ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Wednesday, April 20, 2011

လူသားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ - တရုတ္ႏိုင္ငံ (၁)နိဒါန္း

     အာရွေဒသ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သမိုင္း အခန္းက႑သည္ အေတာ္ပင္ႏုနယ္လ်က္ ရွိေနပါ
ေသးသည္ ။ ဤစာစုတြင္ လူသားတို႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္
ေရာက္မႈမ်ားအား တရုတ္ႏိုင္ငံကို စံနမူနာျပဳ၍ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္ ။ ဤတင္ျပမႈတြင္ သက္
ဆိုင္ရာစာအုပ္စာတန္းစာေစာင္မ်ားမွ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ေကာက္ႏႈတ္စုစည္းသြားပါမည္ ။

     တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာနယ္ေျမေဒသေပၚတြင္တည္ရွိရာ စံုလင္လွသည့္ သက္ရွိႏွင့္
အပင္မ်ား မွီတင္းေနၾကသည့္အျပင္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္အရလည္း ေရခဲေတာင္မ်ားမွစ၍ ကႏၱာရႏွင့္
အပူပိုင္းသစ္ေတာမ်ားအထိ ပါဝင္ၾကေလသည္ ။ ၄င္းျပင္ ရွည္လ်ားေရွးက်ေသာ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႈကိုအေျခခံေသာ လူမႈစိတ္ထားမ်ားကလည္း ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူသားႏွင့္သဘာဝတို႔
အၾကား အျပန္အလွန္ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနခဲ့ပါသည္ ။

     ၄င္း၏က်ယ္ျပန္႔ေသာဧရိယာ ၊ ကမၻာ့အမ်ားဆံုးလူဦးေရ ၊ အထက္ေအာက္အမိန္႔ေပးလုပ္ကိုင္
သည့္စနစ္ စသည္မ်ားသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ကြဲျပားသည့္အေနအထားတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးျဖစ္ေပၚ
ေနေစခဲ့ၿပီး ႀကီးမားေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားကိုလည္း ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေန
ရေပသည္ ။

ေနာက္ခံ

     တရုတ္ႏိုင္ငံေဒသဝန္းက်င္မွ လူသားမ်ားကိုေျခရာေကာက္လ်င္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းေလး
ေသာင္းခန္႔ကေနထိုင္ခဲ့ေသာ ေရွးဦးပီကင္းလူသားအထိပင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ေပသည္ ။ ေဒသတြင္း
ပထမဦးဆံုးေသာ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈထူေထာင္ခဲ့ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေျမာက္ပိုင္းေဒသမွ “ရွန္း”
(Shang) ဟုေခၚ ေသာလူမ်ိဳးစုႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းမွ ေဇာင္ (Zhou) မ်ိဳးႏြယ္စုတို႔ကဲ့သို႔ေသာ
ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာသို႔ ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္တတ္ေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ားကို (ခရစ္ေတာ္ မေပၚမီ)
ဘီစီ ၁၇၆၀ ဝန္းက်င္ကတည္းမွ ထြက္ေပၚလာခဲ့ၾကသည္ကို မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားအရ သိရွိရ
ေပသည္ ။ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးမ်ားအေပၚ တဝက္တပ်က္မွီခိုခဲ့ၾကသည့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာလူ
မ်ိဳးစုမ်ားမွ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ အင္အားေကာင္းလာခဲ့ၾကၿပီး ျပည္မအတြင္းပိုင္းမ်ားသို႔ ခ်ဲ႕ထြင္လြမ္း
မိုးလာၾကေလသည္ ။

     တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အခ်ိန္အားျဖင့္ သံုးပိုင္းခြဲ၍
ရႏိုင္ပါသည္ ။ ပထမပိုင္းမွာ သမိုင္းတင္သည္မွအလယ္ေခတ္ ၊ မန္ခ်ဴးမင္းဆက္္ ေနာက္ဆံုးပိုင္း
ေခတ္ႏွင့္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္မွစတင္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္ကာလတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္ ။

     ပထမဦးဆံုးေသာ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ႀကီးမားသည့္ေျပာင္းလဲသက္ေရာက္ေစခဲ့မႈမ်ားကို
ဘီစီ ၂၂၀၅ မွ ၁၇၆၆ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း အဦးပိုင္း စီယာမင္းဆက္ (Hsia dynasty) လက္ထက္တြင္
စတင္ေတြ႕ရွိရသည္ ။ ထိုကာလအတြင္း တရုတ္ေျမာက္ပိုင္း လြင္ျပင္ေဒသေရႀကီးခဲ့ျခင္းမ်ားတြင္
လူအင္အားမ်ားျပားစြာျဖင့္ ေရမ်ားကိုေအာင္ျမင္စြာေဖါက္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး သဘာဝကို အံတုတြန္းလွန္
ခဲ့ၾကေလသည္ ။ ေနာက္တစ္ခုမွာ ေအဒီ ၆ ရာစုအတြင္း တရုတ္ႏိုင္ငံ၏အဓိကျမစ္ႀကီးႏွစ္ခုကို တူး
ေျမာင္းကြန္ယက္မ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္ ။

     ထင္ရွားေသာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေျပာင္းလဲခ်က္မ်ားကို မန္ခ်ဳးမင္းဆက္ေနာက္ဆံုးပိုင္းတြင္
ပိုမိုေတြ႕ရွိလာခဲ့ၾကရသည္ ။ ေခတ္မီသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ၊ မိုင္းလုပ္ငန္းႏွင့္အျခားစက္မႈလုပ္ငန္း
မ်ား ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို ေခတ္မီွနည္းပညာမ်ားအသံုးျပဳလုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားမွ
သူတို႔အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးခ်ျခင္းမ်ားတြင္ အင္တိုက္အား
တိုက္ျဖစ္လာခဲ့သည္ ။ ထို ၁၈ ရာစုေႏွာင္း ပိုင္းကာလတြင္ သစ္ေတာမ်ားသည္ အရွိန္ျမွင့္ခုတ္လွဲ
ခံခဲ့ၾကရၿပီး ေျပာင္းႏွင့္ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေျမရိုင္းမ်ားကိုလည္း ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့ၾကေလသည္ ။

     ယေန႔အခ်ိန္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ၂၁% ရွိကာ ဆက္လက္၍လည္း ႏွစ္စဥ္
၁၂% ႏႈန္းျဖင့္ ပြားမ်ားတိုးတက္ေနေပသည္ ။ ထို႔ျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းေစမႈႏွင့္ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးေစမႈမ်ားတြင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ထိပ္တန္းမွပါဝင္ပတ္သက္ေနေပသည္ ။

ဘာသာအယူဝါဒႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

     တရုတ္ႏိုင္ငံေဒသတြင္းတြင္ ဘာသာအယူဝါဒမ်ား ေပၚေပါက္ေရာက္ရွိပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ေလရာ ယဥ္ေက်း
မႈ ဓေလ့မ်ားကိုသာမက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚထားရွိေသာ လူတို႔၏သေဘာထားမ်ားအေပၚ
တြင္ပါ ႀကီးစြာေသာသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေလသည္ ။ ယင္းတို႔အနက္မွ အဓိကက်သည္မ်ားအေန
ျဖင့္ ကြန္ျဖဴးရွပ္ဝါဒ (၅၅၁-၄၇၉ ဘီစီ) ၊ တာအိုဝါဒ (ဘီစီ ၂-၃ ရာစုၾကား) ႏွင့္ ေအဒီတစ္ရာစုအ
တြင္းပ်ံ႕ႏွံ႔လာသည့္ ဗုဒၵဘာသာတို႔အား ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္သည္ ။

     တာအိုဝါဒ (Taoism/Daoism) ကိုၾကည့္လ်င္ လူသားမ်ားသည္ သဘာဝ၏အစိတ္အပိုင္းမ်ား
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သဘာဝဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရမည္ျဖစ္ၿပီး သဘာဝေလာကႏွင့္ သဟဇာတ
က်ေအာင္ ေနဖို႔လိုသည္ဟု သြန္သင္သည္ကို ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္ ။ ကြန္ျဖဴးရွပ္ဝါဒ
(Confusianism) တြင္မူ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏စီမံမႈကို နာခံရမည္ဟူေသာ သင္ၾကားခ်က္မ်ားက
လည္း ယေန႔အာဏာရွင္ဆန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အုတ္ျမစ္ျဖစ္ခဲ့ေပသည္ ။ ဗုဒၵဘာသာ
(Buddhism) မွာမူ လူသားတို႔၏ ခက္ခဲပင္ပန္းေသာဘဝစက္ဝန္းမွ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ရန္အားေပး
ၿပီး ရုပ္ဝတၳဳမ်ားကိုခင္တြယ္တန္ဖိုးထားမႈႏွင့္ သဘာဝအား ဖ်က္ဆီးအသံုးခ်ျခင္းမ်ားကို အားမ
ေပးပါ ။

     ၁၉၄၉ ခုႏွစ္မွစခဲ့ေသာ ဥကၠ႒ႀကီးေမာ္လက္ထက္တြင္ ဘာသာအယူဝါဒမ်ားဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံခဲ့
ရၿပီး ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္လည္း ကင္းကြာလာခဲ့ၾကသည္ ။ တဆက္တည္းမွာပင္ သဘာဝပတ္
ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ပ်က္စီးမႈအေရးကိစၥမ်ားသည္ အရင္းရွင္လူမႈအသိုင္းဝိုင္းမ်ားတြင္သာျဖစ္တတ္ၿပီး
လူသားမ်ားသည္ သဘာဝအေပၚ ေအာင္ႏိုင္ဖို႔ရာစြမ္းအားရွိၿပီး ေအာင္ႏိုင္ဖို႔ရာလည္း လုပ္သင့္
သည္ဟု ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္ ။

လူသားႏွင့္ သဘာဝဝန္းက်င္

     စက္မႈေခတ္မေရာက္မီက လူသားတို႔၏ဘဝကို သဘာဝကလြမ္းမိုးထားခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔
အခ်ိန္တြင္မူ လူသားတို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမသက္ေရာက္ေသာ သဘာဝလုပ္ငန္းစဥ္ဟူ၍ အ
နည္းငယ္မွ်သာ ရွိေပေတာ့သည္ ။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကို မီွႏိုင္ဖို႔ရန္
ရည္မွန္းခ်က္ထားရွိေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္လည္း ဤသေဘာသဘာဝမွ မလြတ္ကင္းႏိုင္ေပ ။
သို႔ရာတြင္ စကၠဴ ၊ ယမ္း ၊ ပိုးခ်ည္ စသည္တို႔ကို အဦးဆံုးတီထြင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏
သဘာဝႏွင့္ဆိုင္သည့္ သိသာေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ၁၉၄၀ လြန္ကာလမွစ၍ ပိုမိုထင္ရွားစြာ
ေတြ႕ၾကရေပသည္ ။

     တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ယိုယြင္းမႈမ်ား၏ အဓိကတရားခံႏွင့္အခန္း
က႑အျဖစ္ အစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈလြဲမွားျခင္းအား ညႊန္ျပႏိုင္ေပသည္ ။ နမူနာအေနျဖင့္ ၁၉၅၈ - ၅၉
ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း သံမဏိထုတ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ရန္ ေလ့က်င့္မႈမရွိေသာ ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ လြန္စြာေခတ္
ေနာက္က်ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကိုအသံုးျပဳကာ ျဖစ္လာမည့္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုလည္းထည့္မတြက္ပဲ အ
ေလာသံုးဆယ္ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္းအား ေတြ႕ႏိုင္ေပသည္ ။ တဖန္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္လြန္မ်ားတြင္ ေဒသဆိုင္
ရာအစိုးရႏွင့္ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားက ထိေရာက္မႈႏွင့္ကုန္က်မ်ားမႈကိုလစ္လ်ဴကာ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး
ကို ဆိုရွယ္လစ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီဖို႔ရန္သာ အစြမ္းကုန္အားသြန္ခြန္စိုက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္ ။
ဤမွသည္ စြမ္းအင္မ်ားကို အလဟႆျဖဳန္းတီးျခင္း ၊ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ စု
ေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မဲ့ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္ေစခဲ့ေပသည္ ။

     ယေန႔အခ်ိန္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ေက်ာက္မီးေသြး၏ ေလးပံုတစ္ပံု ၊ ၂၀% ေသာ ဓါတ္
ေျမၾသဇာႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆး ၁၄% ကိုသံုးစြဲေနၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားဒုတိယအမ်ားဆံုးထုတ္ေသာႏိုင္
ငံ ၊ ေရနံကို တတိယအမ်ားဆံုးအသံုးျပဳေသာ ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္သည္ ။ ၄င္းျပင္ အိုဇုန္းလႊာပ်က္စီး
ကုန္ခန္းေစသည့္ ဓါတုပစၥည္းအမ်ားဆံုးထုတ္လုပ္အသံုးျပဳေနၿပီး သစ္ထြက္ပစၥည္းအသံုးျပဳမႈတြင္
လည္း ကမၻာ့တတိယအဆင့္တြင္ ေရာက္ရွိေနေလသည္ ။ ထို႔တြင္သာမက စုစုေပါင္း ၂၈ % မွ်
ေသာ အႏၱရယ္ျဖစ္ေစသည့္ မာက်ဴရီထုတ္လုပ္စြန္႔ပစ္မႈအတြက္လည္း တာဝန္ရွိေနေပသည္ ။

     တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ထိခိုက္သက္ေရာက္ေစသည့္အပိုင္းမ်ားကို ေျခာက္
ပိုင္း ခြဲျခားထားႏိုင္သည္ ။ ၄င္းတို႔မွာ -

ေလထု

     တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ထုတ္လုပ္မႈအခ်ိဳးအစားသည္
ကမၻာေပၚတြင္ ဒုတိယလိုက္ေနၿပီး သကၠရာဇ္ ၁၉၈၀ မွ ၂၀၀၀ အတြင္း ၉၁% တိုးပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပ
သည္ ။ ၁၉၉၈ တြင္ ကမၻာ့ေလထုအညစ္ညမ္းဆံုးၿမိဳ႕ႀကီး ၁၀ ၿမိဳ႕စာရင္းတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ၿမိဳ႕ ၅
ၿမိဳ႕ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္လည္း အလားတူေသာစံခ်ိန္ကို ဆက္လက္ရရွိထားေနဆဲျဖစ္သည္ ။
အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေလးပံုတစ္ပံုေသာၿမိဳ႕မ်ားေပၚ ရြာခ်ေသာမိုးမ်ားထဲတြင္ ၅၀%
ခန္႔သည္ အက္ဆစ္မိုးမ်ားျဖစ္ေနခဲ့သည္ ။

(အပိုင္း -၂ သို႔ ဆက္ရန္)

မန္းကိုကို
၂၀၊ ၀၄၊ ၂၀၁၁

3 comments:

 1. တရုတ္ႏိုင္ငံက ေၾကာက္စရာႀကီးပါလား။ အက္ဆစ္မုိးေတြရြာတာ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းဆုိေတာ့။ ေတာ္ၾကာ အဲဒီ မုိးေရေတြ ျမန္မာျပည္ဘက္ စီးဆင္းလာရင္ ဒုကၡ။ ဒါနဲ႔ အဲဒီ အက္ဆစ္မုိးက စိုက္ပ်ိဳးေရးေတြႏွင့္ ေရသတၱ၀ါေတြကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစႏုိင္သလား မသိဘူး။
  စိတ္၀င္စားစရာေတာ့ အေကာင္းသား။ အပိုင္းႏွစ္ကုိ ဆက္ဖတ္မယ္။

  ခင္မင္လ်က္
  ကုိကိုေမာင္(ပန္းရနံ႔)

  ReplyDelete
 2. စိတ္ဝင္စားတဲ့သူမ်ား မရွိဖူးလားလို႔ဗ်ာ ၊ လာအားေပးၿပီး အသိေပးမွတ္ခ်က္ပါ ေရးသြားတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ။

  တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈေတြဟာ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ဖို႔အတြက္ ေပးဆပ္လိုက္တဲ့ တန္ဖိုးေတြလို႔ ေျပာရပါလိမ့္မယ္ ။ အဲဒါကို လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားေနခဲ့ၾကရၿပီး သားစဥ္ေျမးဆက္လည္း လက္ဆင့္ကမ္းသြားၾကဦးမွာ ေသခ်ာပါတယ္ ။

  ဒီစာထဲမွာ ေရးထားတာေတြဟာ အတိုခ်ဳပ္ သေဘာေလာက္မို႔ အထင္ရွားဆံုး အခ်က္ေလးေတြေလာက္ပဲ စုထားေပးပါတယ္ ။ မိုးေရကေတာ့ သံလြင္ျမစ္ တစ္ေၾကာင္းပဲ ျမန္မာျပည္ဖက္ ေရာက္စရာရွိပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္က ထပ္ေရာလာတဲ့ ေရပမာဏက အမ်ားစုျဖစ္ေလေတာ့ အႏၱရာယ္ေတာ့ နည္းသြားမွာပါပဲ ။ ေရကာတာ ေဆာက္တာကေတာ့ တစ္က႑ေပါ့ ။

  အက္ဆစ္မိုးဟာ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈေတြရဲ့ အက်ိဳးဆက္ေတြထဲက တစ္ခုထဲရွိပါေသးတယ္ ။ ေနာက္တစ္ပိုင္းမွာ “ေရ” အေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ံဳး ထည့္ေရးထားတဲ့အထဲ အခ်ိဳ႕အဝက္ ေတြ႕ပါလိမ့္မယ္ ။ ဒါ့ျပင္ တရုတ္ျပႆနာ သူတို႔ျပႆနာလို႔ လုပ္လို႔မရတာကိုလည္း ထည့္ေရးထားပါတယ္ ။

  ဒီစာေရးရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းခံေတြထဲမွာ အခု အထူးစီးပြားေရးဇံုေတြ ဘာေတြဆိုၿပီး လုပ္လာရာမွာ သူမ်ားေတြကေန ဒုကၡသုခစံု ခံစားလို႔ဝမွ ကိုယ့္ဆီ ေဘာ္လီေဘာ ပုတ္ေပးလိုက္မွာကို သတိေပးခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း ပါပါတယ္ ။

  ဒါေပမယ့္ ေလာဘသားေတြကေတာ့ အာဏာနဲ႔ေပါင္းၿပီး လိုရာလမ္း ခင္းသြားၾကမွာမို႔ တားဆီးႏိုင္ဖို႔ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ သိပ္မရွိလွပါဘူး ။ globalisation ရဲ့ ဆိုးက်ိဳးတစ္ရပ္လို႔ပဲ ေျပာရမလားပဲ ။ ဆက္စပ္တာေတြကို ထပ္စုေဆာင္းၿပီး ေရးႏိုင္ေအာင္လည္း ႀကိဳးစားပါဦးမယ္ ။

  ReplyDelete
 3. ေကာင္းပါတယ္

  ReplyDelete