ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Wednesday, June 26, 2013

□ ေငြေၾကး □


   ေငြေၾကးပိုက္ဆံကို စာေရးသူေရာ စာဖတ္ေနသူပါ ေန႔စဥ္လိုလို အသံုးမျပဳေသာ္မွ ပတ္သက္ၾကရ
မွာပါ။ ကေန႔ေခတ္မွာ လူတိုင္းလိုလိုအတြက္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ဖို႔ရာ မရွိမျဖစ္ အေထာက္ကူပစၥည္း
တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေငြေၾကးဟာ၊ ဘဝကိုယ္စီမွာ အင္မတန္ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္တယ္လို႔ မွတ္ယူထားမိေကာင္း
မွတ္ယူထားမိၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒီအျမင္ကို စနစ္တက် စုစည္းထားမႈေတြနဲ႔ တိုက္ဆိုင္ၾကည့္ၾကပါစို႔။

   အရင္ဆံုး အဘိဓါန္တစ္ခုဆီက ယူၾကည့္ရေအာင္။ Cambridge Advanced Learner’s Dictionary
ရဲ့ အလိုအရ  “The coin or notes which are used to buy things, or the amount of these that
one person has:” လို႔ ဆိုပါတယ္။ “အရာဝတၳဳပစည္းမ်ားဝယ္ရန္ အသံုးျပဳေသာ ဒဂၤ ါး အေႂကြေစ့/
ေငြစကၠဴ (သို႔မဟုတ္) လူတစ္ေယာက္တြင္ရွိေသာ ထိုအရာမ်ား၏ အေရအတြက္” ရယ္လို႔ အနက္ျပန္
ၾကည့္ထားပါတယ္။

   ဒီအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ ဘယ္ေလာက္အထိ ျပည့္စံုသလဲဆိုတာ ဆက္ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။

◊ ေငြေၾကး၏ အသံုးဝင္မႈမ်ား (Functions of Money)

(၁) လဲလွယ္မႈ ၾကားခံ (Medium of exchange)

   စီးပြားေရးစနစ္ေတြရဲ့ အေစာပိုင္းေတြမွာ ကုန္ပစၥည္းခ်င္း လဲလွယ္တဲ့စနစ္ (barter) ဟာ အေျခခံက်
တဲ့ လကၡဏာတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒါဟာ အဓိကအားျဖင့္ လူမႈအသိုင္းဝိုင္းေတြရဲ့ သီးျခားရပ္တည္ခဲ့ၾကရ
ၿပီး ကိုယ့္မွာရွိတာနဲ႔ လံုေလာက္ေအာင္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကရလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ားစုဟာ ကိုယ့္ဆီက ပိုလွ်ံ
ကုန္ပစၥည္းေတြကို လိုအပ္တာေတြနဲ႔ လဲလွယ္ခဲ့ၾကရတယ္။ လူေတြဟာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမွာ ကၽြမ္းက်င္
လာၾကတာနဲ႔အမွ် ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လိုခ်င္မႈေတြ တိုက္ဆိုင္မွရတဲ့ ဒီဘာတာစနစ္ဟာ အေတာ့္ကို ေလးလံ
တဲ့စနစ္ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ဥပမာ ဖိနပ္လုပ္သူဟာ စူးေဆာက္ေတြ အလိုရွိတယ္ဆိုရင္၊ အဲသည္စူးေဆာက္
လုပ္တဲ့လူကို ရွာရရံုတင္မက အဲသည္လူဆီမွာ အပိုပစၥည္းရွိရသလို၊ အဲသည္လူကလည္း ဖိနပ္လိုခ်င္
ပါအံုးမွ လဲလွယ္လို႔ရမယ့္ အေနအထားမို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္နည္းက ဖိနပ္ကို အျခားပစၥည္းေတြနဲ႔
အရင္လဲၿပီးမွ စူးေဆာက္အပါဝင္ သူလိုခ်င္တာေတြကို လဲလွယ္ယူတာပါ။ ဒါဟာလည္း အတိုင္းတာတစ္
ခုအထိ ေလးလံေႏွးေကြးဆဲပါ ။

   ေငြေၾကးကို ၾကားခံလဲလွယ္ေရး ၾကားခံတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ လူေတြဟာ သူတို႔ရဲ့လုပ္
အားကို ေရာင္းခ်ၿပီး၊ ရလာတဲ့ေငြေၾကးေတြကို အမ်ိဳးစံုေသာ ကုန္ပစၥည္းနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ဝယ္ယူ
သံုးစြဲႏိုင္ေစပါတယ္။

(၂) စာရင္းအင္း အတိုင္းတာစံႏႈန္း (Unit of account)

   aငြေၾကးဟာ တန္ဖိုးတိုင္းတာမႈတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ ေငြေၾကးကို တိုင္းတာစရာစံႏႈန္း
ေတြအျဖစ္ အသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကုန္ပစၥည္းနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လို႔ ရလာ
ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ (ႏိုင္ငံ့)စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုအလိုက္ ေငြေၾကးစနစ္ေတြကို က်ပ္၊ ေဒၚလာ၊
ေပါင္၊ ယန္းနဲ႔ ျပား၊ ဆင့္(cent)၊ ပဲနိ(pence) စသည္ျဖင့္ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ထားၿပီး၊ စိတ္ကူးလို႔ရႏိုင္သ
မွ် တန္ဖိုးေတြကို သူ႕ေငြေၾကးအလိုက္ (ေဒၚလာ+ဆင့္ စသည္ျဖင့္) ေပါင္းစပ္ေပးေခ်လို႔ရႏိုင္တာ ေတြ႕
ရပါမယ္။

(၃) တန္ဖိုး သိုေလွာင္ထားမႈ (Store of value)

   ေငြေၾကးဟာ လက္ငင္းသံုးစြဲစရာ မလိုပါဘူး။ သိမ္းဆည္းထားၿပီး အနာဂါတ္ကာလတစ္ခုမွာ ကုန္
ပစၥည္းနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ဝယ္ယူ(လဲလွယ္)လို႔ရပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ‘တန္ဖိုး’လို႔ဆိုရာမွာ ကုန္
ပစၥည္းနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ သံုးစြဲရာက ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စိတ္ေက်နပ္မႈကို ရည္ညႊန္းတာျဖစ္ၿပီး၊ ေငြေၾကး
ကိုယ္ကို မဆိုလိုပါဘူး။ ဒီေတာ့ ေငြေၾကးကို သိမ္းဆည္းစုေဆာင္းထားတဲ့အခါ၊ စားသံုးမႈေၾကာင့္ျဖစ္
ေပၚလာမယ့္ စိတ္ေက်နပ္မႈကိုလည္းပဲ သိမ္းဆည္းစုေဆာင္းထားရာ ေရာက္တာေၾကာင့္၊ အနာဂါတ္
တန္ဖိုးတစ္ခုကို သိမ္းဆည္းထားတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ (ႏိုင္ငံ့)စီးပြားေရးအေဆာက္အဦတစ္ခု
ရဲ့ ေငြေၾကးဟာ ပိုတည္ၿငိမ္တာနဲ႔အမွ် ေငြေၾကးေဖါင္းပြမႈနည္းပါးၿပီး၊ အနာဂါတ္တန္ဖိုးကို သိမ္းဆည္း
ထားမႈတစ္ခုအျဖစ္ ပိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

(၄) ေရႊ႕ဆိုင္းေပးေခ်မႈ စံႏႈန္း (Standard of deferred payment)

   မ်ားစြာေသာ အေႂကြး(debt)ေတြနဲ႔ သေဘာတူစာခ်ဳပ္သံုး ကတိေပးလုပ္ကိုင္မႈ(contractual
commitment)ေတြဟာ အနာဂါတ္မွာ စာရင္းရွင္းၾကပါတယ္။ ဒီလို အနာဂါတ္ လက္ခံရရွိမႈ (သို႔) ေငြ
ေခ်မႈေတြအေပၚ မွီခိုႏိုင္ဖို႔ရာမွာ ညႊန္မွတ္တစ္ခု ရွိဖို႔အတြက္၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လက္ခံလို႔ရႏိုင္မယ့္ ေငြ
ေၾကးလိုအပ္လာပါတယ္။ ေဒၚလာတစ္ေဒၚလာဟာ ေနာက္ဆယ္ႏွစ္ၾကာရင္လည္း တစ္ေဒၚလာအ
ျဖစ္ပဲ ဆက္ရွိေနမွာျဖစ္တာေၾကာင့္၊ ေငြေၾကးဟာ ေရႊ႕ဆိုင္းေပးေခ်မႈစံႏႈန္းအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္တယ္
လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ တစ္ေဒၚလာဟာ ေနာက္ဆယ္ႏွစ္မွာ တစ္ေဒၚလာသာျဖစ္ေပမယ့္၊ ဆယ္
ႏွစ္အတြင္းမွာ အဲသည္တစ္ေဒၚလာနဲ႔ ဘာေတြဝယ္လို႔ရမလဲဆိုတာဟာ စိတ္ဝင္စားစရာေမးခြန္း  ျဖစ္
လာပါတယ္။ ဒါကို ၿမီစားနဲ႔ ၿမီရွင္ေတြကေနၿပီးေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ ေငြေၾကးေဖါင္းပြမႈကို ေခ်းဌား
တဲ့ေငြေၾကးအေပၚ အတိုးႏႈန္းထား ေတာင္းခံျခင္းအားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ၾကပါတယ္။)

  ေငြေၾကး၏ လိုအပ္ေသာ ပင္ကိုယ္အရည္အခ်င္းမ်ား (The necessary attributes of money)

  ေငြေၾကး၏ ဂုဏ္သတၱိမ်ား (The properties of money)

(က) လက္သင့္ခံႏိုင္မႈ (Acceptability)

   လူတိုင္းဟာ သူေနတဲ့ႏိုင္ငံတြင္းက အျခားလူေတြအားလံုးကေန ေငြေၾကးကို တူညီတဲ့လက္ခံမႈနဲ႔ သံုး
စြဲမႈေတြ ရွိေနတယ္ဆိုတာ ေသခ်ာေစရပါတယ္။ ေငြေၾကးအျဖစ္ အရာဝတၳဳအေတာ္မ်ားမ်ားကို အသံုးျပဳ
လို႔ရပါတယ္။ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္းက ေဆးလိပ္ေတြကို ေငြေၾကးအျဖစ္ မၾကာခဏ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသ
လို၊ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခေနေတြမွာ ေရႊနဲ႔ အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်က္ေတြကို ေငြေၾကးအျဖစ္ အသံုးျပဳေနၾက
ဆဲပါ။ ဘယ္အရာကိုမဆို ေငြေၾကးအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ေအာက္မွာ ေဖၚျပထားတဲ့
ဂုဏ္သတၱိေတြေတာ့ ရွိရပါမယ္။

(ခ) တာရွည္အသံုးခံမႈ (Durability)

   ေငြေၾကးအျဖစ္ အသံုးျပဳတဲ့ ေရႊလို တန္ဖိုးရွိပစၥည္းေတြဟာ သူ႕ကိုပံုသြင္းထားတဲ့ ဒဂၤ ါး (သို႔) သတ္
မွတ္ပံုသ႑ာန္တစ္ခုအေနနဲ႔ သူ႕မူလတန္ဖိုး(intrinsic value)ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႔ရာ တာရွည္အသံုးခံ
မႈ ရွိရပါတယ္။ ဥပမာ ေရႊဒဂၤ ါးတစ္ျပားဟာ ပြန္းပဲ့တိုက္စားမႈေတြေၾကာင့္ မူရင္းအေလးခ်ိန္ထက္ ေလ်ာ့
နည္းသြားမယ္ဆိုရင္ သူ႕မူရင္းတန္ဖိုးကို ဆံုးရႉံးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခက္ခဲတစ္ခုက တန္ဖိုးျမင့္သတၱဳ
အမ်ားစုဟာ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့ သဘာဝရွိတာေၾကာင့္ သူ႕မူလတန္ဖိုးကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ရာ မလြယ္ကူပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္လည္း ေခတ္ေပၚေငြေၾကးေတြဟာ မူလတန္ဖိုး သိပ္မျမင့္မားတဲ့၊ မာေက်ာၿပီးတာရွည္ခံတဲ့
သတၱဳေတြနဲ႔ ေရာစပ္ျပဳလုပ္ထားတာကို ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေငြေၾကးေတြရဲ့တန္ဖိုးဟာ သူ႕ပင္
ကိုယ္တန္ဖိုးထက္ သူတို႔ကိုယ္စားျပဳမႈေတြဆီက လာတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

(ဂ) အလြယ္တကူသယ္ယူႏိုင္မႈ (Portability)

   ေငြေၾကးဟာ အလြယ္တကူ သယ္ယူႏိုင္ရပါမယ္။ ေလးလံတဲ့ ေရႊအပါဝင္ တန္ဖိုးရွိသတၱဳေတြဟာ ဒီ
လိုအပ္ခ်က္ကို မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္ ေငြစကၠဴေတြက်ျပန္ေတာ့ အလြယ္တကူ သယ္ယူ
ႏိုင္ေပမယ့္၊ သိပ္တာရွည္မခံပဲ မၾကာခဏ လဲလွယ္ေပးရျပန္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေပါ့ပါးခိုင္ခန္႔ၿပီး
သယ္ယူရလြယ္ကူတဲ့ သတၱဳစပ္ေတြကို ေငြေၾကးေတြအျဖစ္ သြန္းလုပ္သံုးစြဲေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ခုေန
ခါမွာ ပိုခိုင္ခန္႔ၿပီးတာရွည္ခံတဲ့ ပလပ္စတစ္ေငြစကၠဴေတြကို ထုတ္လုပ္အစားထိုးႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ေတြ
ကိုလည္း ေတြ႕ရပါမယ္။

(ဃ) ျပတ္ေအာင္စားႏိုင္ေသာ (သို႔) ပိုင္းျခားႏိုင္ေသာ အရည္ခ်င္း (Divisibility)

   ဒီဂုဏ္သတၱိကေတာ့ ေငြေၾကးကို ေသးငယ္တဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြအျဖစ္ ပိုင္းျခားလို႔ရႏိုင္စြမ္းနဲ႔ အဲသည္
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုစီဟာလည္း မူလတန္ဖိုးရဲ့ ေဝပံုက်တန္ဖိုးကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မႈကို ရည္
ညႊန္းပါတယ္။ ဥပမာ စိန္ေတြကို ေငြေၾကးအျဖစ္သံုးတဲ့အခါ၊ ေသးငယ္တဲ့တန္ဖိုးေတြအတြက္ စိန္ေတြကို
အတံုးေသးေသးေလးေတြျဖစ္ေအာင္ လုပ္လို႔မျဖစ္ပါဘူး။ လုပ္ခဲ့ရင္လည္း အတံုးေသးေသးေတြ အားလံုး
ျပန္ေပါင္းလိုက္ရင္ေတာင္ မူလတန္ဖိုးကို ျပန္မရႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ေရႊက်ျပန္ေတာ့ ေသးေသးေလးေတြ
လုပ္လို႔ရေပမယ့္၊ အင္မတန္ငယ္တဲ့ တန္ဖိုးေတြအတြက္ ဒဂၤ ါးျပားလုပ္ဖို႔ရာ မျဖစ္ႏိုင္ျပန္ပါဘူး။ ဒီေတာ့
မူလတန္ဖိုးမရွိပဲ၊ အေသးငယ္ဆံုး အစိတ္ပိုင္းေတြအထိ ခြဲျခမ္းေသာ္မွ တန္ဖိုးေလ်ာ့က်မသြားတဲ့ ေငြေၾကး
ကိုသံုးစြဲျခင္းက ဒီအခက္အခဲကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေငြေၾကးေတြကို ၾကည့္လိုက္မယ္
ဆိုရင္ ၅ ဆင့္/ျပား၊ ၁၀ ဆင့္/ျပား၊ ၅၀ ဆင့္/ျပား စသည္ျဖင့္ ေသးငယ္ေပမယ့္ ျပန္ေပါင္းလိုက္ရင္ေတာ့
မူရင္းတန္ဖိုးျပန္ရတဲ့ ေငြေၾကးအစိတ္အပိုင္းေတြကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ - ၁ ဆင့္ဟာ ၁ ေဒၚ
လာကို အပံု ၁၀၀ ပံုထားတာျဖစ္ၿပီး၊ ဆင့္ေပါင္း ၁၀၀ ပိုင္းျခားထားရင္ျဖစ္ျဖစ္၊ ၁ ေဒၚလာအျဖစ္ ျပန္စု
လိုက္ရင္ျဖစ္ျဖစ္ မူလတန္ဖိုး ေျပာင္းလဲမသြားတာမ်ိဳးကို ဆိုလိုပါတယ္။

(င) မ်ိဳးတူ (သို႔) တစ္သားတစ္ထပ္တည္းျဖစ္ျခင္း (Homogeneity)

   ေငြေၾကးအျဖစ္သံုးစြဲတဲ့ ဝတၱဳပစၥည္းဟာ စီးပြားေရးစနစ္တစ္ခုထဲမွာ လူတိုင္းအတြက္ တစ္ထပ္ထဲျဖစ္
မေနဘူးဆိုရင္၊ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေငြေၾကးေတြ ျဖစ္ေပၚေနပါလိမ့္မယ္။ ဒီေငြေၾကးအမ်ိဳးမ်ိဳးထဲကမွ အ
ခ်ိဳ႕ကိုလူႀကိဳက္မ်ားၿပီး အခ်ိဳ႕ကိုေတာ့ လူႀကိဳက္နည္းေကာင္း နည္းေနပါလိမ့္မယ္။ ဒီလို တစ္ခုထက္ပိုတဲ့
ၾကားခံလဲလွယ္မႈပစၥည္း(ေငြေၾကး)ေတြ ရွိေနတာဟာ ေငြေၾကးထားရွိျခင္း ဦးတည္ရည္ရြယ္ခ်က္ကို က်
ရႉံးေစပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေငြေၾကးဟာ တစ္သားတစ္ထပ္ထဲ ျဖစ္ရပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာ - ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္
ငံရဲ့ေငြေၾကးစနစ္ထဲမွာ ေငြသား ၁ ေဒၚလာ/က်ပ္တန္ေတြဟာ ဒီဇိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
ဒီဇိုင္းကြဲသည္ျဖစ္ေစ၊ ထုတ္လုပ္တဲ့ႏွစ္ ကြဲျပားသည္ျဖစ္ေစ၊ ေဟာင္းသည္သစ္သည္ျဖစ္ေစ အားလံုးဟာ
တစ္ထပ္ထဲေသာ ၁ ေဒၚလာစီ တန္ဖိုးရွိၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

   အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရရင္၊ ေငြေၾကးလို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အရာေတြဟာ က်ပ္ ေဒၚလာ ယန္း ဘတ္စတဲ့
လက္ငင္းသံုးစြဲလို႔ရတဲ့ ေငြသားၾကားခံ ပစၥည္းေတြသာမကပဲ၊ ေငြစုလက္မွတ္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ စေတာ့ရွယ္
ယာစတဲ့ ေငြသားေပၚလြယ္မႈ(liquidity) ေႏွးေကြးတာေတြလည္း ပါဝင္သလို၊ တန္ဖိုးရွိ (သို႔) အသံုးဝင္
တဲ့ ေရႊ ေငြ ေက်ာက္မ်က္ရတနာနဲ႔ လူသံုးကုန္ပစၥည္းေတြဟာလည္း အေျခေနအခ်ိန္ခါေပၚမူတည္ၿပီး
 ေငြေၾကးအျဖစ္ သတ္မွတ္သံုးစြဲမႈေတြ ရွိေနခဲ့တယ္လို႔ ဆိုရပါမယ္။


၂၆ ၊ ၀၆ ၊ ၂၀၁၃

ရည္ညႊန္း -
Ferguson, K 2001, Essential economics: a guide for business students, Palgrave Macmillan, Basingstoke, UK, p.166-168.

No comments:

Post a Comment