ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Wednesday, April 7, 2010

ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်ားကြက္နွင့္ တိုင္းရင္းသားတစ္ေယာက္အျမင္ (၂)

အျမင္သေဘာထား ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို ကရင္သတင္းစဥ္ကထပ္ ေဖၚျပေပး
လိုက္လို႔ လင့္ထည့္ေပးလိုက္ပါတယ္။ နည္းနည္းရွည္လို႔ ရိုက္မထည့္နိုင္တာ
နားလည္ေပးၾကပါ။ လာလည္တာ ေက်းဇူးပါ။
http://www.kicnews.org/?p=2431

No comments:

Post a Comment