ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Saturday, July 31, 2010

မဟူရာက်ိန္စာ အလြန္၊“ေ႐ႊမည္း”
“အမည္းေရာင္ေသြး”
ဘယ္လိုပင္ တင္စားေစ လိုရင္းကေတာ့ “ေရနံ” ပင္။
ဤမွ်ေလာက္ တင္စားရေအာင္ ဘာေတြမ်ား ထူးျခားသနည္း။

ယေန႔ လူအမ်ား မကင္းနိုင္ၾကသည့္ ပလပ္စတစ္မွစ၍ အလွကုန္ႏွင့္ ေလာင္စာဆီမ်ားအလယ္၊
လမ္းခင္းကတၱရာအဆံုး ေရနံမွထြက္ေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳေနၾကရေလသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ဝန္းက်င္မွ စတင္၍ အမ်ားအျပားထုတ္ယူ သံုးစြဲခဲ့ၾကေသာ ေရနံသည္
လူတို႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝအတြင္း အလြန္နက္ရိႉင္းစြာ ထိုးေဖါက္ေနရာယူထားေပသည္။

ေမးစရာ ျဖစ္လာသည္မွာ လူသားတို႔သည္ ယေန႔စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားအတြက္ အဓိကေက်ာ
ေထာက္ေနာက္ခံျဖစ္သည့္ ေရနံကို မူးယစ္ေဆးဝါးသကဲ့သို႔ စြဲမက္ေနၾကၿပီေလာ၊ ေရနံအေပၚ
မွီခိုအားထားမႈမ်ား အလြန္အကၽြံျဖစ္ေနမႈေၾကာင့္ ေရနံမရွိလ်င္ မည္ကဲ့သို႔ စခန္းသြားၾကမည္လဲ
ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ေမးခြန္းထုတ္ရေလာက္ေအာင္ပင္ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားကလည္း ရွိပါသည္။
ေရနံသည္ လူသားတို႔အတြက္ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ႏွင့္ အေထာက္အကူ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္း
မ်ားထုတ္လုပ္ဖို႔ရာ အလြန္တန္ဖိုးရွိေသာ္ျငားလည္း ျပန္လည္အစားထိုး၍ရေသာ၊ လည္ပတ္သံုးစြဲ
၍ရေသာ အရင္းအျမစ္တစ္ခု မဟုတ္ပါ။ အခ်ိန္တန္လ်င္ ကုန္ခန္းသြားမည္သာ ျဖစ္သည္။ မကုန္
ခန္းပဲ အေရအတြက္ တိုးတက္လာမည္ကေတာ့ လူသားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေရွ႕တြင္ပိုမို
တိုးပြားလာမည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ထိုးကာ လူသားတို႔၏ လက္ရွိစြမ္းအင္သံုးစြဲမႈဆိုင္ရာ အမူ
အက်င့္မ်ားကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္လာပါသည္။

ေရနံႏွင့္ပတ္သက္၍ အနည္းငယ္ ျပန္ၾကည့္ၾကပါက လူသားတို႔အတြက္ အက်ိဳးမ်ားစြာ ေဆာင္
ၾကဥ္းေပးခဲ့သလို ဆိုးက်ိဳးမ်ားစြာကိုလည္း ေပးခဲ့သည္မွာ က်ိန္စာတစ္မ်ိဳးဟု ခိုင္းႏႈိုင္းလ်င္ပင္
ရေကာင္းေပသည္။ လတ္တေလာ မကၠဆီကို ပင္လယ္ေကြ႕တြင္ျဖစ္ပြားေနေသာ ကမ္းလြန္ေရ
နံတြင္း ပ်က္စီးယိုဖိတ္မႈေၾကာင့္ လူႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ႀကီးမားေသာ ထိခိုက္ဆံုး
ရံႉးမႈမ်ား ျဖစ္ေနေစျခင္းက မ်က္ျမင္ဒိ႒ပင္ျဖစ္သည္။ မေဝးလွေသာ အီရတ္ - ကူဝိတ္စစ္ပြဲႏွင့္
အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ပါဝင္လာမႈတို႔သည္လည္း ေရနံေၾကာင့္ပင္။ ယေန႔ ဆူဒန္ႏိုင္ငံ ဒါဖါေဒသတြင္
လူမ်ိဳးစုမ်ားအား မ်ိဳးျဖဳတ္ေမာင္းထုတ္ေနျခင္းသည္လည္း အလားအလာေကာင္းေသာ ေရနံ
ေၾကာမ်ားအတြက္ ပါဝင္သည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေပသည္။ မတူညီေသာ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာႏွင့္ ယဥ္
ေက်းမႈမ်ား ဤျပႆနာအၾကား ဝင္လာေသာအခါ မီးေလာင္ရာေလပင့္သလို ပဋိပကၡမ်ား အဆံုး
မသတ္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္တည္လာၾကဖို႔ရာ အေၾကာင္းရင္းခံတစ္ခု ျဖစ္လာေတာ့သည္။

လူသိမ်ားသူ ဘူမိသိပၸံပညာရွင္ “Marion King Hubbert” စတင္အသံုးျပဳခဲ့ေသာ “peak oil
theory” ကိုမွီ၍ အဆိုျပဳထားခ်က္တစ္ခုကို ၾကည့္ပါက ေရနံရွာေဖြေတြ႕ရွိ ထုတ္လုပ္မႈသည္ ၂၀၁၀
ဝန္းက်င္ေလာက္တြင္ အျမင့္ဆံုးေရာက္လိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္တျဖည္းျဖည္း က်ဆင္းသြား
လိမ့္မည္ ဟုဆိုသည္။ ေရနံသိုက္မ်ား ထပ္ေတြ႕မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္မ်ား အေကာင္အထည္
ေပၚလာႏိုင္ေသာ္လည္း လက္ရွိအေနအထားထက္ ပို၍ျမင့္မားေသာေရနံထုတ္လုပ္မႈမ်ား ရွိလာ
ေတာ့မည္မဟုတ္ပဲ အက်ဖက္သို႔သာ ဦးတည္သြားမည္ဟု သတိေပးထားသည္။

သူ၏အဆိုကို ေထာက္ခံမည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားလည္း ရွိေပသည္။ ကမၻာ့အႀကီးမားဆံုး ေရနံ
သိုက္ႀကီမ်ားတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္သည့္ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံ ကမ္းလြန္ေရနံသိုက္အခ်ိဳ႕၊ အေမရိကန္
ႏိုင္ငံ တကၠဆက္ျပည္နယ္ဝန္းက်င္မွ ေရနံသိုက္မ်ား၊ ယေန႔ အဇာဘိုင္ဂ်န္ႏိုင္ငံ ဘာကူေဒသတြင္
ထြက္ရွိခဲ့ေသာ ေရနံမ်ားသည္ ထြက္ရွိရာေဒသကို အလြန္စည္ကားတိုးတက္ေသာ ေနရာမ်ား
အျဖစ္ ေထာက္ကူျဖစ္ထြန္းေစခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္တြင္မူ ေရနံမ်ား ခန္းေျခာက္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္
သည္။ ေရနံတူးစင္ႏွင့္ အျခားပ်က္စီးယိုယြင္းေနေသာ အေဆာက္အဦမ်ားက တေစၦမ်ားႏွယ္ တန္
ဆာဆင္က်န္ရစ္ ေနၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ေရနံတစ္မ်ိဳးတည္းဟုဆိုလ်င္ ျပည့္စံုမည္မဟုတ္ပါ။ အေပါင္းအပါမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာက္
မီးေသြးႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕တို႔သည္လည္း စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ရန္ႏွင့္ အျခား လူသားအသံုးအ
ေဆာင္မ်ားအတြက္ ရွာေဖြထုတ္ယူ သံုးစြဲေနၾကသည္ျဖစ္၍ တခ်ိန္တြင္ ကုန္ဆံုးသြားၾကမည္သာ
ျဖစ္သည္ကို သတိခ်ပ္ၾကရေပမည္။

ျပႆနာမွာ ဤမွ်ေလာက္ အေရးပါေသာကိစၥရပ္ႀကီးကို လူအမ်ား သတိမမူမိၾကသည္သာမက
တာဝန္ရွိၾကေလေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရမ်ားကပါ ေပၚေပၚထင္ထင္ အေရးတယူလုပ္ေဆာင္လာ
ၾကဖို႔ ႏွာေစးေနၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ စြမ္းအင္အသံုးခ်မႈကို ဆင္ျခင္ရန္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ ေဆာ္ၾသရန္ ႏႈတ္ဆံြ႕ေနၾကသည္။ အေရးယူေဆာင္ရြက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မေဆာင္
ရြက္ၾကသည္ျဖစ္ေစ အနာဂါတ္တြင္ စြမ္းအင္ႏွင့္ အခ်ိဳ႕လူသံုးကုန္မ်ား၏ တန္ဖိုးသည္ ေခါင္မခိုက္
လ်င္ေသာ္မွ ျမင့္တက္လာၾကလိမ့္မည္ျဖစ္ရာ ယေန႔လူသားမ်ား၏ လူေနမႈဘဝကို အႀကီးအက်ယ္
သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာဦးမည္မွာေတာ့ အမွန္ပင္။

ေနာင္ အသံုးျပဳရာတြင္ ပင္မျဖစ္လာနိုင္သည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကို အျခားျပန္လည္အစားထိုးျဖည့္
ဆည္းႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ အနာဂါတ္အတြက္ အဓိကေသာ့ခ်က္
ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ယေန႔ ကမၻာတြင္ လူသိမ်ား၍ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အဓိကအစားထိုးစြမ္းအင္
အရင္းအျမစ္မ်ားမွာ -

၁။ (ေရလိႈင္းအား အပါအဝင္) ေရစြမ္းအား
၂။ ေလစြမ္းအား
၃။ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအား
၄။ ေျမေအာက္ အပူစြမ္းအား
၅။ အႏုျမဴစြမ္းအား
၆။ ဇီဝႏွင့္ အပင္ထြက္အရင္းအျမစ္မ်ား (ကိုအေျခခံေသာစြမ္းအင္) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ အခက္အခဲမ်ားမွာ - နည္းပညာ၊ ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္၊ ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ေနာက္ဆက္
တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေရဆိုလ်င္ ကမၻာ့လူဦးေရမ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ်
စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္လာမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း၊ ေဒသအခ်င္းခ်င္း အျငင္းပြားမႈမ်ား မ်ား
စြာၾကံဳေတြ႕လာရန္ရွိေနပါသည္။ အႏုျမဴစြမ္းအင္မွာလည္း နည္းပညာ၊ မေတာ္တဆ အႏၱရယ္ႏွင့္
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းသိုေလွာင္ေရး အခက္အခဲမ်ား ရွိၾကပါသည္။ အျခားစြမ္းအင္မ်ားမွာလည္း အနည္း
ဆံုး ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ ျမင့္မည့္အေနအထားမ်ား ရွိၾကပါသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ အနာဂါတ္တြင္ လူ
သားမ်ား၏ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးႏွင့္ လူေနမႈဘဝမ်ားသည္ ယခင္က ခက္ခဲခဲ့သည့္နည္းတူ
ဆက္လက္၍လည္း ခက္ခဲသည္ထက္ ခက္ခဲသြားရန္သာ ရွိသည္ျဖစ္သျဖင့္ ဥာဏ္သတိႏွင့္ယွဥ္
ေသာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား၊ ျပင္ဆင္မႈမ်ား လိုအပ္ေနၿပီဟူ၍ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ရန္သာ ရွိေပေတာ့
သည္။

ထိုမွ်ျဖင့္ မၿပီးေသးပါ။
ဤျဖစ္စဥ္မွ ျမန္မာျပည္သည္လည္း ကင္းလြတ္လိမ့္မည္ မဟုတ္သျဖင့္ ဆင္ျခင္ေတြးေတာၾကဖို႔ရန္
လိုအပ္လာပါသည္။ လတ္တေလာ ထြက္ရွိေနေသာ ေရနံ၊ ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕
စေသာ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ရံုသာမက
မိမိတို႔ ေနာင္သားေျမးမ်ားအတြက္လည္း သင့္ေတာ္သလို စီမံခ်န္ထားရစ္ ေပးခဲ့ၾက၍ ရႏိုင္ေသာ
အေျခအေနတြင္ ရွိေနပါေသးသည္။ ျပႆနာမွာ လူဦးေရႏွင့္ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ပိုင္ဆိုင္မႈ မမွ်
မတျဖစ္ေနသည့္ အိမ္နီးနားခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျမန္မာျပည္မွ လုပ္ကိုင္ႏိုင္
ခြင့္အာဏာကို ကိုင္စြဲထားေနၾကသူတို႔မွ ျပည္သူတို႔မခံစားရသည့္ ေရတိုအက်ိဳးအျမတ္မ်ားအတြက္
နိုင္ငံတြင္ရွိေနသည့္ စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားအပါအဝင္ သယံဇာတမ်ားကို လိုလိုလားလား လဲ
လွယ္လိုေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္သည္ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးမ်ားတြင္ ထာဝရ ရပ္တန္႔ေနမည္မဟုတ္ပဲ ေျပာင္းလဲတိုးတက္
ေနမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးကို အျပည့္အဝ လိုလားေသာ၊
တာဝန္ယူမႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္ဝေသာ အစိုးရမ်ိဳး တက္ေရာက္ရရွိလာခ်ိန္တြင္ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ား
အပါအဝင္ သယံဇာတမ်ား ခန္းေျခာက္ေနခဲ့ၿပီဆိုလ်င္ မိမိတို႔၏သားေျမး ေနာင္လာေနာက္သား
မ်ားအေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ စခန္းသြားၾကမည္ကို ဆင္ျခင္သင့္ၾကေပသည္။


မန္းကိုကို
၂၄၊ ၀၇၊ ၂၀၁၀

မွီးျငမ္း
- A Crude Awakening (DVD)
- 1500 by William Birnbauer, The Age

* ဟစ္တိုင္ http://hittai.net/?show=rm&fileid=17&t=home6&id=6 မွာလည္း သြားဖတ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။
* ဒီစာစုကို ဘယ္နာမည္ႀကီးသတင္း႒ာနမွ စိတ္မဝင္စားတာလည္း မွတ္တမ္းတင္ပါတယ္။

5 comments:

 1. ကမၻာႀကီးရဲ ့အနာဂတ္ဟာ တဘက္ကၾကည့္ရင္ အေကာင္းျမင္စရာ သိပ္မရွိဘူး ကုိမန္းကိုေရ..
  ေျပာခဲ့သလုိပဲ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ေတြက အကန္႔အသတ္ပဲရွိတယ္။ တဘက္က သုံးစြဲအားကုိ မေလ်ွာ့ခ်င္ၾကဘူး။
  ေရနံဆိုရင္ ဒီႏွစ္ထဲမွာ ေရနံသုိက္တခ်ဳိ ့ ထပ္ေတြ႔တယ္ဆုိေပမယ့္ တကယ္တမ္းမွာ ဒီေရနံေတြကို ေျမႀကီးေပၚေရာက္ေအာင္ စုပ္ထုတ္ဖို႔ ကုန္က်တဲ့ စရိတ္က ပုိပုိႀကီးလာတယ္။ supply နည္းလားပီး demandက က်မသြားေတာ့ အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္းကရတဲ့ စြမ္းအင္ဟာ ပုိပုိေစ်းႀကီးဖို႔ပဲ ရွိတယ္။ ဒီေတာ့ တေန႔တျခား နည္းလာတဲ့ သဘာ၀သံယံဇာတေတြကုိ လုၾကယက္ၾကရာကေန တုိက္ၾကခုိက္ၾကတာေတြ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္။

  ReplyDelete
 2. အဲ တဘက္မွာလည္း အေကာင္းျမင္ၾကည့္လုိ႔ရတာ ရွိႏုိင္မယ္ထင္တယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာ ကုိမန္းကို ေျပာတဲ့ renewable energy ျပန္အစားထုိး ျပန္လည္ပတ္သုံးစြဲႏုိင္တဲ့ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈေတြက အစိုးရေတြရဲ ့subsidy အိတ္စုိက္အမေတာ္ေၾကးမပါဘဲ အျမတ္မထြက္ႏုိင္ဘူး။ ေက်ာက္မီးေသြးတုိ႔၊ ေရနံတို႔သုံးပီး ထုတ္တဲ့စြမ္းအင္က ဒီအစားထုိးစြမ္းအင္ထက္ ေစ်းသက္သာေတာ့ အစားထုိးစြမ္းအင္ အတြက္က economic incentive မရွိဘူး။ ေရနံတုိ႔၊ ေက်ာက္မီးေသြးတို႔ေစ်းက အရမ္းႀကီးလာပီး အစားထုိးစြမ္းအင္ကုိသုံးတာက ေစ်းပုိသက္သာရင္ ဒီအစားထုိးစြမ္းအင္ အသုံးျပဳမႈမ်ားလာႏုိင္စရာ ရွိတယ္။ ကမၻာႀကီးက အဲ့ေလာက္ခံပါ့မလားဆုိတာပဲ ေမးစရာပါ :D
  တကယ္ေတာ့ စြမ္းအင္တင္မဟုတ္ပါဘူး။ အစားအစာေတြလည္း ပုိပုိေစ်းႀကီးလာမယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းေနၾကတာပဲ။ ပါးစပ္ေပါက္ေတြတုိးလာတယ္။ အာသီသေတြ ပုိျပင္းျပလာတယ္။ တဘက္မွာ ေကာက္ပဲသီးႏွံေစ်းေတြက နိမ့္လြန္းလို႔ ဘယ္သူမွ လယ္သမားမလုပ္ခ်င္ဘူး။ အာဖရိကမွာ တရုတ္တုိ႔၊ ကုိရီးယားတို႔က သူတို႔ food security အတြက္ ေျခလွမ္းသြက္သြက္လွမ္းေနတာေတြကိုသာၾကည့္။

  ReplyDelete
 3. တဘက္မွာ ကြ်န္ေတာ္မတင္မက်ျဖစ္ေနတာတခုရွိတယ္။ အဲဒါက ခုအေနာက္ႏုိင္ငံေတြမွာ အေမရိကန္တို႔၊ အဂၤလန္၊ ျပင္သစ္ စသျဖင့္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒီႏုိင္ငံေတြမွာ အ၀လြန္တဲ့လူေတြ ပုိပုိမ်ားလာေနတယ္၊ ဟုတ္တယ္မလား။ တခ်ဳိ ့ေလ့လာခ်က္အရဆုိရင္ ကမၻာမွာ အ၀လြန္တဲ့လူ အေရအတြက္ဟာ အစားအစာ မေလာက္မငစားရသူထက္ေတာင္ ပုိမ်ားတယ္ဆုိတယ္။ အေမရိကန္နဲ႔ အဂၤလန္မွာေတာ့ ဒါအမွန္ပဲဗ်။ ဒီေတာ့ ၀တဲ့လူေတြကို အခြန္ေကာက္ပီး ရတဲ့ ပုိက္ဆံကေန အစားအစာ ၀၀မစားရသူေတြကို ေထာက္ပံ့ရင္ မေကာင္းဘူးလားလုိ႔...

  ReplyDelete
 4. ဝတဲ့သူေတြဆီကေတာ့ အခြန္ေကာက္ဖို႔ မလုပ္လိုက္ပါနဲ႔ ဆရာရယ္၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြအတြက္ မီးခဲလက္ထဲထည့္ေပးသလို ျဖစ္ေနပါ့မယ္။ အစားအစာကေတာ့ ဟုတ္တယ္ဗ်၊ ဥပမာ ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ဆိုရင္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း လာလုပ္ဖို႔ႀကိဳးစားေနတာမ်ိဳးေတြ ေတြ႕လာရၿပီ။ ဒါ့ျပင္ ေနာင္ကိုစြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ေတြ ရွားသြားတဲ့အခါ ေျပာင္းဖူးက bio-diesel ထုတ္တာမ်ိဳးေတြလည္း နည္းတစ္နည္းမို႔ အစာေစ်းႏႈန္းေတြ ေခါင္ခိုက္လာႏိုင္တယ္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္စရိတ္ကလည္း တစ္က႑ေပါ့။ ေနာက္ၿပီး ကိုဝတုတ္ေျပာသလိုပဲ ေရနံ၊ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ေတြကို ပိုၿပီးနက္နက္တူးမွရလာတာေတြ၊ အရင္ကေရနံအက်ဲေတြတင္ထုတ္ရာက အခုေရနံအပ်စ္ေတြပါထုတ္၊ က်ဲေအာင္လုပ္ၿပီး သံုးလာၾကတာေတြ စသည္ျဖင့္ အေသးစိတ္ေတြက အမ်ားႀကီးဗ်။ ေဆာင္းပါးမို႔လို႔ အတိုခ်ဳပ္ေရးရတာနဲ႔ လူႀကိဳက္မ်ားမယ့္အရာလည္း မဟုတ္ပဲကိုးဗ်။ လူတစ္ခ်ိဳ႕ သတိကေလးမ်ား ဝင္လာရင္ပဲ ေရးရက်ိဳးနပ္ပါၿပီဗ်ာ။

  ReplyDelete
 5. အေရွ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ ခ်မ္းသာတဲ့သူက ၀ျပီး (ဆီဦးေထာပတ္စားလို႕) အေနာက္ႏိုိင္ငံေတြမွာ ဆင္းရဲတဲ့သူေတြကမွ ၀တာ (junk food စားလို႕ )လို႕ၾကားဖူးတယ္။ ထပ္ေတာ့ အခြန္မေကာက္လိုက္ပါနဲ႕ ကို၀တုတ္ရယ္ ....

  ေဆာင္းပါးေလးနဲ႕ ေစတနာအတြက္ေက်းဇူးပါ မန္းကိုကို။ က်မကေတာ့ ေနေရာင္စြမ္းအင္ကို အၾကိဳက္ဆံုး။ ေပါလို႕။ global warming ေၾကာင့္ ပိုေတာင္ေပါလာေသးထင္ပါ့။ လူတစု အသိ၀င္ဖို႕ေတာ့လား။ အင္း ....... (အသံအရွည္ၾကီးဆြဲသြားသည္)

  ReplyDelete