ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Wednesday, May 19, 2010

ခိုလႈံသူမ်ား၊ UN, ၿပီးေတာ့ … မေလးရွား

   ခိုလံႈသူမ်ား (Refugees) အေၾကာင္းစလိုက္ရင္ ခိုလံႈခြင့္ေတာင္းသူမ်ား (Asylum
Seekers) အေၾကာင္းမပါရင္ မၿပီးသလို၊ တဆက္ထဲ စပ္ဟပ္ေနတဲ့ ခိုလံႈသူမ်ား
ဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုး (UNHCR) ရဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ လက္ေတြ႕ဘဝ အေျခအေနမ်ား
ကိုလည္း ခ်န္ထားရစ္လို႔ မရေကာင္းပါဘူး။

ဘယ္ခိုလံႈသူမဆို ေရာက္ရွိရာနိုင္ငံမွာ အရင္ဆံုးသတ္မွတ္ေပးထားရာ ေနရာေတြ
မွာ ခိုလံႈခြင့္ အရင္ေတာင္းခံရပါတယ္။ ဒီအဆင့္မွာ ခိုလႈံခြင့္ေတာင္းခံသူ (Asylum
Seeker) သာျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ဆင့္ အသိအမွတ္ျပဳခံရမွ ခိုလံႈသူ (Refugee)
ဆိုၿပီး ျဖစ္လာကာ UN တို႔လို သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းရဲ့ အကာအကြယ္၊ အ
ေထာက္အပံ့ကို ရၾကပါတယ္။ ဒါက အက်ဥ္းခ်ဳပ္ပါ။

ခိုလံႈသူေတြကိုၾကည့္ျပန္ေတာ့ -

(၁) စစ္ေၾကာင့္ ခိုလံႈလာသူ၊
(၂) နိုင္ငံေရးေၾကာင့္ ခိုလံႈလာသူ၊
(၃) စီးပြားေရးေၾကာင့္ ခိုလံႈလာသူေတြဆိုၿပီး (ကြဲျပား) ခြဲျခားထားပါေသးတယ္။

ဒါ့ျပင္ ျပႆနာျဖစ္ရာနိုင္ငံကေန အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံကို တိုက္ရိုက္ေရွာင္တိမ္း ခိုလံႈ
သူေတြမဟုတ္ပဲ၊ ၾကားခံတစ္နုိင္ငံကေန တစ္ဆင့္ခံ (ေရာက္ရွိ) ခိုလံႈခြင့္ေတာင္းခံ
တာမ်ိဳးေတြကိုေတာ့ တစ္ဆင့္ခံေရြ႕လ်ားမႈ (Secondary Movement) ရယ္လို႔
သတ္မွတ္္ျပန္ပါတယ္။ ဒီလို တစ္ဆင့္ခံသမားေတြရဲ့ ရာခိုင္နႈန္းအေတာ္မ်ားမ်ား
ဟာ ေငြေၾကးအနည္းအက်ဥ္းရွိသူေတြ၊ စီးပြားေရးေၾကာင့္ ေရာက္လာသူေတြျဖစ္
ေၾကာင္း နိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ UN တို႔လို အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ယံုၾကည္ယူဆ
သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ထားတတ္ ၾကပါတယ္။

   တစ္ခါ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကိုၾကည့္ျပန္ေတာ့ - ခိုလံႈသူမ်ား အေျခအေနဆိုင္
ရာ ကုလသမဂၢ သေဘာတူညီခ်က္ (၁၉၅၁) သာမက၊ နိုင္ငံတကာ ၿမိဳ႕ျပနွင့္ နိုင္ငံ
ေရးအခြင့္အေရး အကာအကြယ္ေပးေရး သေဘာတူညီခ်က္ (၁၉၆၆)၊ ကေလး
အခြင့္အေရး သေဘာတူညီခ်က္(၁၉၈၉) ေတြလည္းရွိပါေသးတယ္။ ဒါေတြက စာ
အုပ္ႀကီးထဲမွာ တရားဝင္ တည္ရွိေနမႈေတြပါ။

   လက္ေတြ႕ဘဝကိုၾကည့္လိုက္ရင္ စာေတြ႕နဲ႔ကြာျခားမႈေတြမွာ ေဒသ၊ နိုင္ငံ စတာ
ေတြအျပင္ လူမ်ိဳး၊ ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံသမိုင္းတို႔လို အခ်က္ေတြကပါ သက္ေရာက္
မႈရွိေနတာ ေတြ႕ၾကရပါမယ္။ ျမန္မာျပည္သားေတြ ခိုလံႈခြင့္ေတာင္းခံၾကတဲ့ နိုင္ငံ
မ်ားကိုၾကည့္ရင္ အိႏိၵယကလြဲရင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အျပည့္အဝက်င့္သံုးတဲ့ နိုင္ငံ
ဆိုလို႔ တနိုင္ငံမွ မရွိၾကပါဘူး။ ခိုလံႈသူမ်ားကို လက္ခံဖို႔လည္း နိုင္ငံတကာ သေဘာ
တူညီခ်က္ေတြကို လက္မွတ္ထိုးတာထိုး၊ မထိုးတာေတြလည္း မထိုးထားၾကသလို
နားလည္စာနာေပးရေကာင္းမွန္းလည္း မသိၾကပါ။ (နားလည္ရင္ေတာင္မွလည္း
ဂရုမစိုက္လွၾကပါ။)

   UN ဝန္ထမ္းပိုင္းကိုၾကည့္ျပန္ရင္ သံုးပိုင္းခြဲလို႔ရတာ ေတြ႕ရပါမယ္။ (၁) UN ႒ာန
ခ်ဳပ္ကေနလႊတ္တဲ့ အရာရွိ၊ (၂) ႒ာေနခန္႔ အရာရွိနဲ႔ (၃) သက္ဆိုင္ရာခိုလံႈခြင့္
ေတာင္းသူေတြရဲ့ ဘာသာစကားကို ေျပာနိုင္တဲ့ စကားျပန္တို႔လိုလူေတြ ပါဝင္ၾက
တာ ေတြ႕ရပါမယ္။ UN ႒ာနခ်ဳပ္ကေနလြတ္တဲ့ အရာရွိေတြအေနနဲ႔ ေဒသအေျခ
အေနကို ျဖန္႔က်က္နားလည္ဖို႔နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း ကၽြမ္းက်င္ဖို႔ လိုအပ္မွာနဲ႔ ဒါေတြ
အတြက္ သင္တန္းေပးတာမ်ိဳးေတြရွိမွာ အထူးေျပာစရာလိုမယ္ မထင္ပါ။ ဒါေပ
မယ့္ ႒ာေနခန္႔အရာရွိေတြနဲ႔ စကားျပန္ေတြမွာက်ေတာ့ အမ်ားအားျဖင့္ ျပႆနာ
ရွိလာပါတယ္။ ဘက္လိုက္မႈ၊ သေဘာထားမႀကီးမႈ၊ အျမင္နဲ႔ အေတြ႕အၾကံဳ က်ဥ္း
ေျမာင္းမႈေတြ ရွိလာနိုင္ပါတယ္။

   ဒီေတာ့ (အထူးသျဖင့္ မေလးရွားလိုေနရာမ်ိဳးမွာ) လက္ရွိအေနအထားကို လိုရင္း
ခ်ျပရရင္ -

(က) UN ဟာ ကိုယ္နိုင္ငံမွာ ဒုကၡေရာက္လို႔ ထြက္ေျပးလာသူေတြကို ခိုလံႈနိုင္ဖို႔
      အကူအညီေပးတဲ့ အဖြဲ႔စည္းႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ေပမယ့္ အလုပ္သမားေတြရဲ့ ခိုလံႈ
      ရာ မဟုတ္ပါ၊
(ခ) UN ထံမွာ နွစ္စဥ္ေကာက္ခံရရွိတဲ့ နိုင္ငံအလိုက္ထည့္ဝင္ေငြေတြ ဘယ္ေသာ
     အခါကမွ မျပည့္တဲ့အတြက္ UNHCR အတြက္လည္း လိုအပ္တဲ့လူအင္အား၊
     ေငြအင္အားမလံုေလာက္ပါ၊
(ဂ) UN ဟာ နိုင္ငံတကာက သေဘာတူခ်မွတ္ထားတဲ့ အခ်က္ေတြအေပၚမူတည္
     ၿပီး ေဒသခံနိုင္ငံ၊ ဝန္ထမ္းေတြအပါအဝင္ ခိုလံႈခြင္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူ
     မတစ္ေထာင္ဘြားေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုလုပ္ကိုင္ရာမွာ လူသားမ်ားနဲ႔လုပ္ကိုင္တာ
     ျဖစ္လို႔ လုပ္ကိုင္နိုင္မႈနဲ႔ မွန္ကန္နိုင္မႈ အတိုင္းအတာအကန္႔အသတ္ ရွိပါတယ္၊
(ဃ) ျမန္မာျပည္က တိုင္းရင္းသားေတြရဲ့ ေတြ႕ၾကံဳေနရတဲ့ဒုကၡေတြဟာ နိုင္ငံ
     တကာက အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး ဒီအခ်က္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီးလုပ္ကိုင္ဖို႔ရာ UN
     လိုအဖြဲ႔စည္းႀကီးေတြမွာ မလြယ္လွပါ၊
(င) သာမန္အခ်ိန္မွာ လက္မခံဘူးလို႔ ဘယ္လိုေျပာေျပာ ျမန္မာနိုင္ငံက လူသိ
     သူသိ နိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူေတြကို UN ရံုးေတြကေန လက္ခံေပးပါတယ္။ ၈၈
     အေရးအခင္း၊ ဒီပဲယင္း အေရးအခင္း၊ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ေတြမွာပါဝင္
     ခဲ့သူေတြ (အထူးသျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ) အားလံုးလိုလို ေရာက္ရွိရာနိုင္ငံ
     မ်ားမွာ UN ကေန ခိုလႈံသူမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳတာ ခံၾကရပါတယ္။
(စ) ေသခ်ာတာကေတာ့ ၈၈ အေရးအခင္းမွာပါခဲ့သူ အမ်ားစုကဟာ့ ၁၉၉၂-၉၃
     ကတည္းက UN အစီအစဥ္နဲ႔ ရာ၊ ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး တတိယနို္င္ငံေရာက္သြားခဲ့
     ၾကၿပီးသြားပါၿပီ။ လမ္းေပ်ာက္သြားသူေတြနဲ႔ ခံယူခ်က္ေၾကာင့္ ထြက္မသြားခဲ့တဲ့
     လက္က်န္အခ်ိဳ႕သာရွိပါေတာ့တယ္။
(ဆ) ခိုလံႈသူအမ်ားစုဟာ (ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုကလြဲရင္) ျမန္မာျပည္ရဲ့ အိမ္နီးခ်င္း
     နိုင္ငံေတြကိုသာ အဓိကေရာက္ရွိသြားၾကတာ UN သိ္ပါတယ္၊ ဒါေတာင္
     ျပည္တြင္းပုန္းေရွာင္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနၾကသူ တစ္သိန္းေက်ာ္ မပါေသးပါဘူး။

   မေလးရွားမွာေတာ့ -

(၁) မေလးရွားဟာ ဒီမိုကေရစီျပည့္ဝတဲ့နိုင္ငံ မဟုတ္သလို ခိုလံႈသူေတြနဲ႔ ပတ္
     သက္တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ထိုးမထား (ဂရုလည္းမစိုက္) တဲ့နိုင္ငံ
     ျဖစ္ပါတယ္၊
(၂) ျမန္မာျပည္မွာ ေထာင္ကလႊတ္ေပးလိုက္တဲ့ အမွန္အကန္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္း
     သားနဲ႔ ျပည္တြင္းမွာ ပုန္းေရွာင္ေနသူမ်ားဟာ ရာဂဏန္းထက္ မပိုပါဘူး၊ ကံ
     ေကာင္းေထာက္မသူအခ်ိဳ႕သာ မေလးရွားလို နိုင္ငံမ်ိဳးကို ေရာက္ရွိတတ္ၾက
     ပါတယ္၊
(၃) “လိမ္စင္” ေတြကို UN က မသိလို႔မဟုတ္ပါ၊ အမွန္အကန္ေတြအတြက္ ညွာ
     တာကာ ေရာေယာင္ၿပီး အျခားသူေတြကိုပါ ေရာေကာေသာေကာ လက္ခံ
     ေစာင့္ေရွာက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္၊
(၄) လူမ်ိဳးစုအခ်ိဳ႕ရဲ့ ေလာဘနဲ႔ အာဃာတကို ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး လက္ဝါးႀကီးအုပ္
     သလို လုပ္မိေနခဲ့ၾကတာကိုေတာ့ အေတာ္အတန္ၾကာခဲ့ၿပီလို႔ ဆိုရပါမယ္။
     မွတ္သားစရာကေတာ့ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ ေရွ႕ပိုင္းမွာ ခိုလံႈသူေတြဆိုလို႔
     ရိုဟင္ဂ်ာအခ်ိဳ႕ပဲ ရွိခဲ့ပါတယ္။

   အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ -

* တတိယနိုင္ငံေရာက္သူမ်ားထဲမွာ မေလးရွားကတစ္ဆင့္ ေရာက္လာသူေတြဟာ
  အျခားနိုင္ငံက ေရာက္ရွိအေျခခ် လာသူေတြနဲ႔စာရင္ ကိုယ့္ရလာတဲ့အခြင့္အေရး
  ကို တန္ဖိုးသိပ္မထားတာ ျမင္နိုင္ပါတယ္၊ အခ်ိဳ႕လည္း ေငြေၾကးေပးၿပီးလာရလို႔
  အသာကုပ္ေနတာမ်ိဳး၊ ဒုကၡတကယ္ေရာက္ ေနၾကသူမ်ားအတြက္ ခံစားခ်က္သိပ္
  မရွိၾကတာမ်ိဳးလည္း ေတြ႕နိုင္ပါတယ္။
* မေလးရွားလိုနိုင္ငံမ်ိဳးမွာ ခိုလႈံသူအျဖစ္ အသိမွတ္ျပဳခံရဖို႔က်ိဳးစားၾကရာမွာ အေဝ
  မမွ်လို႔ ရန္ျဖစ္ေနၾကသလို အေျခအေနေတြေၾကာင့္ ေရရွည္မွာ အားလံုးကို ထိ
  ခိုက္လာနိုင္တာကို ေျပးၾကည့္စရာမလိုပါ၊ ေတြးၾကည့္သင့္ၾကပါတယ္။ ခဏတာ
  သာ အက်ိဳးအျမတ္ရွိနိုင္တဲ့ မာန္ေတြ၊ မာနေတြ၊ အာဃာတေတြ ေလွ်ာ့သင့္ၾက
  ပါတယ္။

   အားလံုးပဲ ေရာင့္ရဲ့နိုင္စရာ ဘဝကိုယ္စီနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္နိုင္ၾကပါေစ။

စာႂကြင္း - (က) အထက္စာမွာ တတ္နိုင္သမွ်အခ်က္အလက္ေတြကို အတိုခ်ံဳး
             စုစည္းတင္ျပထားတာသာျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးထားျခင္းမဟုတ္
             တာကိုေတာ့ သတိခ်ပ္ေစလိုပါတယ္။ ဥပမာ - ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥ၊ နိုင္ငံ
             တကာ သေဘာတူညီမႈမ်ား စတာေတြျဖစ္ပါတယ္။

             (ခ) ေနာက္တစ္ခ်က္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးထားျခင္း မရွိတာကေတာ့
             ခိုလံႈသူေတြေရာက္ရွိေနတဲ့ နိုင္ငံရဲ့ဥပေဒနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူအဆင့္ဆင့္
             ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ လုပ္ကိုင္နိုင္မႈအကန္႔အသတ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

မန္းကိုကို
၁၆၊ ၀၅၊ ၂၀၁၀
http://mahnkoko.blogspot.com/

- ဟစ္တိုင္ - http://hittai.net/?show=rm&fileid=7&t=home6&id=6 - မွာလည္း သြားဖတ္နိုင္
  ၾကပါတယ္။

4 comments:

 1. မန္းကိုကို အကိုက ဘာျဖစ္လို႔ ဆီဗုံးမထည့္ထားတာလဲဟင္း ။ လာတဲ့သူတိုင္း စကားေလး ေျပာဖို႔ ေက်းဇဴးျပဳၿပီး ဆီဗုံးေလး လုပ္ေပးေစလိုပါတယ္ ။ အကိုမန္းကိုကို ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ပါေစ............. :)

  ReplyDelete
 2. ဟလို ကိုမန္းေရ..

  ဖတ္သြားတယ္.. သိတယ္ အမ်ားႀကီးပဲ.. ေျပာျပလို႕မတက္ေအာင္ စိတ္မခ်မ္း မသာ ျဖစ္မိပါတယ္..။ အင္း... အခြင့္အေရးကို ကိုယ့္ဘာသာ ဖန္တီးယူရင္း ျပႆနာေတြ ႀကီးသထက္ႀကီးလာ ၾကလိမ့္မယ္..။ သနားစရာေ၇ြျမန္မာမ်ားသာ မဟုတ္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ျပႆနာပါ ကိုမန္းေရ..

  မေဗဒါ (၈၈)

  ReplyDelete
 3. ဟုတ္ပါတယ္ ကိုမန္း ေရ.. :)

  ReplyDelete
 4. အခုလုိ ဖတ္လုိက္ရေတာ့ ဗဟုသုတ အေတာ္ေလး ရသြားတယ္။

  ReplyDelete