ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Business

   ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေဆာင္းပါးနဲ႔ အသံုးဝင္ႏိုင္မယ့္ လင့္အခ်ိဳ႕ကို
လက္လွမ္းမီသမွ် စုစည္းတင္ျပဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္ ။ အထူးသျဖင့္ အထက္တန္းပညာ
ဆက္သင္ဖို႔ရာ အခက္ခဲရွိသူမ်ားအတြက္ အသံုးဝင္ေကာင္း ဝင္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္
လင့္ပါတယ္ ။

   အသံုးခ်ႏိုင္လို႔ အက်ိဳးအျမတ္ရွိလာရင္ေတာ့ ေကာ္မရွင္ခအေနနဲ႔ လိုခ်င္သူ ၊
လိုအပ္သူေတြကို လက္ဆင့္ကမ္းၿပီး သင္ပုန္းေခ်ရပါမယ္   :-)

မန္းကိုကို (၁၂၊ ၀၄၊ ၂၀၁၁)
Web Links (စီးပြားေရးဆိုင္ရာ လင့္မ်ား)

ကမၻာ့ဘဏ္ ~ World Bank
အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဘဏ္ ~ Asian Development Bank
ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ ~ World Trade Organization
ၾသစေၾတးလ် ကုန္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္ ~ Australian Trade Commission (Austrade)
အေမရိကန္ စီးပြားေရးဝန္ေဆာင္မႈ ~ US Commercial Service

ေကာ္ပိုေရးရွင္းအခ်က္အလက္မ်ား ~ Corporate Information
Food and Agricultural Organisation of the United Nations (FAO)
International Chamber of Commerce (ICC)
ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးဗဟို ~ International Trade Center (ITC)
ဂ်ပန္ ျပင္ပကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ ~ Japan External Trade Organisation (JETRO)
နယူးဇီလန္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ~ New Zealand Trade and Enterprise (TRADENZ)
Trade Port

ဥေရာပျပင္ပ ေစ်းကြက္က႑ႏွင့္ အတားအဆီးမ်ား ~ European Union - Market Access Sectoral and Trade Barriers Database
စီအိုင္ေအ ကမၻာ့စီးပြားေရး ႏိုင္ငံေရး လူမႈေရးအခ်က္အလက္မ်ား ~ CIA World Factbook
ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ကုန္သြယ္ေရးအခ်က္အလက္႒ာန ~ UN Comtrade Database
ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေကာက္ခြန္ႏွင့္သြင္းကုန္အခ်က္အလက္မ်ား ~ UNCTAD
လစာႏွင့္အလုပ္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား ~ Salary Expert
ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးလမ္းညႊန္ ~ Kompass
လိုင္စင္ခံကုန္ထုတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ~ Franchising


Small Business Victoria ~ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းငယ္ စတင္ရန္ အေထာက္ကူျပဳ အေျခခံဗဟုသုတ
Small Business NSW ~ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းငယ္ စတင္ရန္ အေထာက္ကူျပဳ အေျခခံဗဟုသုတ
Small Business Tool Kit (New South Wale Govt. ~ Australia)
Ideas Online ~ မိမိ၌ရွိေသာ စီးပြားေရးစိတ္ကူး လက္ေတြ႕က်မက် ဆန္းစစ္ရန္ ေမးခြန္းမ်ား ၊ (NSW-Aust)
ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အေျခခံဗဟုသုတ (ASX)

Business Articles (စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ား)

အေမရိကန္ စီးပြားေရး တေစ့တေစာင္း
ယြမ္ေငြႏွင့္ တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ကုန္သြယ္မႈ ျပႆနာ

ထပ္ဆင္ရဲ႕ ဓနေငြေၾကး ဘာေၾကာင့္ အသိမ္းခံရသလဲ

အာရွ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဘဏ္၏ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး သံုးသပ္ခ်က္


My Blog Posts (ကိုယ္တိုင္ေရး စာစုမ်ား)

စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ - မိတ္ဆက္ (Entrepreneur -An Introduction)