ဍဳဂ္ပါင္လာ.ဆာ္ - (ေဒါင္ပိုင္လားဆိုင္ဒ္) - ျပည့္စံုပါေစ

Friday, January 2, 2015

ပေယာ ဟဲလီး
   စေကာကရင္ စကားပါ ။
   “ဗမာ လာၿပီ” - လို႔ အဓိပၸါယ္ ရပါတယ္ ။
ပိုးကရင္လိုလည္း ရွိေပမယ့္ ၊ လိုရင္းတိုရွင္းအျဖစ္ဆံုး စေကာကရင္ အသံုးႏႈန္းကိုသာ ေဖၚျပလိုက္တယ္ ။

   ပေယာဟဲလီး-ကို ဘယ္မွာ ၾကားရသလဲ ။
ကရင္လူမ်ိဳးေတြ အေျခခ်ေနထိုင္ရာ နယ္ပယ္ေတြဖက္မွာ အဓိက ၾကားရပါလိမ့္မယ္ ။
ၿမိဳ႕ျပေတြနဲ႔ ေဝးကြာလာတာနဲ႔အမွ် ၊ ဒီစကားရဲ့အဓိပၸါယ္ကလည္း ကြာျခားလာတာ ေတြ႕ရမယ္ ။