ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Thursday, August 19, 2010

□ မဲမေပးေရး လႈပ္ရွားမႈ □


   ျမန္မာျပည္သူျပည္သား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား ခင္ဗ်ား၊

   မၾကာခင္မွာ ျမန္မာျပည္ရဲ့ေရွ႕ေရး လမ္းခ်ိဳးတစ္ခုကို ေရာက္လာေတာ့မွာျဖစ္ပါ တယ္။ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ရဲ့
အနာဂါတ္အေရးကို သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာေပးမယ့္ အခ်ိဳးအေကြ႕တစ္ခုျဖစ္လို႔ သတိထားၿပီး အခ်ိန္လည္း
နည္းနည္းေပး စဥ္းစားၾကေစခ်င္ပါ တယ္။ အထူးသျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားရဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ -

 မိမိသားစဥ္ေျမးဆက္နဲ႔ ႏိုင္ငံရဲ့အနာဂါတ္အေပၚ သက္ေရာက္ေစပါလိမ့္မယ္၊
 ကမၻာမွာလည္း ဆင့္ကဲသက္ေရာက္မႈေတြ ရွိေစပါလိမ့္မယ္၊

  ျမန္မာျပည္ရဲ့အစဥ္အလာကိုၾကည့္ရင္ -

 စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းမႈ ၂ ႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကေန ယခုအခါမွာ အရပ္ဝတ္စစ္သားမ်ား
    အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအသြင္ကို ဒုတိယအႀကိမ္ထပ္ေျပာင္းဖို႔ ႀကိဳး စားေနပါတယ္။
 ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ လမ္းခ်ိဳးတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ ျပည္သူေတြရဲ့ ဆႏၵနဲ႔ေရြးခ်ယ္မႈဟာ အရာ
    မထင္ခဲ့ပါဘူး။
 ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒဆႏၵခံယူပြဲမွာ ျပည္တြင္းသာမက ကမၻာတစ္ဝွမ္းကပါ မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္
    တဲ့၊ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ေထာက္ခံမႈအခ်ိဳးအစား ထြက္ေပၚလာခဲ့တာမို႔ မဲဘယ္လိုထည့္ထည့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵအတိုင္း
    ျဖစ္မလာႏိုင္တာထင္ရွားပါတယ္။

  ကမၻာကိုၾကည့္ျပန္ရင္ -

 မဲေပးေရြးခ်ယ္မႈနည္းလမ္းကိုအသံုးျပဳတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟာ ျပည္သူအမ်ားစုအက်ိဳးကို ရည္ရြယ္တဲ့
    စနစ္ျဖစ္ၿပီး စည္းကမ္းရွိၾကရပါတယ္၊ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာဒီမိုကေရစီဆိုတဲ့အေခၚအေဝၚ မရွိပါဘူး။
 ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပတာဟာ ျပည္သူေတြကသူတို႔ကိုယ္စား ႏိုင္ငံကိုစီမံခန္႔ခဲြေပးဖို႔
    သေဘာတူလက္ခံတဲ့သူေတြကို ေရြးခ်ယ္တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္သာျဖစ္ပါတယ္။
 ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားဟာ အမ်ားနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ အဓိကမဲေပးၾကသူ
    ျပည္သူေတြနဲ႔ ကမၻာကယံုၾကည္လက္ခံတဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို အသံုးျပဳရပါတယ္။

  ဒီေတာ့ ရလဒ္အေနနဲ႔ အတိုခ်ဳပ္ေကာက္ခ်က္ဆြဲရရင္ -

 မၾကာခင္မွာက်င္းပမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ တရားမွ်တမႈ၊ ေစတနာမွန္ကန္မႈ၊ အမ်ားအက်ိဳးေရွ႕ရႈမႈနဲ႔
    အမ်ားလက္ခံႏိုင္မႈေတြ ကင္းေဝးေနတာကို ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။
 အခုက်င္းပမယ့္ ျမန္မာျပည္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ဘယ္စံႏႈန္းနဲ႔မွတိုင္းတာလို႔အံမဝင္ႏိုင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ
    လမ္းေၾကာင္းအမည္ခံ အတုအေယာင္လုပ္ငန္းစဥ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။
 လူအမ်ားမသိနားမလည္မႈ၊ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားအေပၚ တမင္တကာရည္ရြယ္အျမတ္ထုတ္ၿပီး အာဏာကို
    မတရားဆက္္လက္ဆုပ္ကိုင္ဖို႔ႀကိဳးပမ္းတဲ့ လုပ္ရပ္တစ္ခုသာျဖစ္ပါတယ္။
 ျပည့္သူ႔ဝန္ထမ္းေတြဟာ ျပည္သူေတြအတြက္သာ အလုပ္အေႂကြးျပဳေပးဆပ္ ၾကရမွာျဖစ္ၿပီး ဥပေဒ
    အထက္၊ ျပည္သူေတြအထက္မွာ ရွိမေနသင့္ပါဘူး။
 ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအားလံုးရဲ့ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲ
    နဲ႔ လုပ္ေဆာင္မႈေတြမေပၚေပါက္မခ်င္း မဲမထည့္ပဲ အစဥ္တစိုက္အၾကမ္းမဖက္ ဆက္လက္ေတာင္းဆို
    သြားၾကသင့္ပါတယ္။

   ဘယ္လိုပဲဆိုဆို ကိုယ့္ၾကမၼာကို အဆံုးအျဖတ္ေပးဖို႔ရာမွာေတာ့ ျမန္မာျပည္သူျပည္ သားေတြရဲ့ လက္ထဲ
မွာသာက်ေရာက္ေနပါတယ္။ လက္နက္၊ လုပ္ႏိုင္ခြင့္ေတြနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြေအာက္မွာ ဆန္႔က်င္အာခံဖို႔
နည္းလမ္းမရွိလွေပမယ့္ ျမန္မာျပည္အတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းအက်ိဳးျပဳမယ့္ အားထုတ္ႏိုင္မႈအခ်ိဳ႕ကို
တင္ျပရရင္ေတာ့ -

ႏိုင္ငံရပ္ျခားေရာက္ရွိေနသူမ်ားကေန ျမန္မာျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့သူမ်ားဆီ တယ္လီဖုန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္
    မဲဘာေၾကာင့္မထည့္သင့္သလဲဆိုတာ အေၾကာင္းၾကားေဆြးေႏြးရွင္းျပျခင္း - (ေသာင္းသိန္းမကရွိတဲ့
    ဖုန္းေတြကို ပိတ္ပင္တားဆီးေႏွာင့္ယွက္လို႔ မရႏိုင္ပါဘူး) - No Vote Phone Campaign

ျပည္တြင္းျပည္ပကျပည္သူေတြအားလံုး မဲမထည့္ေရးနဲ႔ အျခားႏိုင္ငံေရးလက္ ကမ္းစာေစာင္ေတြကို
    တတ္စြမ္းသေလာက္ရိုက္ႏွိပ္ေဝဌျခင္း - Leaflet Campaign

ျပည္တြင္းမွျပည္သူမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာမသမာမႈသတင္းမ်ားကို အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔တကြ
    သတင္း႒ာနမ်ားဆီေပးပို႔ၿပီး ဝိုင္းဝန္းေဖၚထုတ္ေပးျခင္း - Citizen Reporter Campaign
    တို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။

   ႏိုင္ငံေရးမွာ “လ” ပိုင္းအခ်ိန္ဆိုတာဟာ အင္မတန္တိုေတာင္းလွပါတယ္။ အခုျပဳလုပ္မယ့္ေရြးေကာက္ပြဲ
ဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ ခရီးတစ္ေထာက္သာျဖစ္ေပမယ့္ ေျပာဆိုျငင္းခံုေနၾကဖို႔ အခ်ိန္မရွိတာ
ေၾကာင့္ အျမန္ဆံုးကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်ၿပီး လႈပ္ရွားလုပ္ကိုင္ၾကဖို႔ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းလိုပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ တာဝန္သိသူသာ တာဝန္ရွိပါတယ္၊ ေရြးခ်ယ္မႈဟာ စာဖတ္သူအေပၚမွာသာ မူတည္တာမို႔ ….

ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုျမတ္ႏိုးၿပီး ျပည္သူ႔အင္အားကို ယံုၾကည္တဲ့၊

ျမန္မာျပည္သားတစ္ဦး
၁၆၊ ၀၈၊ ၂၀၁၀


 ပါဝင္ဆင္ႏြဲၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ား၊
- http://www.thuriya.org/disscult/index.htm
- http://www.niknayman-niknayman.co.cc/2010/08/blog-post_19.html
- http://freedom-emotions.blogspot.com/2010/08/blog-post_19.html
- http://hittai.net/?show=rm&fileid=14&t=home17&id=17
- http://knljapan.blogspot.com/2010/08/blog-post_18.html

 အေပၚက လႈပ္ရွားမႈအတြက္ လက္လွမ္းမွီသမွ်နဲ႔ ဘေလာ့၊ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေတြမွာ လိုလိုလားလား
ဆက္သြယ္ဖို႔ရာ အီးေမးလ္ထည့္ထားသူေတြကိုသာ ေပးပို႔ႏိုင္ခဲပါတယ္။ လက္ခံရရွိျခင္းမရွိေသးတဲ့
အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြမ်ားကိုလည္း ပါဝင္ဆင္ႏြဲၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

No comments:

Post a Comment