ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Thursday, August 26, 2010

۞ ကရင့္ရိုးရာ ျခည္ျဖဴဖြဲ႔ပြဲ (သို႔မဟုတ္) လက္ခ်ည္ပြဲ ۞ (အပိုင္း ၂)

ျခည္ျဖဴဖြဲ႕ပြဲ က်င္းပျခင္း

     ျခည္ျဖဴဖြဲ႕မဂၤလာ (သို႔) ဝါေခါင္ျခည္ျဖဴဖြဲ႕ပြဲ (သို႔) လက္ခ်ည္ပြဲက်င္းပရာတြင္ လိုက္နာရမည့္စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ားရွိေလရာ ဦးေဆာင္သူ၊ ပါဝင္သူႏွင့္ ပါဝင္ရမည့္ဝတၳဳပစၥည္းအမယ္မ်ားအေပၚ သတ္မွတ္ထား
သည္မ်ား အသီးသီးရွိၾကပါသည္။

     အေျခခံအားျဖင့္ ပြဲေတာ္ကိုပါဝင္ဆင္ႏြဲမည့္သူအားလံုးသည္ ရိုးရာဝတ္စံုကိုအျပည့္အစံု ဆင္ယင္ၾကရပါ
သည္။ မဂၤလာပြဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း မဂၤလာရွိသူ (ျပည့္စံုသူ) မ်ားကဦးေဆာင္ၾကရရာ၌ ဦးေဆာင္သူ
ဘိုးဘြား သို႔မဟုတ္ လူႀကီးသူမစံုတြဲမ်ားသည္ ပထမအိမ္ေထာင္ျဖစ္ရၿပီး ၾကင္ယာစံု (လင္စံု မယားစံု) ျဖစ္
ရပါသည္။ ပြဲေတာ္အခမ္းအနားက်င္းပရတြင္ အသံုးျပဳရေသာ ေဒါင္းလန္း(လင္ပန္း သို႔မဟုတ္ ၾကာကလာပ္
သကဲသို႔ျပဳလုပ္ထားေသာ သစ္သားဘန္း) ကိုလည္း မိစံုဖစံုကာလသားသမီးမ်ားမွ က်ားမစံုတြဲ၍ကိုင္တြယ္ခ်ီ
မၾကရပါသည္။


     အခမ္းအနားတြင္အသံုးျပဳမည့္ ေဒါင္းလန္းထဲတြင္လည္း အဓိပၸါယ္ကိုယ္စီေဆာင္ေသာ ဝတၳဳပစၥည္းခုႏွစ္
မ်ိဳးကို မပါမျဖစ္ျပင္ဆင္ထည့္သြင္းၾကရပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ -

(၁) ျခည္ျဖဴသံုးခင္စု          ၇ ေခ်ာင္း (ခုႏွစ္ပိုင္း)
(၂) ထမင္းဆုပ္                ၇ ဆုပ္
(၃) ေကာက္ညွင္းဖင္ခၽြန္    ၇ ထုပ္
(၄) ဌက္ေပ်ာသီးျပဳတ္       ၇ လံုး
(၅) ပန္း (ဖဝ့္ဝီ.)              ၇ ခက္
(၆) ၾကံ                         ၇ ပိုင္း
(၇) ေရၾကည္ေအး            ၁ ခြက္

တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

     ျခည္ျဖဴဖြဲ႕ပြဲက်င္းပေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ပြဲေတာ္က်င္းပမည့္ရက္မတိုင္မီတစ္ရက္ (ဝါေခါင္လဆန္း ၁ ရက္
မွ ၁၄ ရက္ေန႔အတြင္း) အလိုတြင္ ျခည္ျဖဴဖြဲ႕ပြဲကိုဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳေသာ ၾကင္ယာစံုတြဲအဖိုးအဖြားတို႔က
သတ္မွတ္ထားေသာအိမ္ေလွခါးမႀကီးအား ေယာက္မျဖင့္ညင္သာစြာရိုက္ခတ္ၿပီး သားသမီးေျမးျမစ္မ်ား၏
ဝိဥာဥ္လိပ္ျပာကိုေခၚယူေသာ ရြတ္ဆိုျခင္းကိုျပဳလုပ္ရပါသည္။ အဓိပၸါယ္အက်ဥ္းမွာ -

“သားသမီးေျမးျမစ္ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းအားလံုး၏ ဝိဥာဥ္လိပ္ျပာမ်ား မေကာင္းေသာမေနအပ္ေသာေနရာမ်ား
တြင္မေနပဲ မိဘဘိုးဘြားေဆြမ်ိဳးေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္အတူ ဤအိမ္မွာျပန္လာေနထိုင္ေစာင္ေရွာက္၍ ႀကီးေသာ
ခြန္အား၊ က်န္းမာခ်မ္းသာျခင္းတို႔ျဖင့္ျပည့္စံုကာ ဤေလွကားမႀကီးကဲ့သို႔ ေျဖာင့္မတ္ၾကပါ” ဟူ၍ျဖစ္သည္။

     ျခည္ျဖဴဖြဲ႕ပြဲျပဳလုပ္မည့္နံနက္တြင္ မဂၤလာေမာင္ႏွံအဘိုးအဘြားတို႔မွဦးေဆာင္၍ က်င္းပမည့္ေနရာသို႔ဦး
ေဆာင္လာၾကရပါသည္။ မဂၤလာေမာင္မယ္မ်ားက အသံုးျပဳမည့္အေဆာင္အေယာင္ဝတၳဳပစၥည္းမ်ားထည့္
ထားေသာ ေဒါင္းလန္းမ်ားကိုကိုင္ေဆာင္စီတန္းလိုက္ပါလာၾကၿပီး ျခည္ျဖဴဖြဲ႕မည့္ေနရာတြင္ ခင္းက်င္းေနရာ
ယူၾကရပါသည္။ ထို႔ေနာက္ မဂၤလာအဘိုးအဘြားမ်ားမွေန၍ေယာက္မျဖင့္ေဒါင္းလန္းနံေဘးကို အသာအ
ယာရိုက္ခတ္ရင္း ယမန္ေန႔ကရြတ္ဆိုသကဲသို႔ရြတ္ဆိုကာ ၿပီးဆံုးပါက မဂၤလာေမာင္မယ္မ်ားအား“ဝိဥာဥ္
လိပ္ျပာအားလံုး စံုစံုညီညီျပန္ေရာက္လာၾကၿပီလား” ဟုေမး၍ “ေရာက္ၾကပါၿပီ” ဟုျပန္ေျဖၾကရပါသည္။
ဤသို႔ ေမးခြန္းကိုသံုးႀကိမ္ေမး၍ သံုးႀကိမ္ေျဖဆိုၿပီးၾကေသာအခါ အဘိုးအဘြားမ်ားက ေမာင္မယ္မ်ားအား
ျခည္ျဖဴဖြဲ႕ေပးျခင္းကို စတင္ၾကပါသည္။

     ျခည္ျဖဴဖြဲ႕ရာတြင္ ေရွးဦးစြာအဖြဲ႕ခံမည့္သူမွ လက္ဝါးမ်ားျဖန္႔ထားရၿပီး ဘိုးဘြားမ်ားကေဒါင္းလန္းအတြင္း
မွ ပစၥည္းတစ္ခုစီကို လက္ဖဝါးေပၚတြင္အထင္အရွားျမင္ေစရန္ တင္ရပါသည္။ ၿပီးေနာက္ အဘိုးအဘြားတို႔
က ျခည္ျဖဴကိုအလယ္တြင္ေရဆြတ္ကာ အဖြဲ႕ခံမည့္သူ၏လက္ေကာက္ဝတ္အထက္မွေအာက္သို႔ ခုႏွစ္ႀကိမ္
သပ္ခ်ၿပီး ေအာက္မွအထက္ဘက္သို႔ျခည္ျဖင့္သပ္တင္ရင္း ဝိဥာဥ္လိပ္ျပာကိုယ္တြင္ ျပန္လာေနထိုင္က်န္းမာ
ေစဖို႔ရာ ရြတ္ဆိုမႈျပဳရပါသည္။ ဆက္လက္၍ လက္ေကာက္ဝတ္တြင္ျခည္ကိုသံုးပတ္ပတ္ၿပီး အဆံုးတြင္သံုးခါ
ခ်ည္ျခင္းျဖင့္ျခည္ျဖဴႀကိဳးသံုးထံုးျဖစ္ေစကာ ပိုေနေသာျခည္စကို ေရတြင္ႏွစ္၍လက္ျဖင့္ဆိပ္ကာျဖတ္ပါသည္။

     ထို႔ေနာက္ ပိုေနေသာျခည္စႏွင့္အတူ လက္ဖဝါးေပၚတြင္တင္ထားေသာပစၥည္းမ်ားမွ တစ္မ်ိဳးလွ်င္အ
နည္းငယ္စီဖဲ့ယူကာ ျခည္ျဖဴဖြဲ႕ခံသူ၏ ဦးထိပ္သို႔တင္ေပးၿပီး ဝိဥာဥ္လိပ္ျပာကိုယ္ႏွင့္ျမဲျမံက်န္းမာခ်မ္းသာခြန္
အားႀကီး၍ ဤျခည္ျဖဴသကဲ့သို႔ဆံျဖဴသြားက်ိဳးသည္အထိ အသက္ရွည္အနာမဲ့ပါေစဟု အဘိုးအဘြားမ်ားမွ
ဆုေတာင္းေပးၾကရာ ျခည္ျဖဴဖြဲ႕ခံသူက ဦးထိပ္ပန္ဆင္သည္အေနျဖင့္ ေခတၱေနၿပီးမွ ဦးေခါင္းထက္မွပစၥည္း
မ်ားကိုလက္ျဖင့္ခံယူကာ ေဒါင္းလန္းအတြင္းသို႔ ျပန္ခ်ရပါသည္။

     ဤသို႔ျဖင့္ မဂၤလာေမာင္မယ္မ်ားအားျခည္ျဖဴဖြဲ႕ေပးၿပီးသည္ေနာက္ မဂၤလာေဒါင္းလန္းအတြင္းမွ ထမင္း
ဆုပ္၊ ေကာက္ညွင္းထုပ္ အစရွိေသာစားေသာက္စရာမ်ားကို အတူတကြေပ်ာ္ရႊင္စြာစားသံုးၾကၿပီး ျခည္ျဖဴဖြဲ႕
ပြဲ (လက္ခ်ည္ပြဲ) အထေျမာက္ရပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ဘိုးဘြားမ်ားကက်န္ရွိေနေသးေသာသူမ်ား(ပရိ
သတ္မ်ား) အားလံုးကုန္သည္အထိ ျခည္ျဖဴဖြဲ႕ေပးကာ ပြဲၿပီးေျမာက္ပါသည္။

     အထက္ကေဖၚျပခဲ့သည့္ ျခည္ျဖဴဖြဲ႕ပြဲအစီအစဥ္သည္ စံနမူနာပံုစံျဖစ္၍ ေနရာေဒသကိုလိုက္ကာ ကြဲျပား
ျခားနားမႈမ်ား အနည္းအက်ဥ္းရွိတတ္ပါသည္။ ယခင္က ေက်းရြာမ်ားတြင္ ျခည္ျဖဴဖြဲ႕ဖို႔ရန္ အိမ္တိုင္းလိုလို
ေဒါင္းလန္း (စေကာ၊ လင္ပန္း) မ်ားရွိၾကၿပီး ဝိဥာဥ္လိပ္ျပာေခၚရန္အတြက္လည္း အဆစ္ ၇ ဆစ္ပါေသာဝါး
သို႔မဟုတ္ တစ္ရပ္ခန္႔ရွည္၍ အဖ်ားတြင္ ၇ ျခမ္းခြဲၿပီးခၽြန္ထားေသာဝါးမ်ားကို ထည့္သြင္းအသံုးျပဳၾကသည္
မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ၄င္းျပင္ လိပ္ျပာေခၚရြတ္ဆိုျခင္းႏွင့္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးၾကရာတြင္လည္း ဆု
ေတာင္းေပးသူဘိုးဘြားတို႔က တတ္ကၽြမ္းလ်င္တတ္ကၽြမ္းသလို အသံေနအသံထားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သာ
မန္ထက္ခ်ဲ႕ထြင္၍ ရွည္လ်ားစြာေသာ္လည္းေကာင္း ရြတ္ဆိုျခင္းမ်ားျပဳတတ္ၾကပါသည္။

     ျခည္ျဖဴဖြဲ႕ျခင္းမ်ားၿပီးေျမာက္ပါက စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားတည္ခင္းဧည့္ခံျခင္း၊ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲ
အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကိုက်င္းပျခင္းျဖင့္လည္း ျခည္ျဖဴဖြဲ႕ပြဲေန႔မ်ားတြင္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္ၾကေလ့ရွိပါသည္။

(ေဒါင္းလန္းမ်ားသယ္ယူလာၾကေသာ မဂၤလာေမာင္မယ္မ်ား)

(အပိုင္း ၃ သို႔ ဆက္ရန္)

မန္းကိုကို
၂၇၊ ၀၈၊ ၂၀၁၀

4 comments:

 1. အေသအျခာ အေသးစိတ္ (ရြတ္ဆိုတဲ့ စာသားက အစ) မူရင္း ကရင္ဘာသာ ေရာ ျမန္မာလိုဘာသာျပန္ပါ ေရးေပးပါ။ ကရင္လူမ်ိဳး ဆိုရာမွာ စေကာကရင္၊ ပိုးကရင္ စၿပီး ေဂဘား၊ ေဂခို၊ ရင္းတလဲ၊ ဘြယ္၊ စတဲ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကရင္မ်ိဳးႏြယ္ စုမ်ားရဲ႕ ျခည္ျဖဴဖြဲ႕ ဓေလ့ ကြဲျပားပုံ ေရးေပးပါ။ ရည္ညႊန္းစာ နဲ႕ ကိုးကားတဲ့ စာအုပ္စာတမ္း ထည့္ေပးပါ။ ဓါတ္ပုံနဲ႕ အေထာက္အထား ပါႏိုင္သမွ်ပါေအာင္ထည့္ေပးပါ။ ေနာင္မွတ္စု အျဖစ္ အမ်ားသူငွာ စနစ္တက် သိမ္း ႏိုင္ေအာင္ လို႕ ေရးေပးပါ။ တန္ဖိုးထား ၿပီးသိမ္းမွာပါ။

  ReplyDelete
 2. MA တို႔ Phd ဘြဲ႕တို႔ေပးရင္ ေရးေပးမယ္၊
  ဖဒိုဆိုတဲ့ ကရင့္အုန္းပင္တက္လက္မွတ္ေလာက္နဲ႔ ဘယ္ရမလဲဗ် :-)

  ကိုယ့္ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြလည္း ကိုယ္ျပန္ၾကည့္ပါအံုး Datuk ရယ္၊ ဆိတ္ေခါင္း ဆင္နင္းတာထက္ဆိုးမယ့္ သေဘာရွိတယ္။ ရွိတဲ့ဥာဏ္တစ္ထြာတစ္မိုက္နဲ႔ စာအုပ္စာတန္းလက္တဖ်စ္စာေတြကို သံုးၿပီးေရးထားရတာ။ ေနာက္ဆံုးပို႔စ္ (အပိုင္း ၃) က်ရင္ေတာ့ မွီးျငမ္းစာအုပ္စာရင္းနဲ႔ အျခားမွတ္ခ်က္ေတြ ေရးေပးပါ့မယ္။ ရြတ္ဆိုတဲ့စာသား အတိုခ်ဳပ္လည္း ပါမွာပါ။

  ေနာက္ဆံုးေျပာခ်င္တာကေတာ့ မ်ိဳးႏြယ္စုအားလံုးအတြက္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြပါမယ့္ ဟာမ်ိဳးကိုေတာ့ ေနာင္မွပဲသုေတသနလုပ္ စာအုပ္ထုတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားသြားပါရေစ။ ေနာက္ထပ္ လက္ခ်ည္ပြဲႏွစ္မ်ိဳးအပါအဝင္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲ၊ ရိုးရာတူရိယာ၊ သမိုင္း စသည္ျဖင့္ အားလံုးပါေအာင္လည္း ႀကိဳးစားသြားဖို႔ စိတ္ကူးထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၅-၁၀ ႏွစ္စသည္ျဖင့္ ၾကာႏိုင္ပါတယ္။ အႏွစ္ ၂-၃၀ လည္း ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ လုပ္ျဖစ္ေအာင္ေတာ့ လုပ္သြားပါ့မယ္။

  အေႏွာင့္အယွက္ေရာ အခက္အခဲပါ အမ်ားႀကီးရွိတယ္ဆိုတာလည္း နားလည္ေပးဖို႔ေတာ့ စကားပလႅင္ခံထားလိုပါတယ္။ ေလေပါမယ့္သူေတြထက္ လက္ေတြ႕လုပ္မယ့္သူေတြမ်ားလာရင္ေတာ့ အရာအားလံုးလိုလို ျမန္သြားႏိုင္ပါတယ္။

  ReplyDelete
 3. ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ပဒို.. :-)။ ၾကာခ်င္သေလာက္ ၾကာပါေစ၊ လာမယ္ဆိုရင္ၿပီး ေရာ။ MA တို႕ Phd ဘြဲ႕ ေတြ လိုခ်င္လို႕လား ေရႊႏိုင္ငံ ဆီသြား။ အလြယ္ေလး။ က်ေနာ္ ျမန္မာျပည္က AP တေယာက္ ရ႕ဲ Phd ဘြဲ႕ယူစာတမ္း Thesis တစိတ္တပိုင္းေရးေပးဘူးတယ္။ သေဘာတရားကိုေျပာတာပါ။ အေျခအေနအရ ၁၀ တန္း မေအာင္ခဲ့တဲ့ က်ေနာ့္ရဲ႕ ဆရာေတြလဲရွိတယ္။ က်ေနာ့္ရဲ႕ေတာင္းဆိုမွူက ဆႏၵအရပါ။ ခက္ခဲမွုအမ်ားႀကီးရွိတယ္ဆိုတာ ေျပာစရာမလိုပဲသိပါတယ္။ Anthropology ကိုစိတ္၀င္စားလြန္းလို႕ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ၊ လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ ပဒို႕ ကို ေတာင္းဆုိတာပါ။ ေရးေပးပါေနာ္ ေနာ္။ :))

  ReplyDelete
 4. ဗဟုသုတမ်ားစြာပါပဲ

  ReplyDelete