ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Friday, September 3, 2010

۩ ကရင့္ရိုးရာ ျခည္ျဖဴဖြဲ႔ပြဲ (သို႔မဟုတ္) လက္ခ်ည္ပြဲ ۩ (နိဂံုးပုိင္း)

۩ မဂၤလာေမာင္မယ္မ်ားကို ျခည္ျဖဴဖြဲ႕ျခင္း၊

ဆုေတာင္းရြတ္ဆိုျခင္းႏွင့္ အနက္အဓိပၸါယ္မ်ား

     ကရင့္ျခည္ျဖဴဖြဲ႕ပြဲတြင္ရြတ္ဆိုၾကေသာ ဝိဥာဥ္လိပ္ျပာေခၚရြတ္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားတြင္
ေရွးလူႀကီးမ်ားေတြ႕ၾကံဳလိုအပ္ခဲ့သည္မ်ားႏွင့္အညီ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာအဓိပၸါယ္မ်ားရွိၾကပါသည္။

     ဝိဥာဥ္လိပ္ျပာဟူေသာစကားလံုးကိုေခၚဆိုရာတြင္ ကရင္စကားျဖင့္ - အသိတရားႏွင့္ဆိုင္သည့္ဝိဥာဥ္
“ဝီး” ႏွင့္ အရိပ္ဟုအဓိပၸါယ္ရွိေသာ “လာ” တို႔ကိုေပါင္းစပ္ကာ “ဝီးလာ” ဟူ၍သံုးစြဲေလသည္။ ၄င္းအျပင္
 ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း၊ မသဂၤဟမ်ားႏွင့္ ျခည္ျဖဴဖြဲ႕ပြဲသို႔တက္ေရာက္လာသည့္သူမ်ား
အားလံုးအတြက္ရည္ညႊန္း၍ ဝိဥာဥ္လိပ္ျပာ ၇ ေယာက္ျပန္လာပါဟု ရြတ္ဆိုသံုးစြဲျပန္ပါသည္။


     ဆုေတာင္းေပးျခင္းႏွင့္ လိပ္ျပာေခၚရြတ္ဆိုခ်က္မ်ားသည္ ေရွ႕မွဆိုခဲ့သလို ကြဲျပားမႈမ်ားရွိႏိုင္ေသာ္
လည္း အေျခခံပါဝင္မႈမ်ားမွာမူ အတူတူပင္ဟုဆိုႏိုင္ၿပီး အနီးစပ္ဆံုးအေနျဖင့္ ေအာက္ေဖၚျပပါရွိသကဲ့သို႔ ဘာသာျပန္ေကာက္ယူႏိုင္ေပသည္။

◊ (ပလူး) လိပ္ျပာဝိဥာဥ္ ၇ ေယာက္တို႔ ဤအိမ္မွာမိဘဘိုးဘြား၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ၊ ေဆြမ်ိဳးမိတ္ေဆြမ်ား
    ႏွင့္အတူ ကိုယ္ႏွင့္မကြာျပန္လာေနၾကပါ၊
◊ (ပလူး) ေရႊေငြရတနာ ေက်ာက္သံပတၱျမားတို႔ကိုယူေဆာင္ျပန္လာ၍ ဆင္၊ ျမင္း၊ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ စပါးက်ီမ်ား
    ျပည့္စံုဖို႔ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ပါ၊
◊ (ပလူး) မေကာင္းဆိုးဝါး နတ္ဘီလူးတို႔၏ လိမ္လည္လွည့္စားမႈမ်ားကိုမယံုၾကည္ပဲ၊ မေနအပ္ေသာ
    သခ်ၤဳ ိင္း၊ အရိုးေတာင္တို႔မွာလည္းမေနပဲ ၿမိဳ႕ရြာသို႔ျပန္လာေနပါ၊
◊ (ပလူး) က်န္မာစြာျပန္လာ၍ သံ၊ ေက်ာက္သားမ်ားကို ကိုက္ျဖတ္ႏိုင္ေသာခြန္အားျဖင့္ျပည့္ပါေစ၊ ေလလို
    ျပင္း၍ ျမားလိုလ်င္ျမန္ျခင္းျဖင့္ျပည့္စံုကာ အသက္ရာေက်ာ္ရွည္ပါေစ၊
◊ (ပလူး) ကိုယ္စိတ္ႏွလံုးအသက္ကိုျပန္လာေစာင့္ေရွာက္၍ ေရာဂါဘယမ်ားႏွင့္ကင္ေဝးကာ ဆံျဖဴသြား
    က်ိဳးသည္အထိ ျပန္လာေနထိုင္ပါေလ။

အထက္ပါအဓိပၸါယ္မ်ားပါရွိသည့္ရြတ္ဆိုမႈႏွင့္ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားတြင္ အႀကိမ္တိုင္း၌ “ပလူး” ဟူေသာ
ဝိဥာဥ္လိပ္ျပာကိုေခၚရာတြင္အသံုးျပဳသည့္ စကားလံုးျဖင့္စတင္ရပါသည္။

ျခည္ျဖဴဖြဲ႕ပြဲတြင္ပါဝင္ေသာ ပစၥည္း ၇ မ်ိဳးႏွင့္ အနက္အဓိပၸါယ္မ်ား

     ျခည္ျဖဴဖြဲ႕ပြဲတြင္ပါဝင္အသံုးျပဳေသာ ဝတၳဳပစၥည္းမ်ားအနက္ ေဒါင္းလန္းထဲတြင္ထည့္ရေသာ အမယ္
၇ မ်ိဳးတြင္ ကိုယ္စီအဓိပၸါယ္မ်ားေဆာင္ၾကေလရာ တစ္ခုစီမွာ ေအာက္ေဖၚျပပါအတိုင္းျဖစ္ေပသည္။

(၁) ျခည္ျဖဴ
     စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းေသာသေဘာကိုေဆာင္၍ မေကာင္းဆိုးဝါးမ်ားႏွင့္မလိုလားအပ္ေသာပေယာဂ၊ ကံ
ၾကမၼာမ်ားထံမွလည္း ကာကြယ္ေျပေပ်ာက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ မဂၤလာအဘိုးအဘြားတို႔မွ ျခည္ျဖဴ
အဖြဲ႕ခံသူကိုဆုေတာင္းေပးရာ၌ ဤျခည္ျဖဴသကဲသို႔ဆံျဖဴသြားက်ိဳးသည္အထိ အသက္ရွည္အနာမဲ့ပါေစ
ဟု ပံုေဆာင္ဆုေတာင္းၾကေလသည္။

(၂) ထမင္းဆုပ္
     ကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ အဓိကအစားအစာျဖစ္ေသာထမင္းသည္ နကိုရွိရင္းထက္က်စ္လ်စ္စြာဆုပ္ထားျခင္း
ျဖင့္ အလြယ္တကူပုပ္သိုးပ်က္စီးျခင္းမရွိသလုိ ကရင္ေသြးခ်င္းမ်ားသည္လည္း က်စ္လ်စ္စုစည္းညီညြတ္
ေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ရင္းျဖစ္ပါသည္။

(၃) ေကာက္ညွင္းထုပ္ဖင္ခၽြန္
     ေကာက္ညွင္းသည္ေစးကပ္၍ ပုပ္သိုးပ်က္စီးရန္မလြယ္ကူေလရာ ေကာက္ညွင္းဖင္ခၽြန္အျဖစ္ က်စ္လ်စ္
စြာျပဳလုပ္ထည့္သြင္းထားရာ၌ ဤေကာက္ညွင္းထုပ္သကဲ့သို႔ အရွည္သျဖင့္က်စ္လ်စ္သိပ္သည္း ထူးခၽြန္
ထက္မ်က္သူမ်ားျဖစ္ေအာင္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ၾကေစဖို႔ရာ သတိေပးလိုရင္းျဖစ္သည္။ (အျခားတစ္ဖက္တြင္
လည္း ဖူ႔ေထာ္မဲပါ၏ ေဘးရန္မ်ားမွ ကြယ္ကာႏိုင္ေသာအစြမ္းသတၱိမ်ား ရွိၾကေစဖို႔ရာ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္
ပါဝင္ျခင္းဟုလည္း ယူဆႏိုင္ပါသည္။)

(၄) ဌက္ေပ်ာသီး
     ဌက္ေပ်ာသီးမ်ားသည္ ပင္စည္တစ္ခုတြင္တစ္ႀကိမ္သာသီး၍ အခိုင္ေပၚတြင္လည္း အဖီးလိုက္အစီအရီ
စည္းကမ္းစနစ္တက်သီးၾကသည့္အျပင္ အပင္ကိုအရင္းအထိခုတ္ပိုင္းဖ်က္ဆီးေသာ္လည္း ျပန္လည္ထိုး
ထြက္ေပါက္လာျပန္တတ္ေသာ သတၱိရွိေပသည္။ ဤထူးျခားေသာဂုဏ္ပုဒ္ကိုအတုယူကာ စုစည္းညီညာ
စည္းကမ္းေသဝပ္၍ စရဏခိုင္ျမဲေသာ၊ အခက္အခဲမည္မွ်ပင္ရွိေသာ္လည္း အားယူရုန္းထႏိုင္ၾကေသာ
သားသမီးေျမးျမစ္မ်ားျဖစ္ေစဖို႔ရာ ရည္ရြယ္ပါသည္။

     ဌက္ေပ်ာသီးကိုထည့္သြင္းအသံုးျပဳရာတြင္ ဌက္ေပ်ာသီးမွည့္ (သာကြီသားမိန္႔) ကိုအဓိကထားသံုးၿပီး
အမွည့္မရပါက ျပဳတ္၍အသံုးျပဳၾကပါသည္။ ပိုးကရင္စကားတြင္ “မိန္႔” ဟူေသာအသံထြက္သည္ “က်က္၊
မွည့္သည္” ဟုအဓိပၸါယ္ရပါသည္။ “သာမိန္႔” မွာမူ “စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ေက်နပ္သည္” ဟုအဓိပၸါယ္ရေလရာ
ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႕ပြဲတြင္ပါဝင္ဆင္ႏြဲၾကသူမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာကိုယ္ခ်မ္းသာေစဖို႔ရာ ရည္ရြယ္ထည့္သြင္းသည္က
တစ္ေၾကာင္းအပါအဝင္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆႏိုင္ေပသည္။

(၅) ပန္း (ဖဝ့္ဝီ. - အခ်ိဳ႕က ကဠဳန္လက္သည္းပင္ဟုဆိုသည္)
     ဤပန္းပင္မ်ိဳးသည္ သာမန္အပင္မ်ိဳးမ်ားလိုမဟုတ္ပဲ ပင္စည္က်ေရာက္ရာတြင္ အျမစ္တြယ္တတ္ေသာ
အစြမ္းရွိကာ အေတာမသတ္ရံုဖြဲ႕ၿပီး မ်ိဳးဆက္ျပန္ပြားတတ္သည့္အျပင္ေဆးဖက္ပါဝင္သျဖင့္ ေရွးလူႀကီးသူမ
မ်ားမွ အတုယူႏိုင္စရာအျဖစ္ သတိေပးျခင္းအျပင္ အေရးေပၚေဆးၿမီးတိုအတြက္ပါ စိုက္ပ်ိဳးအသံုးျပဳကာ
ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္ေလသည္။

(၆) ၾကံ
     ၾကံပင္၏ထူးျခားခ်က္မွာ ပင္စည္အဆစ္တိုင္းမွ အျမစ္တြယ္ေပါက္ေရာက္ပြားမ်ားတတ္ၿပီး အရင္းမွခုတ္
ျဖတ္ေသာ္လည္းမေသဆံုးပဲ အပင္ငုတ္မွအပင္သစ္ေပါက္ပြားႏိုင္ျခင္း၊ ပင္စည္ကိုအပိုင္းပိုင္းျဖတ္ေသာ္
လည္း မေသပဲစိုက္ပ်ိဳး၍ရျခင္း၊ ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္ၿပီး ပင္ကိုယ္အရည္အေသြးျဖစ္ေသာ အခ်ိဳဓါတ္ကို
ထာဝစဥ္ေပးႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္ၿပီး ကရင္အမ်ိဳးသားတို႔သိမွတ္က်င့္ၾကံႏိုင္ၾကေစဖို႔ ပါဝင္အသံုးျပဳေစျခင္းျဖစ္
ေလသည္။

(၇) ေရၾကည္ေအး
     သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္၍ မေကာင္းမႈႏွင့္ အညစ္အေၾကးအေပါင္းအား ေဆးေၾကာသန္႔ရွင္းေပးႏိုင္ေသာ၊
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားမွ လူငယ္မ်ားအေပၚထားရွိသည့္ ေစတနာေမတၱာတို႔၏ သေဘာသဘာဝကို ပံုပမာ
ျပဳေသာ၊ လူသားတို႔ဘဝတြင္ အသက္ရွင္ေနထိုင္က်န္းမာဖို႔ရာမရွိမျဖစ္ေသာ ေအးျမသည့္ေရၾကည္ေအးကို
ဝင္ေရာက္ဆင္ႏြဲၾကသူတစ္ဦးစီအတြက္ မဂၤလာေမတၱာေရစင္အျဖစ္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ေပသည္။

     ေဖၚျပခဲ့ၿပီးေသာ အနက္အဓိပၸါယ္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုေထာက္ရႈျခင္းအားျဖင့္ ေရွးကရင္လူႀကီးသူမမ်ား
မွ မိမိတို႔၏မ်ိဳးဆက္မ်ား (အထူးသျဖင့္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား) မိမိတို႔မ်ိဳးႏြယ္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္
ေစရန္၊ ကိုယ့္က်င့္တရားစင္ၾကယ္ေကာင္းမြန္၍ စည္းလံုးညီညာေစရန္၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ဓေလ့ထံုး
တမ္းမ်ားကိုေစာင့္ထိန္း၍ အမ်ိဳးသားထုႀကီးတည္တံခိုင္ျမဲ တိုးတက္ႀကီးထြားလာေစရန္မ်ားကို သရုပ္သကန္
မ်ားေဆာင္၍ ၾသဝါဒမ်ားေပးမွာၾကားၾကေသာ အေလ့ပြဲေတာ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေပသည္။

နိဂံုး

     ဤေဆာင္းပါးတြင္ ေရးသားေဖၚျပခဲ့ျခင္းမ်ားတို႔သည္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ရိုးရာ ဝါေခါင္လျခည္ျဖဴဖြဲ႕ပြဲ
(ျခည္ျဖဴဖြဲ႕မဂၤလာ သို႔မဟုတ္ လက္ခ်ည္ပြဲ) ၏အနက္အဓိပၸါယ္၊ က်င္းပပံုႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အႏွစ္သာရမ်ား
ကို အတိုင္းအတာတစ္ရပ္အထိ အေထာက္အကူျပဳ ရွင္းလင္းတင္ျပလက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္
ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ တင္ျပမႈမ်ားသည္ သုေတသနစာတမ္းမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာလူႀကီးသူမမ်ား၏
ႏႈတ္အားျဖင့္လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့သည္မ်ား၊ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္အပါအဝင္ ပညာရွင္အခ်ိဳ႕တို႔၏ေရးသားခ်က္
မ်ားကို စုစည္းထားခ်က္တစ္ခုသာျဖစ္ပါသည္။ မေဝးလွေသာအနာဂါတ္တြင္မူ ပိုမိုျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာ
မွတ္တမ္းတင္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ျဖစ္လာေလေအာင္ ဆက္လက္ေလ့လာစုစည္းမြမ္းမံသြားပါမည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ဝါေခါင္လျခည္ျဖဴဖြဲ႕ပြဲ (ျခည္ျဖဴဖြဲ႕မဂၤလာ သို႔မဟုတ္ လက္ခ်ည္ပြဲ) သည္ ကရင္လူ
မ်ိဳးတို႔အစဥ္အဆက္ထိန္းသိမ္းခဲ့ေသာ မိရိုးဖလာရိုးရာဓေလ့တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေကာင္းျမတ္ေသာရည္ရြယ္ခ်က္
မ်ားျဖင့္ျပည့္စံုေသာ ပြဲေတာ္တစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ေခတ္အခါ၌ အခ်ိဳ႕ေသာဘာသာေရး
အယူအဆမ်ားအရလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိအာဏာပိုင္မ်ားမွ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းစြာျဖင့္ ပိတ္ပင္မႈ
မ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ပြဲေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ဟန္႔တားသည့္သေဘာသက္ေရာက္
ကာ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားမွ သိရွိႏိုင္ခြင့္မ်ားဆံုးရႉံးေနၾကရပါသည္။

     မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားအေနျဖင့္ ဘိုးဘြားတို႔၏အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးစြာျဖင့္ ထားရစ္ခဲ့
ေလေသာ ဤရိုးရာဓေလ့ကို အစဥ္မျပတ္ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားၾကရမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။


မန္းကိုကို
၀၂၊ ၀၉၊ ၂၀၁၀

မွီးျငမ္း

- မန္းသင့္ေနာင္(ေကာ့ကရိတ္) – (စာအုပ္အမည္ႏွင့္ ထုတ္ေဝေသာခုႏွစ္အတိအက်ကို ေနာင္မွသာထည့္
  သြင္းသြားႏိုင္ပါမည္။ ေယဘုယ် ၁၉၈၀ ဝန္းက်င္တြင္ထုတ္ေဝသည္။)
- ပိုးကရင္ ၄ တန္းဖတ္စာ (ထုတ္ေဝေသာခုႏွစ္ - ၁၉၆၀ ဝန္းက်င္)
- ဘားအံ၊ လႈိင္းဘြဲႏွင့္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ ပိုးကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား၊
- D.K.B.A ထုတ္အပါအဝင္ ႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္ မဂၢဇင္းႏွင့္စာေစာင္မ်ားကိုအေျခခံ၍ (synthesize
  လုပ္၍) ေရးသားပါသည္။

မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ။    ။ ဤေဆာင္းပါးျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ မဲလခိုလႈံရာစခန္းရွိ ကရင့္စာေပႏွင့္ယဥ္
                              ေက်းမႈအဖြဲ႕မွ မန္းျမင့္ထြန္း၊ ေစာဝိွဳက္ႏွင့္ အျခားနာမည္ေဖၚျပဖို႔ရာ မွတ္တမ္းမွတ္
                              ရာမရွိေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာေက်းရြာဓေလ့မ်ားကို ေျပာျပခဲ့သူတို႔၏အကူအညီ
                              ျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ (ကရင္သကၠရာဇ္ ၂၇၄၇ ခုႏွစ္) ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔အထိမ္း
                              အမွတ္အတြက္ ေရးသားခဲ့သည္ကို ျပန္လည္မြမ္းမံေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

                              ဤေဆာင္းပါးေရးသားရာမွာ ကရင္ျပည္နယ္တြင္းမွ ပိုးကရင္တို႔က်င့္သံုးေသာ ဓ
                              ေလ့မ်ားကိုမူတည္ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ၿပီး စေကာကရင္၊ ေဂဘား၊ ေဂခို၊ ရင္းတ
                              လဲ၊ ဘြဲ စေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအတြက္မူ ေနာင္တြင္ထပ္မံျဖည့္ဆည္းႏိုင္လိမ့္မည္ဟု
                              ယံုၾကည္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကရင္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားတြင္ အစုအေဝးျဖင့္စုစည္းေနထိုင္မႈမွ
                              ၾကာျမင့္စြာခြဲခြာေနခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ အဆင္ေျပေအာင္ျပဳျပင္က်င္းပမႈမ်ားႏွင့္
                              ကြယ္ေပ်ာက္လုနီးပါးျဖစ္ေနသည္မ်ားလည္းရွိသည္ကို သတိခ်ပ္ေစလိုပါသည္။

မွတ္ခ်က္ ۩ အယူသီးမႈမရွိေသာ၊ မည္သည့္လူမ်ိဳး ဘာသာမဆို ဤပြဲတြင္ပါဝင္ဆင္ႏြဲႏိုင္ပါသည္။

2 comments:

  1. "ေနာင္တြင္ထပ္မံျဖည့္ဆည္းႏိုင္လိမ့္မည္ ဟုယံုၾကည္ပါသည္။"
    အေၾကြးမွတ္ ထားလိုက္မယ္....။

    ReplyDelete
  2. ဒါမ်ဳိးေတြ မ်ားမ်ားေရးပါဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က အေနနီးရက္နဲ႔ တေယာက္ဓေလ့ တေယာက္ ေကာင္းေကာင္းမသိၾကဘူး။

    ReplyDelete