုင္ရာဆက္ဆံမႈေတြကို တည္ေထာင္ၿပီး ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ဖို႔ ၊
* ရရွိျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ဆက္ဆံေရးေတြကို အားေပးအဆင့္ျမွင့္တင္သြားဖို႔ - တို႔ျဖစ္ပါတယ္ ။

     ဒါေတြကို ေလ့က်င့္ေပးဖို႔အတြက္ အခ်ိန္တိုမိတ္ဆက္ ေလ့က်င့္ခန္း ၊ ကြန္ယက္တည္ေဆာက္
တဲ့ဖို႔ အစီစဥ္ေရးဆြဲေစတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္း ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြင္းက လူေတြကို ကိုယ့္ကြန္ယက္
ထဲ လက္ေတြ႕ေခၚဖိတ္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ ၊ ဘာသာရပ္အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ ေလ့က်င့္ခန္းနဲ႔ ကြန္ယက္
ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္တဲ့ အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုရဲ့ အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ေစတဲ့ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္
ခန္းမ်ိဳးေတြကို လုပ္ကိုင္ေစပါတယ္ ။

(၁၀) Apply Knowledge Of Imp Exp Int Conventions, Laws And Finance 

* က်ယ္ျပန္႔တဲ့ အသိနဲ႔ အရည္အခ်င္းေတြကို ရယူထိန္းသိမ္းထားဖို႔ ၊
* ရႏိုင္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြထဲက လိုအပ္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို ခြဲျခားေရြးထုတ္
   ႏိုင္ဖို႔ ၊
* ရႏိုင္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို အဓိပၸါယ္ေဖၚ ၊ သံုးသပ္ၿပီး အသံုးျပဳတတ္ဖို႔ ၊
* သုေတသနျပဳမႈကို ျပန္သံုးသပ္ၿပီး ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္ဖို႔ - စတာေတြကို အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္အျဖစ္
  ထားရွိတဲ့ ဒီဘာသာရပ္မွာ ကေန႔ အသံုးျပဳမ်ားတဲ့ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးသေဘာတူညီခ်က္ေတြ ၊
ၾကားခံအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေတြအၾကား စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာေျဖရွင္းၾကပံု စံနမူနာေတြ
ကို ေလ့လာေစပါတယ္ ။

(၁၁) Plan For International Trade 

       အေပၚက ဘာသာရပ္ (နံပါတ္ ၁၀) နဲ႔တြဲလ်က္သင္ရတဲ့ ဒီဘာသာရပ္မွာ ကုန္သြယ္မႈလက္
ေတြ႕ဘဝထဲ ေတြ႕ၾကံဳၾကရတဲ့ ကုန္း ေရ ေလ ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔မႈလုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔
အေျခခံသေဘာတရားေတြကို နားလည္ႏိုင္ေစဖို႔ သင္ၾကားေပးပါတယ္ ။ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး
မွာ အေရးပါတဲ့ သေဘၤာဆိပ္လို ေနရာမ်ိဳးကို ေလ့လာေရးထြက္တာ ၊ ကုန္ပစၥည္း လက္ေတြ႕ဝယ္
ယူပံုနဲ႔ အဲဒါရဲ့ပတ္က္ေနတဲ့ စာရြက္စာတမ္းကိစၥေတြကို ျဖည့္စြက္ပံုေလ့က်င့္တာ ၊ သင္ၾကားခဲ့
တာေတြထဲက ေကာက္ႏႈတ္ၿပီး ေမးခြန္းေတြေျဖၾကား ျပန္ဆိုရင္း ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးအေခၚ
ေဝၚေတြနဲ႔ လုပ္ကိုင္ပံုေတြကို ေျဖၾကားေလ့က်င့္တာေတြလုပ္ၿပီး ဘာသာရပ္နဲ႔ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္
ေစပါတယ္ ။

(၁၂) Market Goods And Services Internationally 

       ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္မ်ားနဲ႔ အကၽြမ္းတဝင္ရွိလာေစဖို႔အတြက္ ရွိၿပီးသား ေအာင္ျမင္ၿပီးသား
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို နမူနာေလ့လာၿပီး စနစ္တက် ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာ အဆိုျပဳတင္ျပမႈေတြနဲ႔
ေလ့က်င့္ေပးတဲ့ ဘာသာရပ္တစ္ခုပါ ။ အဓိကဦးတည္ခ်က္ေတြအေနနဲ႔ -

* သင့္ေတာ္တဲ့ ေစ်းကြက္တင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ဖို႔ ၊
* ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ အလုပ္ကိုင္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖၚဖို႔ ၊
* ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို ေစာင့္ၾကည့္သံုးသပ္ဖို႔ - ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္ ။

     ဒီေတာ့ ႏိုင္ငံတကာကုန္စည္ျပပြဲ ၊ ျပည္ပကို ကုန္ပို႔ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ လုပ္ငန္းငယ္မ်ိဳးေတြကို
လက္ေတြ႕သြားၾကည့္တာ ၊ စာေတြ႕အေနနဲ႔ ကၽြဲရိုင္းနဲ႔ မက္ေဒၚနယ္တို႔လိုလုပ္ငန္းေတြကို ေလ့လာ
တာမ်ိဳးေတြကို လုပ္ေပးပါတယ္ ။ ေလ့လာသံုးသပ္ရာမွာလည္း “Harvard Case Study Method”
လို နည္းလမ္းမ်ိဳးေတြကို အသံုးျပဳတတ္ေစဖို႔ရာ မိတ္ဆက္ေပးပါတယ္ ။


     အေပၚက ဘာသာရပ္ေတြကို သင္ၾကားရာမွာ ၊ အသက္ေမြးမႈပညာေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္
ေဝတဲ့ “International Marketing (Fletcher R & Crawford Heather)” ၊ “Marketing
(Kotler, Brown, Burton, Deans & Armstrong)” နဲ႔ “Consumer Behaviour (Schiffman
L, O’Cass A, Paladino A, D’Alessandro S, Bednall D)” စတဲ့ စာအုပ္မ်ားကို အသံုးျပဳတဲ့အျပင္ ၊
“Australian Trade Commission” လို႔ေခၚတဲ့ အစိုးရဌာနကေန အခမဲ့ထုတ္ေဝ ျဖန္႔ခ်ီတဲ့ “Creating
International Business: Resources For Higher Education Business Courses (APEC 2009)”
ဆိုတဲ့ APEC အဖြဲ႕ရဲ့ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရး အေျခခံလက္စြဲစာအုပ္ကိုပါ အသံုးျပဳပါတယ္ ။

     ဒါ့ျပင္ ဆရာ ဆရာမအမ်ားစုဟာ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ခဲ့သူနဲ႔ လုပ္ေနသူ ၊ ကုန္သြယ္စီးပြားဆိုင္
ရာ အစိုးရဌာနေတြမွာ လုပ္ကိုင္ဖူးသူေတြနဲ႔ အတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္းေတြမွာ လုပ္ကိုင္ဖူးသူ စတဲ့သူေတြ
ကေန သင္ၾကားျပသေပးတာျဖစ္တဲ့အျပင္ ျပင္ပက စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ေနသူအခ်ိဳ႕ကိုလည္း ဖိတ္ေခၚ
စကားေျပာေစတဲ့အတြက္ လက္ေတြ႕က်ၿပီး လိုအပ္တဲ့ အေျခခံဗဟုသုတေတြကို ရရွိႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အ
လမ္းေတြ ရွိပါတယ္ ။

     ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီ “ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈသင္တန္း” ဟာ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအတြက္ေတာ့ အ
ေျခခံအုတ္ျမစ္တည္ေဆာက္ဖို႔ရာ သင္တန္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ယူဆ တင္ျပလိုက္
ရပါတယ္ ။


မန္းကိုကုိ
၃၁ ၊ ၀၇ ၊ ၂၀၁၁

No comments:

Post a Comment