ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Thursday, August 26, 2010

۞ ကရင့္ရိုးရာ ျခည္ျဖဴဖြဲ႔ပြဲ (သို႔မဟုတ္) လက္ခ်ည္ပြဲ ۞ (အပိုင္း ၂)

ျခည္ျဖဴဖြဲ႕ပြဲ က်င္းပျခင္း

     ျခည္ျဖဴဖြဲ႕မဂၤလာ (သို႔) ဝါေခါင္ျခည္ျဖဴဖြဲ႕ပြဲ (သို႔) လက္ခ်ည္ပြဲက်င္းပရာတြင္ လိုက္နာရမည့္စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ားရွိေလရာ ဦးေဆာင္သူ၊ ပါဝင္သူႏွင့္ ပါဝင္ရမည့္ဝတၳဳပစၥည္းအမယ္မ်ားအေပၚ သတ္မွတ္ထား
သည္မ်ား အသီးသီးရွိၾကပါသည္။

     အေျခခံအားျဖင့္ ပြဲေတာ္ကိုပါဝင္ဆင္ႏြဲမည့္သူအားလံုးသည္ ရိုးရာဝတ္စံုကိုအျပည့္အစံု ဆင္ယင္ၾကရပါ
သည္။ မဂၤလာပြဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း မဂၤလာရွိသူ (ျပည့္စံုသူ) မ်ားကဦးေဆာင္ၾကရရာ၌ ဦးေဆာင္သူ
ဘိုးဘြား သို႔မဟုတ္ လူႀကီးသူမစံုတြဲမ်ားသည္ ပထမအိမ္ေထာင္ျဖစ္ရၿပီး ၾကင္ယာစံု (လင္စံု မယားစံု) ျဖစ္
ရပါသည္။ ပြဲေတာ္အခမ္းအနားက်င္းပရတြင္ အသံုးျပဳရေသာ ေဒါင္းလန္း(လင္ပန္း သို႔မဟုတ္ ၾကာကလာပ္
သကဲသို႔ျပဳလုပ္ထားေသာ သစ္သားဘန္း) ကိုလည္း မိစံုဖစံုကာလသားသမီးမ်ားမွ က်ားမစံုတြဲ၍ကိုင္တြယ္ခ်ီ
မၾကရပါသည္။

Sunday, August 22, 2010

♥ ကရင့္ရိုးရာ ျခည္ျဖဴဖြဲ႔ပြဲ (သို႔မဟုတ္) လက္ခ်ည္ပြဲ ♥ (အပိုင္း ၁)

     ကမၻာေပၚရွိလူမ်ိဳးတိုင္းဝယ္ ထင္ရွားေသာဝိေသသအမွတ္အသား၊ သမိုင္းႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္
အလာမ်ားရွိၾကေလရာ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားတြင္ ဝါေခါင္ျခည္ျဖဴဖြဲ႕ပြဲ (သို႔) ျခည္ျဖဴဖြဲ႕မဂၤလာ (သို႔) လက္ခ်ည္ပြဲ
သည္ ထင္ရွားေသာ၊ အေရးႀကီးေသာရိုးရာဓေလ့တစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။

     လက္ခ်ည္ျခင္းတြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာအနက္အဓိပၸါယ္မ်ား ပါရွိရည္သန္သည့္အျပင္ အမ်ိဳးအစားအားျဖင့္
လည္း သံုးမ်ိဳးသံုးစား ခြဲျခားထားရွိပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ -

Thursday, August 19, 2010

□ မဲမေပးေရး လႈပ္ရွားမႈ □


   ျမန္မာျပည္သူျပည္သား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား ခင္ဗ်ား၊

   မၾကာခင္မွာ ျမန္မာျပည္ရဲ့ေရွ႕ေရး လမ္းခ်ိဳးတစ္ခုကို ေရာက္လာေတာ့မွာျဖစ္ပါ တယ္။ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ရဲ့
အနာဂါတ္အေရးကို သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာေပးမယ့္ အခ်ိဳးအေကြ႕တစ္ခုျဖစ္လို႔ သတိထားၿပီး အခ်ိန္လည္း
နည္းနည္းေပး စဥ္းစားၾကေစခ်င္ပါ တယ္။ အထူးသျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားရဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ -

 မိမိသားစဥ္ေျမးဆက္နဲ႔ ႏိုင္ငံရဲ့အနာဂါတ္အေပၚ သက္ေရာက္ေစပါလိမ့္မယ္၊
 ကမၻာမွာလည္း ဆင့္ကဲသက္ေရာက္မႈေတြ ရွိေစပါလိမ့္မယ္၊

Saturday, August 14, 2010

ကူးေရးထားမိတဲ့ စာတစ္ပိုဒ္၊

   လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္ေလာက္က ဆရာေဖျမင့္ရဲ့ “စနစ္တက် ေလ့က်င့္တည္ေဆာက္ထားေသာ စိတ္၏
စြမ္းအားမ်ား” ဆိုတဲ့စာအုပ္ကေလးထဲက ကူးေရးမွတ္ထားတာကို ျပန္ေဝမွ်လိုက္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈ
ကို လိုလားေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသူေတြ အားလံုးအတြက္ အင္အားတစ္ရပ္ေပးႏိုင္တယ္ဆိုတာ ယံုၾကည္မိလို႔
သတိေလ်ာ့ေနသူေတြကို ႏိႉးဆြေပးတယ္လို႔ယူဆရင္လည္း ရႏိုင္ပါတယ္။

       အခြင့္အေရး

Thursday, August 12, 2010

ထိုင္မလား၊ ထမလား၊ သြားမလား

အားလည္းနာတယ္၊ ခင္လည္းခင္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ အခ်ိန္လည္းမရွိျပန္ဘူး။
ေအာက္မွာ ပို႔စ္အသစ္ရဲ့လင့္ကေလး ထည့္ေပးထားပါတယ္။ အန္ထုတ္ထားတဲ့ စာကေလးတစ္စုပါ။
စိတ္ဆႏၵမ်ားရွိရင္ သြားေရာက္ဖတ္ရႈႏိုင္ၾကပါတယ္။

http://www.kicnews.org/?p=3466

တစ္ခါခါမွာေတာ့ ထိုင္ေနတာပိုေကာင္းပါတယ္။
မန္းကိုကို
၁၂၊ ၀၈၊ ၁၀