ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Sunday, May 13, 2012

ယုတၱိဆိုင္ရာ အေတြးျမင္မွားမ်ား (Logical Fallacies) - မိတ္ဆက္ (၁)
     ဒီစာစုမွာ ဆန္းစစ္ေဝဖန္ေတြးေခၚျခင္း(critical thinking) ရဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့
“ယုတၱိဆိုင္ရာ အေတြးျမင္မွားမ်ား” (logical fallacies) ကို မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။

     အဦးအစအေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈ (argument) ဆိုတာကို ၾကည့္ဖို႔လိုပါတယ္။ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈ
ေတြကို မိတ္ေဆြႏွစ္ေယာာက္ၾကား အေနထားကေန ရုပ္ျမင္သံၾကားနဲ႔ အင္တာနက္လိုေတြမွာ ေနရာ
အႏွံ႔ ေတြ႕ရမွာပါ။ အခ်ိဳ႕ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုခ်က္ေတြဟာ ဘဝင္က် ယံုၾကည္ေစေလာက္ေပမယ့္၊ အဲဒီ
အထဲက အေတာ္မ်ားမ်ား မွာေတာ့ ယုတၱိအမွားေတြအေပၚမွာ အေျခခံထားၾကတာပါ။ အဲဒီ မၾကာ
ခဏ ျဖစ္တတ္သံုးတတ္တဲ့ ယုတၱိအမွားေတြကို သတိမထားမိရင္ (အဲဒီ)သံုးစြဲသူရဲ့ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈကို
ဘဝင္က် ယံုၾကည္ေစေလာက္တာေတြလို႔ ထင္မိတတ္ၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမွာ ေဆြးေႏြးသူကေန
တမင္သံုးစြဲတာ ျဖစ္တတ္သလို၊ အခ်ိဳ႕မွာေတာ့ ကိုယ္တိုင္သတိမထားမိပဲ ပါသြားတာမ်ိဳးေတြလည္း
ရွိပါတယ္။

     တင္ျပတဲ့ အရင္းအျမစ္အေပၚ မူတည္ၿပီး အမ်ိဳးစားေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္အထိ ခြဲျခားသတ္မွတ္တာေတြ
ရွိေပမဲ့ ဒီမွာေတာ့ အျဖစ္အမ်ားဆံုး အမ်ိဳး ၂၀ ကိုသာ ေဖၚျပသြားပါမယ္။ 

     ယုတၱိဆိုင္ရာ အေတြးျမင္မွားေတြကို က်ယ္ျပန္႔တဲ့ အစုႏွစ္ခုအျဖစ္ ခြဲထုတ္လို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။ အဆို
ျပဳတင္ျပခ်က္ေတြမွာ (ယုတၱိပိုင္း) ဆီေလွ်ာ္စပ္ဆိုင္မႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ မွားယြင္းတဲ့အစု (fallacies of
relevance) နဲ႔ အေထာက္ထားမလံုေလာက္လို႔ မွားယြင္းတဲ့အစု (fallacies of insufficient evidence)
တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

# ဆီေလွ်ာ္စပ္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ မွားယြင္းမႈအစ(Fallacies of Relevance)

     ေဆြးေႏြးျငင္းခံုသူတစ္ေယာက္ကေန သူ႕ရဲ့ အဆံုးသတ္ဦးတည္ခ်က္နဲ႔ ဆီေလွ်ာ္သက္ဆိုင္မႈ မရွိ
တဲ့ အေၾကာင္းရင္းခံေတြကို တင္ျပတဲ့အခါ ျဖစ္လာတဲ့ အမွားယြင္းမ်ိဳးေတြပါ။ ေကာင္းမြန္တယ္လို႔ ထင္
ရေပမဲ့ ထင္သလို မဟုတ္ၾကပါဘူး။ 

     ေရွ႕မဆက္မီ အေျခခံအားျဖင့္ ဆီေလ်ာ္သက္ဆိုင္မႈ အယူအဆ (The Concept of Relevance)
ကို  ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သေဘာေပါက္ထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ဆိုျပဳ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုဟာ ေနာက္
ဆက္တြဲအဆို (သို႔) အဆံုးသတ္အေျဖကို ေထာက္ခံရင္ေထာက္ခံ၊ မေထာက္ခံရင္လည္း ဆန္႔က်င္မွ
သာလ်င္ ဆီေလ်ာ္သက္ဆိုင္မႈ ရွိတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါမယ္။ ဒီလို ေထာက္ခံ ဆန္႔က်င္မႈေတြ မရွိရင္ေတာ့
ဆီေလွ်ာ္သက္ဆိုင္မႈ မရွိဘူးလို႔ သတ္မွတ္ရပါမယ္။ 

     ဒီအစုမွာ ၁၁ မ်ိဳး ခြဲထားပါတယ္။

  (၁)  ပုဂိဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္ျခင္း (Personal attack / ad hominem)
  (၂)  အေၾကာင္းရင္းခံကို တိုက္ခိုက္ျခင္း (Attacking the motive)
  (၃)  တစ္ဖက္သား၏ အေျပာႏွင့္အလုပ္မညီမႈကို ခုတံုးလုပ္ျခင္း (Look who’s talking / tu quoque)
  (၄)  အမွားတစ္ခုကိုအေျခခံ၍ မွန္ေၾကာင္းသက္ေသျပျခင္း (Two wrongs make a right)
  (၅)  တစ္ဖက္သားကို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းနည္းလမ္း (Scare tactics)
  (၆)  တစ္ဖက္သား၏ ကရုဏာကို ဆြဲေဆာင္ေဖ်ာင္းဖ်ျခင္း (Appeal to pity)
  (၇)  ေရပန္းစားမႈကို အေျခခံေသာ ျငင္းခံုခ်က္ (Bandwagon argument)
  (၈)  တစ္ဖက္သားျငင္းခံုခ်က္ကို ထင္ေယာင္မွားေစျခင္း (Straw man)
  (၉)  မဆိုင္သည္ကိုတင္ျပ၍ လမ္းလြဲေစျခင္း (Red herring / smoke screen)
  (၁၀)  ကြဲျပားေသာ အဓိပၸါယ္မ်ားကို အသံုးခ်ျခင္း (Equivocation)
  (၁၁)  အဆိုျပဳခ်က္ကို အေျဖအျဖစ္ သံုးစြဲျခင္း (Begging the question) တို႔တေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ 

(၁)  ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္ျခင္း (Personal attack / ad hominem) 

     တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာေတြကို တိုက္ခိုက္ၿပီး သူ႕ရဲ့ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုခ်က္၊ အဆိုျပဳ
တင္ျပခ်က္ေတြကို ျငင္းပယ္တဲ့အခါေတြမွာ ဒီအမွားကို က်ဴးလြန္ရာေရာက္ပါတယ္။
ဥပမာ - အေဖာ္အခၽြတ္မဂဇင္း ထုတ္ေဝသူေမာင္ဘဟာ ညစ္ညမ္းတဲ့ ရုပ္ရွင္ဗီဒီယိုေတြ
ဆင္ဆာျဖတ္ ပိတ္ပင္တာကို ကန္႔ကြက္ျငင္းခံုေနသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။ ေမာင္ဘဟာ
ရင့္က်က္မႈမရွိတဲ့၊ ငယ္ရြယ္တဲ့သူေတြရဲ့ စိတ္ကူးယဥ္ဘဝကေန ထပ္မတက္ႏိုင္တဲ့၊ ကိုယ့္
ကိုယ္ကို စိတ္အလိုလိုက္ေနတဲ့ သန္းကြယ္ သူေဌးတစ္ေယာက္ပဲ။ ဒါေၾကာင့္ သူ႕ရဲ့ ကန္႔
ကြက္ျငင္းခံုမႈဟာ ဘာမွတန္ဖိုးမရွိဘူး။ 
      ဒီျငင္းခံုခ်က္ကို ၾကည့္တဲ့အခါ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုသူအေနနဲ႔ ေမာင္ဘရဲ့ ကန္႔ကြက္ျငင္းခံုမႈကို ဘာ
ေၾကာင့္မွားေနသလဲ၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းအားနည္းေနသလဲဆိုတာ သက္ေသျပဖို႔ မႀကိဳးစားတာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။
အဲဒီအစား ေမာင္ဘရဲ့ စရိုက္နဲ႔သိကၡာကို တိုက္ခိုက္ထားတာေၾကာင့္ သူ႕ရဲ့ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုခ်က္ကို -
(၁)  ေမာင္ဘဟာ လူေကာင္းတစ္ေယာက္မဟုတ္ဘူး။
(၂)  ဒါေၾကာင့္ ေမာင္ဘရဲ့ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုခ်က္ဟာ မေကာင္းဘူးလို႔ အဓိပၸါယ္ယူလို႔ ရပါတယ္။ 

     ဒီလို သက္ေသျပတဲ့ပံုစံဟာ ရွင္းရွင္းႀကီးကို မွားေနပါတယ္။ ေမာင္ဘဟာ မေကာင္းတဲ့လူတစ္
ေယာက္ ျဖစ္ေနရင္ေတာင္မွ သူဟာ ဆင္ဆာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုခ်က္ေတြ
မေပးႏိုင္ဘူးဆိုၿပီး အဓိပၸါယ္ယူလို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ ဒီေနရာမွာ စရိုက္လကၡဏာကို ေထာက္ျပတိုက္ခိုက္
ျခင္းဟာ ဆီေလွ်ာ္သက္ဆိုင္မႈ မရွိဘူးလို႔ ဆိုရပါမယ္။ 

     ဒါေပမယ့္ အေရးႀကီးတဲ့ မွတ္သားစရာ အခ်က္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္မႈတိုင္းဟာ
အေတြးျမင္မွားေတြ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကိုပါ။ လူတစ္ေယာက္ကေန အျခားတစ္ေယာက္ရဲ့ ေဆြးေႏြးျငင္း
ခံုခ်က္ကို ပယ္ခ်ရင္ေသာ္၄င္း၊ အဲဒီလူ တင္ျပခ်က္ေတြရဲ့ အက်ိဳးအျပစ္ထက္ လူပုဂၢိဳလ္ကို တိုက္ခိုက္မွ
သာ၄င္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္ျခင္း အေတြးျမင္မွား”တစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ 

     နမူနာတစ္ခု ၾကည့္ရေအာင္။ 
"စတာလင္ရဲ့ ဝါဒေရးရာသန္႔စင္မႈမွာ သန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ အျပစ္မဲ့သူေတြ ေသေၾကခဲ့ရတယ္။ ဒီေတာ့
စတာလင္ဟာ ႏွစ္ဆယ္ရာစုရဲ့ အရက္စက္ဆံုး အာဏာရွင္ေတြထဲပါေနတာဟာ ရွင္းရွင္း
ေလးပါ။ "
      ဒီစကားကိုၾကည့္ရင္ “ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈ” (Personal attack) တစ္ခုျဖစ္ေပမယ့္ “ပုဂၢိဳလ္ေရး
တိုက္ခိုက္မႈ အေတြးျမင္မွား” (Personal attack fallacy) တစ္ခု မဟုတ္ပါဘူး။ အလြယ္တကူ မွား
ယြင္းနားလည္မိႏိုင္တာမ်ိဳးပါပဲ။ အေသခ်ာၾကည့္ရင္ေတာ့ စတာလင္ရဲ့ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုခ်က္ေတြကို
မွားေၾကာင္း ေျပာဆိုထားခ်က္ မရွိတာကို ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေတြးျမင္မွား (fallacy) တစ္ခု
မဟုတ္ပါဘူး။ 

     ေနာက္ထပ္ နမူနာတစ္ခု ထပ္ၾကည့္ရေအာင္။ 
အခု သက္ေသခံအျဖစ္ တင္ျပလာတဲ့ မနီဟာ မုသားသက္ေသခံခ်က္ေတြ ႏွစ္ႀကိမ္
လုပ္ခဲ့ဖူးတယ္လို႔ မွတ္တမ္းေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သူ႕အေမကိုယ္တိုင္က မနီဟာ 
အရိုးစြဲလိမ္လည္တတ္သူျဖစ္ေၾကာင္း ထြက္ဆိုထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မနီရဲ့ ထြက္ဆို
ခ်က္ေတြကို တရားသူႀကီးမင္းအေနနဲ႔ မယံုၾကည္သင့္ဘူးလို႔ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါတယ္။ 
      ဒီကိစၥမွာ မနီဟာ ယံုၾကည္ရတဲ့သက္ေသ ဟုတ္မဟုတ္နဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္
ခိုက္မႈ တစ္ခုျဖစ္ေပမယ့္ လက္ရွိကိစၥမွာ ဆီေလွ်ာ္စပ္ဆိုင္မႈရွိတာေၾကာင့္ အေတြးျမင္မွား (fallacy)
တစ္ခု က်ဴးလြန္ရာ မေရာက္ပါဘူး။


□  အဆိုအမိန္႔
- အခ်ိဳ႕လူေတြဟာ စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းဆိုတဲ့ ျပႆနာကေနသာ ကင္းေဝးရမယ္ဆိုရင္
ကမာၻေပၚက အျခားဘယ္ျပႆနာကိုမဆို ရင္ဆိုင္ၾကဖို႔ အသင့္ပဲ ။
(G.K.Chesterton)


မန္းကိုကို
၁၃ ၊ ၀၅ ၊ ၂၀၁၂ 

Reference 
Bassham G, Irwin W, Nardone H & Wallace J 2008, Critical Thinking: a student’s introduction, 3rd edn, McGraw-Hill Higher Education, New York.

မွတ္ခ်က္ - ပိုရွင္းၿပီး တင္ျပရလြယ္တဲ့ fallacy အပိုင္းကို အရင္ေရးလိုက္ပါတယ္။ ပိုၿပီး အေျခခံက်တဲ့ အျငင္းအခံု (argument)” ဆိုတာကေန စတဲ့အပိုင္းကို ေနာက္တစ္တြဲမွ ဆက္ေရးပါဦးမယ္။

No comments:

Post a Comment