ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Monday, December 24, 2012

ယုတၱိဆိုင္ရာ အေတြးျမင္မွားမ်ား (Logical Fallacies) - မိတ္ဆက္ (၄)
(၈)  တစ္ဖက္သားျငင္းခံုခ်က္ကို ထင္ေယာင္မွားေစျခင္း (Straw man)

     တစ္ဖက္လူရဲ့ ျငင္းခံုခ်က္ကို ပံုပ်က္ယြင္းေအာင္ မမွန္မကန္ လိုရာဆြဲၿပီး တိုက္ခိုက္ဖို႔လြယ္ကူ
ေအာင္ လုပ္တာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။

“ရန္ကုန္တိုင္း ေဘာ္လံုးအသင္းဟာ ရွမ္းျပည္နယ္ ေဘာ္လံုးအသင္းထက္ ပိုေကာင္း
တယ္လို႔ ဦးလွမင္းက ဆိုေနပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္ ေဘာ္လံုးအသင္း
ဟာ ေဘာ္လံုးရာသီတိုင္းမွာ အမွတ္အမ်ားဆံုးရတဲ့ အသင္းေတြထဲ အျမဲတမ္း ပါဝင္
ေနခဲ့တာပါ ။ ဒါကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဦးလွမင္းဟာ သူဘာေျပာေနသလဲဆိုတာ သူ႕ဘာ
သူေတာင္ သိပံုမရပါဘူး” - ဆိုတဲ့ ေျပာဆိုခ်က္ကို ၾကည့္ရေအာင္။

   ဦးလွမင္းဟာ ရွမ္းျပည္နယ္ ေဘာ္လံုးအသင္းကို မေကာင္းဘူးလို႔ မေျပာခဲ့ပါဘူး။ ရန္ကုန္တိုင္း
က ပိုေကာင္းတယ္လို႔သာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ဦးလွမင္းရဲ့အျမင္ကို တလြဲပံုေဖၚျခင္းအား
ျဖင့္ သူ႕ရဲ့ တင္ျပေျပာဆိုခ်က္ကို အားနည္းသြားေအာင္၊ ယုတၱိပိုင္း ေလ်ာ့နည္းေစတဲ့ ဒီစာပိုဒ္ဟာ
Straw man fallacy နဲ႔ ညိစြန္းေနတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

   ဒီလိုညိစြန္းမႈေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုမွာ အလွ်ံပယ္ ေတြ႕ရႏိုင္ပါေသးတယ္။
“လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးေနမ်ိဳးဟာ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ လိင္မႈ
ကိစၥေတြ အမ်ားႀကီးပါေနတဲ့ ရုပ္ရွင္ေတြကို ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ႏိုင္မယ့္ ဥပေဒအ
ဆိုၾကမ္းကို တင္သြင္းထားပါတယ္။ ဒါဟာ စာအုပ္စာေပနဲ႔ ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးမႈေတြ
အေပၚ ဗဟိုအစိုးရကေန လံုးဝဥႆုံ ဆင္ဆာပိတ္ပင္ဖို႔ရာ မ်က္ႏွာသာေပး လမ္း
ေၾကာင္းေနတာ သိသာပါတယ္။ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ လြတ္ေတာ္ထဲမွာ ဒီလိုတင္ျပမႈ
တစ္ခု ရွိလာခဲ့တာကို အင္မတန္ အံၾသတုန္လႈပ္မိပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ့ ဒီမို
ကေရစီစနစ္ဆီ ေလွ်ာက္လွမ္းလာခဲ့တာနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဖက္ကို ဦးတည္ေစတဲ့ အ
ဆိုျပဳခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွမင္းရဲ့ အဆို
ျပဳတင္ျပခ်က္ကို ေလးေလးနက္နက္ သေဘာမထားသင့္ပါဘူး။”

   ဒီေဆြေႏြးျငင္းခံုခ်က္ကိုၾကည့္ရင္လည္း ဦးေနမ်ိဳးရဲ့ ရပ္တည္ခ်က္မဟုတ္တဲ့ "လံုးဝဥႆံု ဆင္
ဆာပိတ္ပင္ဖို႔" ဆိုတဲ့ လိုရာဆြဲၿပီး လြဲေခ်ာ္ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အခ်က္ကို တိုက္ခိုက္သြားတာ ျမင္ႏိုင္
ပါတယ္။ ဒီလို တိုက္ရိုက္ က်ိဳးေၾကာင္းသက္ဆိုင္မႈ မရွိတာေတြနဲ႔ ေထာက္ပင့္ေပးထားတဲ့ လုပ္
ရပ္မ်ိဳးကို Straw man fallacy မွာ ေတြ႕ရႏိုင္ပါတယ္။

(၉)  မဆိုင္သည္ကိုတင္ျပ၍ လမ္းလြဲေစျခင္း (Red herring / smoke screen)

     ဒီ fallacy မွာေတာ့ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုသူကေန နားေထာင္ေနသူေတြကို ေဘးခ်ိတ္ၿပီး မသက္
ဆိုင္တဲ့ အခ်က္တစ္ခုကို တင္ျပပါတယ္။ ဒီေနာက္ အသစ္တင္ျပလာတဲ့ အခ်က္ဟာ ေရွ႕က
ေဆြးေႏြးျငင္းခံု ေနၾကတဲ့ အခ်က္ကို ေျဖရွင္းေပးၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ တင္ျပေတာင္းဆိုတာမ်ိဳး ျဖစ္
ပါတယ္။

     ဒီ fallacy ရဲ့ နာမည္ဟာ အဂၤလန္မွာ အေပ်ာ္တန္း ေျမေခြးလိုက္ရာမွာသံုးတဲ့ အမဲလိုက္ေခြး
ေတြကို အနံ႔ျပင္းတဲ့ ငါးညွီနံ႔ေတြ အသံုးျပဳၿပီး လမ္းလြဲမွားယြင္းမႈမရွိေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးရာက
ေန ရရွိလာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

“လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေသာမတ္ဂ်က္ဖာဆင္ကို ကၽြန္ေတြ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္
 အျပစ္တင္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဂ်က္ဖာဆင္ဟာ အႀကီးျမတ္ဆံုးေသာ အေမရိ
ကန္ သမၼတေတြထဲ တစ္ေယာက္အပါဝင္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ သူ႔ရဲ့ လြတ္လပ္ေရး
ေၾကျငာစာတမ္းဟာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လြတ္လပ္မႈအတြက္ အေကာင္းဆံုး လမ္းျပေရွ႕
ေဆာင္ ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႕ကို ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်မႈေတြဟာ တ
ကယ့္ကို မျဖစ္သင့္တာေတြပါ။”

     ဒီကိစၥမွာ အဓိက ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈက - ဂ်က္ဖာဆင္ဟာ ကၽြန္ေတြ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့မႈအတြက္ ျပစ္
တင္ရႈတ္ခ်ဖို႔ သင့္မသင့္ဆိုတာပါ။ သူဟာ အႀကီးျမတ္ဆံုးသမၼတ ျဖစ္ခဲ့မျဖစ္ခဲ့ (သို႔မဟုတ္) လြတ္
လပ္ေရး ေၾကျငာစာတမ္းအတြက္ အသိမွတ္ျပဳဖို႔ သင့္မသင့္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ မူရင္းအျငင္း
ခံုကို မဆိုင္တဲ့ တင္ျပခ်က္ေတြနဲ႔ ေခ်ပဖို႔ႀကိဳးစားတဲ့ ဒီစကားစုမွာ ေျပာဆိုသူဟာ Red herring
fallacy ေျမာက္ပါတယ္။

   တစ္ခါ ႏိုင္ငံေရးဖက္မွာ ၾကည့္ရင္ -
“အျပစ္ေျပာခ်င္သူေတြက က်ေနာ့္ရဲ့အစိုးရဟာ လယ္သမားေတြ လယ္ပိုင္ဆိုင္မႈကို
ကာကြယ္ေပးဖို႔ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ အင္မတန္နည္းေနတယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ သူတို႔
ေမ့ေနတာက က်ေနာ္ဟာ လယ္သမားမိသားစုက ေပါက္ဖြားလာတာကိုပါ။ က်ေနာ္
ဟာ လယ္သမားေတြရဲ့ မိုးထဲေရထဲက ၾကမ္းတမ္းတဲ့ဘဝကို ေကာင္းေကာင္း သိနား
လည္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ က်ေနာ့္ရဲ့ လယ္ယာဆိုင္ရာ မူဝါဒေတြကို
အျပစ္တင္ ေထာက္ျပေနသူေတြဟာ သူတို႔ဘာေျပာေနသလဲဆိုတာ ဘာမွ မသိၾက
ဘူးဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္။”

   အေပၚကကိစၥမွာ ေျပာဆိုေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားရဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕ကေန လယ္သမားေတြရဲ့ လယ္
ယာပိုင္ဆိုင္မႈကို ကာကြယ္ေပးမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေျပာဆိုေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာဆိုေနတဲ့
 ႏိုင္ငံေရးသမားရဲ့ လယ္ထဲမွာ ႀကီးျပင္းလာတယ္ဆိုတာဟာ လက္ရွိကိစၥကေန အာရံုလြဲသြားေစ
ဖို႔ မီးခိုးကန္႔လန္႔ကာသာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ရွင္းရွင္းႀကီးေျပာလို႔ရပါတယ္။

   ဒါဆို Red herring fallacy မျဖစ္တဲ့အခါေတြ ရွိသလားဆိုရင္၊ ရွိပါတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကေန ေရွာင္ကြင္းသြားတဲ့ အခါမ်ိဳးေတြမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပိဳင္ဖက္ - “ဒီမွာ အမတ္မင္း၊ ခင္ဗ်ားဟာ တရားရံုးမွာ လာဟ္စားမႈ၊ လိမ္လည္မႈ၊ ခိုးယူမႈေတြနဲ႔
              ျပစ္မႈထင္ရွားခဲ့ၿပီ။ ခုခ်ိန္ဟာ ဒီလြတ္ေတာ္ကေန ႏႈတ္ထြက္ဖို႔ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္
              လို႔ မယူဆဘူးလား။”
အမတ္ - “ခုလက္ရွိ ေဘာလံုးအသင္းႀကီးေတြက ဘယ္လိုတံုးဗ်၊ သူတို႔ ေခါက္ဆြဲစားတာ တိုင္း
             သိျပည္သိပဲ။ ခင္ဗ်ားတို႔ ဘယ္လိုထင္သလဲ။”

   ဒီျဖစ္ရပ္မွာ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ၿပီး မဆိုင္တဲ့ကိစၥတစ္ခုကို ေဖၚထုတ္ လမ္းေၾကာင္းလြဲခဲ့တာ
မွန္ေပမယ့္ ေျပာဆိုသူကေန သူမမွားဘူးလို႔ မျငင္းဆိုခဲ့တဲ့အျပင္ ဘာအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ိဳးနဲ႔မွ ေခ်
ပခဲ့တာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ Red herring fallacy နဲ႔ မညိစြန္းပါဘူး။

(၁၀)  ကြဲျပားေသာ အဓိပၸါယ္မ်ားကို အသံုးခ်ျခင္း (Equivocation)

     ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈတစ္ခုမွာ အဓိကက်တဲ့ စကားလံုးရဲ့ အဓိပၸါယ္ကြဲေတြထဲက လိုခ်င္တာကို ဆြဲ
ယူၿပီး အသံုးျပဳတဲ့အခါ ျဖစ္တတ္တဲ့ fallacy ပါ။ ဥပမာေတြ ေပးရရင္ -

“ကဲ ငါ့ကို ဝိုင္းထိုးၾကစမ္းကြာ” လို႔ ဖဲဒိုင္ကိုညိဳရဲ့ ေျပာစကားကို က်ေနာ့္နားနဲ႔ ဆတ္
ဆတ္ၾကားခဲ့ရပါတယ္။ ထိုးတယ္ဆိုတာဟာ လက္သီး၊ ဒါးနဲ႔ထိုးတာလို႔ အဓိပၸါယ္ရ
ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုညိဳဟာ သူ႕ကို လက္သီးေတြ၊ ဒါးေတြနဲ႔ ဝိုင္းထိုးခံရတာကို
ႏွစ္သက္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။"
"ဘယ္ဥပေဒမဆို သင့္ေလွ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ ဥပေဒဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြကေန
ပယ္ဖ်က္လို႔ ရပါတယ္။ ကမာၻ႕ဆြဲအားဥပေဒဟာလည္း ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ကမာၻ႕ဆြဲအားဥပေဒကို သင့္ေလွ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ ဥပေဒဆိုင္ရာ အာ
ဏာပိုင္ေတြကေန ပယ္ဖ်က္လို႔ ရပါတယ္။"

   ဒီနမူနာေတြကိုၾကည့္ရင္ အဓိပၸါယ္ကြဲေတြ ယူလို႔ရႏိုင္တဲ့ “ထိုး” “ဥပေဒ” ဆိုတဲ့ အဓိက စကားလံုး
ေတြကို ဆီေလ်ာ္သက္ဆိုင္မႈ မရွိတဲ့ဖက္ကေန ယူငင္သံုးစြဲထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ Equivocation
fallacy မ်ိဳးေတြဟာ က်ိဳးေၾကာင္းက်ပံု ရတာေၾကာင့္ တစ္ခါတစ္ရံ မျမင္ပဲ ေက်ာ္သြားမိတတ္ပါတယ္။

   ဒါကို ရွင္းရရင္ အထက္က သက္ေသျပခ်က္မ်ိဳးေတြဟာ ေအာက္ကပံုစံမ်ိဳး ေပၚလြင္ေနပါတယ္။

(a) “က” ဟာ “ခ” နဲ႔ သက္ဆိုင္တယ္။ (ဘယ္ဥပေဒမဆို သင့္ေလွ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ ဥပေဒဆိုင္
      ရာ အာဏာပိုင္ေတြကေန ပယ္ဖ်က္လို႔ ရတယ္။)
(b) “ဂ” ဟာ “က” နဲ႔ ညီမွ်တယ္။ (ကမာၻ႕ဆြဲအားဥပေဒဟာလည္း ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။)
(c) ဒါေၾကာင့္ “ဂ” ဟာ “ခ” နဲ႔ သက္ဆိုင္တယ္။ (ဒါေၾကာင့္ ကမာၻ႕ဆြဲအားဥပေဒကို သင့္ေလွ်ာ္
     ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ ဥပေဒဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြကေန ပယ္ဖ်က္လို႔ ရတယ္။)

   ဒီေနရာမွာ အဓိပၸါယ္ကို အေလးမထားပဲ၊ ရွင္းျပခ်က္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း (a) ကေန (c) ကို
ၾကည့္ရင္ မွန္တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

   သို႔ေသာ္ တိက်မွန္ကန္တဲ့ အေနထားနဲ႔ အဓိပၸါယ္ကို သံုးစြဲမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တကယ္တန္းမွာ ခု
လိုပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ သက္ေသျပထားတယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(a) “က” ဟာ “ခ” နဲ႔ သက္ဆိုင္တယ္။ (လူသားေတြရဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ကန္႔သတ္တဲ့ ဘယ္ 
     ဥပေဒမဆို သင့္ေလွ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ ဥပေဒဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြကေန ပယ္ဖ်က္လို႔ ရတယ္။)
(b) “ဂ” ဟာ “ဃ” နဲ႔ ညီမွ်တယ္။ (ကမာၻ႕ဆြဲအားဥပေဒဟာ သဘာဝျဖစ္စဥ္ ဥပေဒသတစ္ခုျဖစ္
     ပါတယ္။)
(c) ဒါေၾကာင့္ “ဂ” ဟာ “ခ” နဲ႔ သက္ဆိုင္တယ္။ (ဒါေၾကာင့္ သဘာဝျဖစ္စဥ္ ဥပေဒသတစ္ခုျဖစ္
     တဲ့ ကမာၻ႕ဆြဲအားဥပေဒကို သင့္ေလွ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ ဥပေဒဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြကေန
     ပယ္ဖ်က္လို႔ ရတယ္။)

   ဒါကိုၾကည့္ရင္ အဓိပၸါယ္အရ၊ နံပါတ္ (a) နဲ႔ (b) ဟာ လံုးဝကြဲျပားသြားတာ ေတြ႕ရပါမယ္ ။ ဒါ
ေၾကာင့္ ဒီသက္ေသျပမႈ ျဖစ္စဥ္မွာ အေၾကာင္းျပခ်က္ဟာ အဆံုးသတ္အေျဖကို လံုေလာက္သက္
ဆိုင္တဲ့ ေထာက္ပင့္ေပးမႈ မရွိဘူးလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ Equivocation fallacy နဲ႔ ညိစြန္းပါတယ္။

(၁၁)  အဆိုျပဳခ်က္ကို အေျဖအျဖစ္ သံုးစြဲျခင္း (Begging the question)

     ေဆြးေႏြးျငင္းခံုသူကေန သူ႔ရဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ကိုပဲ အေျဖအျဖစ္နဲ႔ ျပန္အဆံုးသတ္ဖို႔ ႀကိဳး
စားတဲ့အခါေတြမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ fallacy ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္ေနက် ႏွစ္လမ္းရွိပါတယ္။

   အသိသာဆံုးတစ္မ်ိဳးက အေၾကာင္းျပခ်က္ကို စကားလံုးျပင္ၿပီး အဆံုးသတ္တာမ်ိဳးပါ။
ဆိုင္ကယ္ၿပိဳင္တာဟာ အႏၱရာယ္မကင္းတာေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ရွိတယ္။
ေသစားေသေစဥပေဒဟာ ေစာင့္ထိန္းသင့္တဲ့ လူသားေတြရဲ့ က်င့္ဝတ္အရ ခြင့္မျပဳသင့္
   တာေၾကာင့္ လူ႕က်င့္ဝတ္နဲ႔ မကိုက္ညီဘူး။ - ဆိုတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

   ေနာက္တစ္မ်ိဳးက ခ်ာလပတ္လည္ျငင္းခံုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေမာင္နီ ။   ။ ဘုရားကိုယ္တိုင္ က်မ္းစာကို ေရးသားခဲ့တယ္။
ေမာင္ဝ    ။ ခင္ဗ်ား ဘယ္လိုသိသလဲ။
ေမာင္နီ    ။ က်မ္းစာထဲမွာ ဒီလိုပဲ ေျပာထားတယ္။ က်မ္းစာထဲမွာ ေရးထားတာေတြဟာ အမွန္ပဲ။
ေမာင္ဝ   ။ ဒါဆို က်မ္းစာထဲမွာ ေရးထားတာေတြဟာ အမွန္ပဲလို႔ ခင္ဗ်ား ဘယ္လိုသိသလဲ။
ေမာင္နီ    ။ ဘုရားကိုယ္တိုင္ က်မ္းစာကို ေရးသားခဲ့လို႔ပါ။

   ဒီလို ရိုးရွင္းတဲ့ အျငင္းခံုစက္ဝန္းမ်ိဳးကို သိျမင္ဖို႔ လြယ္ကူေပမယ့္၊ ပိုရႈပ္ေထြးလာတဲ့ အျငင္းခံုေတြ
မွာေတာ့ အခ်က္လက္ေတြကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိဖို႔ ခက္ခဲတတ္ပါတယ္။ ပမာျပဳရရင္ -

ျမင္းျခံေကာလိပ္ဟာ ဘားအံေကာလိပ္ထက္ ပိုေကာင္းတယ္။
ဒါ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ျမင္းျခံေကာလိပ္မွာ ပိုေကာင္းတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ ရွိလို႔ပဲ။
ဒီလို ပိုေကာင္းတဲ့ေက်ာင္းသားေတြ ရွိရတာဟာ ပိုေကာင္းတဲ့ ဘာသာရပ္ဌာနေတြ ရွိလို႔ပဲ။
အဲဒီ ပိုေကာင္းတဲ့ ဘာသာရပ္ဌာနေတြ ရွိရတာဟာ လစာပိုေကာင္းလို႔ပဲ။
ဒီ လစာပိုေကာင္းရတာဟာ ေက်ာင္းဝင္ေငြပိုရလို႔ျဖစ္တယ္။
အဲသည္ ဝင္ေငြပိုရရတာဟာ သစၥာရွိၿပီး ရက္ေရာတဲ့ ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြ ရွိလို႔ျဖစ္တယ္။
သူတို႔ဆီမွာ ဒီလို သစၥာရွိၿပီး ရက္ေရာတဲ့ ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြ ရွိရျခင္းက ျမင္းျခံေကာလိပ္
   ဟာ ဘားအံေကာလိပ္ထက္ ပိုေကာင္းလို႔ျဖစ္တယ္။

   ဒီအေၾကာင္းျပခ်က္စက္ဝန္းမွာ အစနဲ႔အဆံုးစာေၾကာင္း တစ္နည္းအားျဖင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔
အဆံုးသတ္အေျဖဟာ အတူတူပဲဆိုတာ ျမင္တတ္မယ္ဆိုရင္ Begging the question fallacy
ကို သတိထားမိႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

မန္းကိုကို
၁၈ ၊ ၁၂ ၊ ၂၀၁၂

Reference 
Bassham G, Irwin W, Nardone H & Wallace J 2008, Critical Thinking: a student’s introduction, 3rd edn, McGraw-Hill Higher Education, New York.

4 comments:

 1. ဆရာမုိကန္းကန္း...
  ဦးလွမင္းက ေဘာလုံးအေၾကာင္းေျပာရင္းနဲ႔ လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္သြားေလေရာ့သလားလုိ႔
  ေစာေၾကာေနမိတယ္။ း)

  ေနာက္ၿပီးေတာ့..

  ဦးလွမင္းေတာ့ ဘယ္သူမွန္းမသိဘူး။ ေဘာလုံးအေၾကာင္းေျပာရင္ေတာ့ ဟုိ.. "အဲဒါေျပာတာေပါ့ခင္ဗ်ာ.. ကုိယ့္လူဘယ္မွာရွိမွန္းမသိ.. ေဘာလုံးကို ဘယ္ထုိးေပးရေကာင္းမွန္းမသိ.." စသျဖင့္ အားမလုိအားမရ ကြန္မင္ေတတာ လုပ္တဲ့ ဦးလွ၀င္းႀကီးကုိ ျမင္ေယာင္မိေသးေတာ့။ း)

  ReplyDelete
  Replies
  1. ဟုတ္ပါဘူး သူႀကီးရယ္ ၊ တစ္ခါလာလည္း ေမာင္ဘ ေမာင္ဝ ေမာင္လွ ေမာင္က-ခ ေတြခ်ည္းဆိုေတာ့ တစ္ခါတစ္ေလ မတူေအာင္ စိတ္ကူးထဲေပၚရာ နာမည္တခ်ိဳ႕ကို လက္တန္းထည့္လိုက္တာပါ :)

   ဒါနဲ႔ သူႀကီးရဲ့ ဦးလွဝင္းႀကီးကိုေတာ့ မသိဘူးခင္ဗ် ။
   က်ေနာ္တို႔လို အဖိုးႀကီးေပါက္စေတြအတြက္ေတာ့ လွ်ာေျခေခ်ာ္မတတ္ ျမန္ျမန္ေျပာႏိုင္တဲ့ "ျမန္မာ့အသံ ဦးေက်ာ္ဆန္း"လို လူမ်ိဳးနဲ႔ ပိုရင္းႏွီးတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ သတိနည္းလို႔ မွတ္မထားမိတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ဗ်ာ ။

   ၿပီးေတာ့ သူႀကီးက "မိုကန္းကန္း"လို႔ နာမည္တပ္ထားလို႔ ေျပာရဦးမယ္ ။
   က်ေနာ့္ cbox မွာ မိုကန္းကန္းဆိုၿပီး ေရးထားတာေတြထဲမွာ အတုလည္း ပါတယ္ဗ်ိဳ႕ ။
   ေၾကာ္ျငာတစ္ခါတည္း ဝင္ထားလိုက္တယ္ :)

   Delete
 2. ေမးသူ။ ။ဘာေၾကာင့္ Equivocation fallacy နဲ႔ ၿငိရတာလဲ။
  ေျဖသူ။ ။ Equivocation fallacy နဲ႔ ၿငိေနလို႔ျဖစ္ပါတယ္။
  ေမးသူ။ ။ ဟင္.. ေအးေအး.. ရွင္းသြားပါၿပီ။
  ေျဖသူ။ ။ ဘာေၾကာင့္ရွင္းသြားတာလဲ။
  ေမးသူ။ ။ ရွင္းသြားလို႔ပါ။

  ReplyDelete
  Replies
  1. "ခ်က္"ဆိုရင္ နားခြက္က မီးေတာက္တဲ့ ၊ မတစ္ေထာင္ တစ္ေကာင္ဘြားေတြ ေလာကမွာ ရွိမွန္းသိေပမယ့္ ၊ ခုမွပဲ ကိုယ္ေတြ႕ၾကံဳရေတာ့တယ္ ။ ထက္ပါေပ့ ။

   Delete