ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Monday, April 5, 2010

ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်ားကြက္နွင့္ တိုင္းရင္းသားတစ္ေယာက္အျမင္

http://www.kicnews.org/?p=2388

ကရင္သတင္းစဥ္က သူ႔အေတြးသူ႔အျမင္က႑မွာ ေဖၚျပခံရတဲ့ ေဆာင္းပါးပါ။
ပို႔စ္လုပ္ရတာ အခက္အခဲရွိေနတုန္းမို႔ လင့္ဘဲ ထည့္ထားပါတယ္။

No comments:

Post a Comment